نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 25418703  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391

مطالعات قبلی بازار بیمه را به صورت کلی در نظر می گرفتند اما در این مطالعه صنعت بیمه به عنوان متغیر مستفل به بیمه های زندگی و غیر زندگی شکسته شده و هم چنین بیمه های زندگی به رشته های مختلف بیمه ای که در بازار بیمه ایران سهم قابل توجهی دارند تقسیم میشود. با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی داده های برای دوره های 48-89 از مراکز ملی داده جمع آوری شد سپس با تخمین مدل خود بازگشتی برداری همراه با تعدادی ...

Journal: :American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology 2008
Sreerama Shetty Joseph Padijnayayveetil Torry Tucker Dorota Stankowska Steven Idell

The urokinase-type plasminogen activator (uPA), its receptor (uPAR), and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) are key components of the fibrinolytic system and are expressed by lung epithelial cells. uPA, uPAR, and PAI-1 have been strongly implicated in the pathogenesis of acute lung injury (ALI) and pulmonary fibrosis. Recently, it has become clear that regulation of uPA, uPAR, and PAI-1 ...

In this study, the effect of single and dual-frequency sonication on cell death of B16-F10 melanoma cells is investigated at constant temperature. Here, 20 groups were studied. The test groups consisted of: control and sham, 40 kHz (intensity: 0.24 W/cm2), 1 MHZ (intensity: 0.5 W/cm2) and the dual frequency groups which each frequency group included seven subgroups of 30, 120, 60, 150, 300, 600...

Journal: :Journal of Applied Aquaculture 2021
Adeleke Babatunde Robertson-Andersson Deborah Moodley Gan Taylor Simon

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید