نتایج جستجو برای non

تعداد نتایج: 871359  

پایان نامه :0 1374

the aim of this study has been to find answers for the following questions: 1. what is the effect of immediate correction on students pronunciation errors? 2. what would be the effect of teaching the more rgular patterns of english pronunciation? 3. is there any significant difference between the two methods of dealing with pronuciation errore, i. e., correction and the teaching of the regular ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم ریاضی 1391

فرض کنیمg یک گروه غیر آبلی متناهی باشد . گراف جابجایی g که با نماد نمایش داده می شود ،گرافی است ساده با مجموعه رئوس که در آن دو راس با یک یال به هم وصل می شوند اگر و تنها اگر . مکمل گراف جابجایی g راگراف نا جابجایی g می نامیم.و با نماد نشان می دهیم. گرافهای جابجایی و ناجابجایی یک گروه متناهی ،اولین بار توسطاردوش1 مطرح گردید ،ولی در سالهای اخیر به طور مفصل در مورد بحث و بررسی قرار گرفتند . در ،م...

In this paper has been studied the wave equation in some non-classic cases. In the  rst case boundary conditions are non-local and non-periodic. At that case the associated spectral problem is a self-adjoint problem and consequently the eigenvalues are real. But the second case the associated spectral problem is non-self-adjoint and consequently the eigenvalues are complex numbers,in which two ...

‎In this paper we prove that a finite group $G$ having at most three‎ ‎conjugacy classes of non-normal non-abelian proper subgroups is‎ ‎always solvable except for $Gcong{rm{A_5}}$‎, ‎which extends Theorem 3.3‎ ‎in [Some sufficient conditions on the number of‎ ‎non-abelian subgroups of a finite group to be solvable‎, ‎Acta Math‎. ‎Sinica (English Series) 27 (2011) 891--896.]‎. ‎Moreover‎, ‎we s...

2001
Koji Hashimoto,

Using recently proposed non-linearly realized supersymmetry in non-Abelian gauge theory corrected to O(α′), we derive the non-linear BPS equations in the background B-field for the U(2) monopoles and instantons. We show that these non-Abelian non-linear BPS equations coincide with the non-commutative anti-self-dual equations via the Seiberg-Witten map.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی 1393

سرطان پستان شایع ترین تومور بدخیم در زنان با حدود یک میلیون مورد جدید در هر سال در سراسر دنیا است. کمتر از 30-25% زنان بررسی شده مبتلا به سرطان پستان و دارای زمینه خانوادگی دارای جهش بیماریزا در یکی از ژنهای brca1 و brca2 می باشند. برای بررسی حداقل 70% باقی مانده که تحت عنوان خانواده های non-brca1/2 یا brcax نامیده می شوند انواع مختلف مطالعات صورت گرفته است که منجر به معرفی ژنهای کاندید متعدد ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389

ترجمه متون ادبی در دنیای امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فرهنگ های مختلف با استفاده از متون ادبی ملل و فرهنگ های دیگر سعی در غنی کردن فرهنگ و ادبیات کشور خود دارند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ایران، ترجمه متون ادبی اروپائی که با دوران مشروطه ایرانی آغاز می شود موجب تغییرات اساسی در فرهنگ، شیوه زندگی و تفکر ایرانیان شده است. در این دوران نه تنها در امورات سیاسی و فکری کشور تغی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390

seismic retrofit strategies have been developed in the past few decades following the introduction of new seismic provisions and the availability of advanced materials and methods. it can be observed that new approaches to deal with more lateral forces are more innovative and more energy absorbent. in line with this, there is a growing trend toward the use of steel shear walls as a system with ...

J.N Reddy, R Ranjan,

Displacement finite element models of various beam theories have been developed traditionally using conventional finite element basis functions (i.e., cubic Hermite, equi-spaced Lagrange interpolation functions, or spectral/hp Legendre functions). Various finite element models of beams differ from each other in the choice of the interpolation functions used for the transverse deflection w, tota...

The purpose of the present study is to investigate the boundary layer separation point in a magnetohydrodynamics diffuser. As an innovation, the Re value on the separation point is determined for the non-Newtonian fluid flow under the influence of the non-uniform magnetic field due to an electrical solenoid, in an empirical case. The governing equations include continuity and momentum are solve...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید