ژورنال های منتخب علوم سیاسی

اندیشه سیاسی در اسلام
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی درجه: غیر مصوب
تحقیقات سیاسی بین المللی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
دانشگاه شاهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جستارهای سیاسی معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش سیاسی
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ره نامه سیاستگذاری
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری درجه: غیر مصوب
روابط فرهنگی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درجه: غیر مصوب
زن در توسعه و سیاست
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سپهر سیاست
دانشگاه آزاد اسلامی قم درجه: علمی-پژوهشی
سیاست
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست جهانی
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست خارجی
وزارت امور خارجه درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست نامه علم و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست های راهبردی و کلان
مجمع تشخیص مصلحت نظام درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست های مالی و اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست گذاری اقتصادی
دانشگاه یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی
دانشگاه الزهرا(س) درجه: غیر مصوب
سیاستگذاری عمومی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه دین و سیاست فرهنگی
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی درجه: غیر مصوب
فصلنامه سیاست های متعالیه
انجمن مطالعات سیاسی حوزه درجه: غیر مصوب
فصلنامه سیاست و روابط بین الملل
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی
دانشگاه آیت الله بروجردی درجه: غیر مصوب
فصلنامه مطالعات جهان
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی
معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی درجه: غیر مصوب
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی
شورای جهانی انرژی درجه: غیر مصوب
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
وزارت امور خارجه درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
دانشگاه رازی کرمانشاه درجه: غیر مصوب
مطالعات اوراسیای مرکزی
دانشگاه تهران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات راهبردی
پژوهشکده مطالعات راهبردی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
مرکز بررسی های استراتژیک درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات روابط بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر درجه: غیر مصوب
مطالعات سیاسی جهان اسلام
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات شبه قاره
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات قدرت نرم
سازمان بسیج اساتید درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات و سیاست های اقتصادی
دانشگاه مفید درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه قدرت نرم
سازمان بسیج اساتید درجه: علمی-پژوهشی
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های راهبردی سیاست
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های سیاست اسلامی
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
وزارت نیرو درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های سیاسی جهان اسلام
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم