نام پژوهشگر:

محمدرضا سرمدی

تبیینی از اصول و شیوه های تربیت اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم تربیتی 1388
    گودرز صادقی     حسن کرمعلیان

هدف از انجام این تحقیق تبیینی از اصول و شیوه های تربیت اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بوده است که بدین منظور با مطالعه اسناد و منابع مختلف تعلیم و تربیت اسلامی، شامل قرآن، احادیث و روایات مختلف و همچنین آثار علمی دانشمندان تعلیم و تربیت اسلامی، پایان نامه ها و مقالات علمی ، و تقسیم بندی آنها به منابع دست اول و دست دوم ، اصول و شیوه های تربیت اسلامی ، را استخراج و با عنایت به روش تحلیلی - اسنادی درباره ی مولفه های فوق به بحث پرداخته و سرانجام به منظور اصلاح جامعه و بخصوص نظام آموزش و پرورش و بهره گیری از آموزه های معصومین ، استنتاجات و راهبرد های لازم استخراج شده است. همان گونه که ملاحظه خواهید نمود. در فصل اول کلیات و تعاریف موجود از مفهوم تربیت اجتماعی ارائه شد. در فصل دوم ضمن نگاهی به پیشینه نظری و عملی موضوع به طور تفصیلی به مبانی عقلی و نقلی موجود پرداخته شد. در فصل سوم ابعاد تربیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و در فصل چهارم تربیت اجتماعی در دیدگاه اسلام در چندین سرفصل تشریح شد.و بالاخره در فصل پنجم به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری پرداختیم و اصول و روش های تربیتی اسلام و اهمیت تربیت و ضرورت آن بیان گردیده است . در این مقاله بر اساس سوالات درج شده ، تبیین می‏کند که دین اسلام، اولاً برای تربیت اجتماعی مواد خام لازم را دارد؛ ثانیاً در صورت تحقق به کارگیری این فرامین، جامعه‏ی اسلامی به صورت سازنده تربیت خواهد شد و به توسعه و پیشرفت خواهد رسید.

بررسی عنصر زمان در برنامه درسی تمرین درمانی2 از دیدگاه شرکاء برنامه درسی شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    زهرا نهاردانی     محمدرضا امام جمعه

موضوع این پژوهش عبارت است از بررسی عنصر زمان در برنامه درس تمرین درمانی 2 از نظر شرکاء برنامه درسی و هدف این تحقیق شناسایی و مقایسه دیدگاه های شرکاء برنامه درسی (اساتید ، هیئت بازنگری و دانشجویان رشته فیزیوتراپی شهر تهران) نسبت به تناسب عنصر زمان با سایر عناصر برنامه درسی تمرین درمانی 2 است . جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه اساتید تمرین درمانی و دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی دانشگاه های شهر تهران که درس تمرین درمانی 2 را اخذ نموده و گذرانده اند ، تعداد اساتید و دانشجویان به ترتیب 20 و 240 نفر می باشد . همچنین کلیه متخصصین فیزیوتراپی در هیئت بازنگری رشته فیزیوتراپی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که به نحوی تمرین درمانی 2 را می شناسند و تدریس کرده اند که به تعداد 10 نفر در دسترس محقق قرار گرفته است ، به دلیل محدود بودن جامعه آماری ، نمونه برابر جامعه انتخاب شده است . ابزار پژوهش عبارت است از : پرسش نامه محقق ساخته داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss از روش های آماری توصیفی (فراوانی ، درصد و نمودار و ...) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای ، t گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفته است و یافته های پژوهش حاکی از آن است که از نظر شرکاء برنامه درسی عنصر زمان با محتوای برنامه درسی تناسبی در حد مطلوب و قابل قبول دارد ، همچنین نشان می دهد که از نظر شرکاء برنامه درسی عنصر زمان با روش آموزش برنامه درسی تمرین درمانی 2 تناسب ندارد و بین نظرات دانشجویان و اساتید با هیئت بازنگری تفاوت وجود دارد . اما در رابطه با تناسب عنصر زمان با عنصر دیگر برنامه درسی یعنی ارزشیابی مستمر بین نظرات شرکاء برنامه درسی تفاوت وجود دارد به طوری که نظر اساتید مثبت تر است ، اما تناسب عنصر زمان با اهداف برنامه درسی ، بسیار مطلوب ارزیابی شده است و می توان نتیجه گرفت که از نظر شرکاء برنامه درسی تناسب عنصر زمان با عناصر برنامه درسی تمرین درمانی 2 تقریباً قابل قبول می باشد .

بررسی دیدگاه معرفت شناسی ابوعلی سینا، و دلالت های آن در زمینه فرایند یاد دهی- یادگیری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    هدایت مقیمی موردراز     معصومه صمدی

معرفت شناسی یا نظریه دانش، بنیادهای معرفت را تعریف می کند. معرفت شناسی با مفاهیم کلی و بنیادین شناخت سر و کار دارد. هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه معرفت شناسی ابوعلی سینا و استخراج دلالت های آن در زمینه فرایند یاددهی- یادگیری بود. روش این پژوهش کیفی و برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد تحلیلی، اسنادی استفاده شده است. شیوه تحلیلی در پی آن است تا شرح واضح و روشنی از یک موضوع در اختیار گذارد. مقوله های مورد بررسی در این پژوهش عبارت بودند از: منبع معرفت، حقیقت، تدریس و یادگیری. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابها، مقالات و سایت های موجود در زمینه افکار ابن سینا بوده است. جامعه مورد مطالعه آثار مکتوب فلسفی و تربیتی بوعلی سینا و سایر کتابها و پایان نامه ها و سایتهای اینترنتی در زمینه دیدگاه فلسفی و تربیتی ابوعلی سینا بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش بدین صورت بوده است که در ابتدا داده های جمع آوری شده به طور جداگانه مقوله بندی شده اند، مقوله های مورد مطالعه کدگزاری، دسته بندی، مقایسه و پس از آن مورد تفسیر قرار گرفته است. یافته های پژوهشی حاکی از این است که در نظر ابن سینا معرفت متمثل شدن حقیقت شییء در نزد مدرک، به نحوی که وسیله ادراک آن را مشاهده کند بوده است. ابن سینا ابزار کسب معرفت را حس و عقل معرفی و ملاک تشخیص حقیقت را مطابقت با واقع تعریف نموده است. دلالت های این نظریه در حوزه تدریس و یادگیری این بوده که در نظر وی تدریس فعالیتی منظم، هدفمدار و از پیش تعیین شده است که به منظور ایجاد شرایط مطلوب یادگیری در محیط رسمی مدرسه صورت می گیرد. نقش معلم در این رویکرد بسیارمهم است. همین طور یادگیری از نظر وی فرایند تحقق بالفعل عقل نظری و عقل عملی برای رسیدن به کمال بوده و در تحقق یادگیری، روش یادگیری گروهی را بر روش یادگیری انفرادی ترجیح داده وحق مطلب را در توجه به تفاوتهای فردی فراگیران ادا نموده است.

تاثیر چگونگی اصول مکتب پراگماتیسم در برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
    پریسا نجفلو     اقبال قاسمی پویا

این تحقیق تحت عنوان "بررسی چگونگی تاثیر اندیشه های پراگماتیستی در برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی"به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بوده است که برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی ایران تا چه حدودی از فلسفه تربیتی پراگماتیسم اثر پذیرفته است .این اثر در چه عرصه هایی و بر مبنای کدام اصول بوده است .هدف کلی این تحقیق این بوده که اندیشه های پراگماتیستی چگونه در برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی ایران تاثیر گذاشته است. برای رسیدن به اهداف تحقیق و پرسش های مطرح شده از روش مثلثی کردن یا triangulation استفاده شده است ، به این معنی که تلاش شده است از انواع روش های گردآوری اطلاعات ، و تجزیه و تحلیل محتوا و از داده ها و تحلیل های کمی مثل آمار فراوانی و در صد ورویکرد های کیفی مثل استدلالهای منطقی و تطبیق دادن و مقایسه بهره گرفته شده است ،آنچه که از این بررسی حاصل شده است می توان به یافته ها و نتایج زیر اشاره کرد : با توجه به مفدمه کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و یافته های تحقیق می توان گفت دست اندر کاران برنامه ریزی و تالیف کتاب تعلیمات اجتماعی آگاهانه و نا آگاهانه به برخی از اصول پراگماتیسم از آن جمله اصل رغبت ،اصل پرسش ، اصل فعالیت گروهی توجه داشته اند .اما تمام اندیشه ها و اصول فلسفه پراگماتیسم موردنظر و مورد توجه اینها نبوده است ،برای نمونه اصل تلفیق ،اصل پروژه و حل مسئله چندان مورد توجه دست اندر کاران این برنامه نبوده است . دیگر اینکه در میان اصول پراگماتیستی همه اصول به یک اندازه مورد نظر نبوده است . دست اندر کاران برنامه ریزی درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی ایران گرایش دارند کتابهای درسی علوم اجتماعی به صورت تلفیقی و بر مبنای فعالیت های گروهی ، حل مساله، توجه بیشتر به پرورش مهارتهای اجتماعی و افزایش علاقه به سرزمین و محیط زندگی دانش آموزان و پرورش مهارتهای اجتماعی و تشویق دانش آموزان به کار گروهی و مشارکتی و همچنین تقویت مهارتهای بحث و اظهار نظر کردن و فکر کردن و استدلال کردن و بالاخره تقویت اعتماد به نفس در کودکان کتابهای درسی تدوین گردد. این امر نشان از آن دارد که گرایش به بهره گیری از فلسفه تربیتی پراگماتیسم آگاهانه یا نا آگاهانه در تفکرات و رویکرد های برنامه ریزان وجود دارد اما همچنانکه در تجزیه و تحلیل نهایی ملاحظه خواهد شد این بدان معنا نیست که برنامه ریزان فعلی به صورت کامل و کافی به این موضوع عمل کرده و بر مبنای آن برنامه ها را مدون سازند . تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل چگونگی مطالب کتاب علوم اجتماعی دوره ابتدایی سال چهارم و پنجم نشان از این واقعیت دارد که عناصری یا اصولی از فلسفه پراگماتیسم و نه همه آنها مورد توجه برنامه ریزان و مولفان بوده است . در این پژوهش ابتدا از روش تجزیه و تحلیل کیفی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید و در مرحله بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی ودرصد )استفاده به عمل آمد .

ارزیابی اثر بخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان با تاکید بر عناصر نه گانه فرانسیس کلاین
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    نرجس فروتن فرد     حمیدرضا حاتمی

این تحقیق با هدف ارزیابی اثر بخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان با تاکید بر عناصر نه گانه فرانسیس کلاین تهیه وتدوین شده است که مطلوبیت وانسجام درونی هر یک از عناصربرنامه با یکدیگروهمچنین همراستایی هریک از اجزا برای تحقق اهداف آموزشی سوال اصلی تحقیق بوده است. هدف دیگر تحقیق ، تعیین میزان مطلوبیت پذیرش دانش آموزان وتعیین مطلوبیت بستر دانش افزایی مدرسین از طرف سازمان با توجه به اهداف برنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق را مدرسین رشته ساختمان در شهر تهران تشکیل می دادندکه براساس جدول مورگان 92 نفر به صورت تصادفی انتخاب وپرسشنامه بین آنها توزیع گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در طیف لیکرت استفاده شده است وبر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه تجزیه وتحلیل صورت گرفته است .روشهای آماری مورد استفاده دراین تحقیق ، آمار توصیفی ( فراوانی ،درصدودرصد تجمعی) وآمار استنباطی (آزمون x2 ،آزمون رتبه علامت ویلکاکسون وضریب توافق کندال ) می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پنج عنصراز نه عنصر برنامه درسی از دیدگاه کلاین ، (فعالیتهای یادگیری ، ارزشیابی ، گروه بندی ، زمان وفضا ) در جهت تحقق اهداف آموزشی مطلوب بوده وچهار عنصردیگر آن در برنامه درسی (اهداف ، محتوا ،مواد آموزشی، راهبردهای یاددهی - یادگیری)مطلوب نمی باشدوعناصر برنامه دارای انسجام درونی نبوده وباید در اجرای آن بازنگری انجام گیرد ، همچنین برای نیروهای آموزشی مطابق با نیاز رشته در جهت اهداف ،بستر دانش افزایی تامین نشده است

بررسی و تحلیل معرفت شناسی آموزش ضمن خدمت در نظام آموزش و پرورش
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    مریم سادات هاشمی     هاشم رضایی

آموزش فعالیتی است برای هدایت یا شکل دادن به جریان رشد . به عبارت دیگر، آموزش شکل دادن انسان به وسیله انسانهاست و دوره های آموزش ضمن خدمت به عنوان زنجیره انتقال آگاهیها ، اطلاعات و مهارتها ، موجب افزایش توانایی معلمان می گردد . در این راستا مجهز ساختن افراد یا معلمان به علم روز یکی از ضروریات تشکیل و راه اندازی دوره های آموزش ضمن خدمت است که هم اکنون در سطح وسیعی در سازمانها ، خصوصاً در آموزش و پرورش انجام می شود . ( ابراهیم زاده ، 1373،ص11 ). از آنجا که آموزش و پرورش به طور وسیعی با اکتشاف و انتقال معرفت سرو کار دارد ، برای معلم داشتن توانایی ارزیابی زمینه هایی که معرفت بشری به دست آمده است ، بسیار مهم است . زیرا فعالیت های معلم در جنبه های مختلف با این موضوع ارتباط می یابد . به طور مثال معلم می تواند شاگردان را یاری کند تا آنکه بتوانند نظر شخصی را از واقعیت و عقیده را از معرفت واقعی تمیز دهند . همینطور معلم می تواند به فراگیران در فهم راه و روشهایی که انواع معرفت بشری از آن طریق کسب شده اند ، مدد رساند . معلم باید بتواند به یادگیرندگان نشان دهد که چگونه روشهای متعدد کسب معرفت ممکن است با همدیگر به کار برده شوند .و چگونه آنها همدیگر را برای جستجوی حقیقت تکمیل می کنند . همین موضوع ، مجدداً اهمیت فلسفه آموزش و پرورش معلم را نشان می دهد . زیرا فلسفه های مختلف بر انواع متفاوت معرفت و روشهای گوناگون تدریس تأکید دارد (رضایی ،1387 ) . به همین دلیل تحقیقی با عنوان نقش معرفت شناسی آموزش ضمن خدمت در نظام آموزش و پرورش چیست ، انجام شده است تا به این هدف یعنی ، بررسی و تحلیل نقش معرفت شناسی آموزش ضمن خدمت در نظام آموزش و پرورش ، دست یابیم . روش تحقیق ، روش سندی - تحلیلی است و به این نتایج دست پیدا می کنیم : 1- بررسی و تحلیل نقش معلم ،با توجه به دیدگاههای معرفت شناسی. 2- بررسی و تحلیل دانش آموز ، با توجه به دیدگاههای معرفت شناسی. 3- بررسی و تحلیل فرایند برنامه درسی ، با توجه به دیدگاههای معرفت شناسی. 4- بررسی و تحلیل راهبردهای یاددهی - یادگیری با توجه به دیدگاههای معرفت شناسی . 5- بررسی و تحلیل رابطه جامعه با معرفت در آموزش ضمن خدمت .

مطالعه میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی از نظریات یادگیری و مکاتب فلسفی و کاربرد آنها در تدریس در شهرستان سراب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
    معصومه محمداوغلی     حسن شهرکی پور

با توجه به این که مقطع ابتدایی به عنوان پایه ای برای مقاطع بعدی می باشد،و تجهیز معلمان به دانش های روز و آشنایی آنها از نظریه های یادگیری و مکاتب فلسفی ضروری می باشد.به طور خلاصه این پژوهش در نظر دارد در جامعه مورد نظر میزان آشنایی معلمان ابتدایی را با نظریه های یادگیری و مکاتب فلسفی را بسنجد و مهمتر از آن دریابد که آیا معلمانی که با این نظریه آشنایی داشته و آنها را به چه میزان در تدریس خود به کارمی برند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش زمینه یابی وابزار های مورد استفاده دراین پژوهش،به سوال اساسی پژوهش یعنی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی با نظریا ت یادگیری و مکاتب فلسفی وکاربرد آنها در تدریس مورد بررسی قرار گیرد.همچنین رابطه بین متغیرهای سابقه تدریس،مدرک تحصیلی،مناطق مختلف (شهری وروستایی)مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان سراب در سال 1387که تعداد آنها 500نفر می باشدکه بر اساس جدول مورگان حدود 150 نفر انتخاب و به صورت مساوی 75 نفر مرد و 75 نفر زن به صورت تصادفی ساده انتخاب می شوند.و با توجه به پراکندگی جامعه آماری برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است با توجه به اهداف و سوالات پژوهش در جمع آوری داده ها از یک نوع پرسشنامه محقق ساخته که دارای31 سوال که براساس مقیاس لیکرت بود مورد استفاده قرار گرفت و توسط معلمان تکمیل و پاسخ داده شد داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج پژوهش در سوال اول بیانگر آن است که میزان آشنایی از نظریات یادگیری و مکاتب فلسفی در موفقیت و نوآوری در تدریس موثر است. در سوال پژوهشی دوم آزمودنیها با درصد بالایی تاثیر سابقه تدریس بر میزان آشنایی و کاربرد از نظریه های یادگیری و مکاتب فلسفی را مورد موافقت قرار داده اند. در سوال پژوهشی سوم به نظر افراد نمونه مدرک تحصیلی در میزان آشنایی از نظریه های یادگیری و مکاتب فلسفی تاثیر دارد.به این معنی که هر چه مدرک تحصیلی معلمان بیشتر باشد میزان آشنایی و کاربرد از نظریه های یادگیری و مکاتب فلسفی بیشتر است. در سوال پژوهشی چهارم خدمت و تدریس در مناطق مختلف(شهر و روستا )در میزان آشنایی از نظریه های یادگیری و مکاتب فلسفی تاثیر بسیار کمی دارد.

بررسی میزان کارایی برنامه درسی رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی در رفع نیازهای جامعه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    فاطمه صدیقی خویدک     بهمن زندی

جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانایی ها و ویزگی هایی می باشد که بخشی از آنها در طول دوران تحصیل در دانشگاه ها ایجاد می گردد. عدمم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها با مهارت ها و توانایی های مورد نیاز بازار کار مهمترین عامل موفق نبودن فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال است و بدین جهت ضرورت بازنگری و تجدید نظر در برنامه درسی به لحاظ پیشرفت سریع علوم و انطباق آن با نیازهای بازار کار احساس می شود.با توجه به اینکه رشته تربیت مترجم در ایران با تآکید ویژه ای بر فرهنگ، تآثیرات ترجمه، بحث های فرهنگی تطبیقی و زمینه های فرهنگ سازی از طریق ترجمه را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و نیز با نظر به اینکه نقش ترجمه در توسعه علوم و فنون دو سویه است، از یک سو می توان با ترجمه منابع مهم علمی و فنی مموجود در کشورهای دیگر به زبان فارسی، انتقال علم و فن به کشور را تسهیل و علوم و فنون جدید را بومی کرد، و از سوی دیگر هم می توان با ترجمه افکار بلند، اندیشه های تابناک، و نظریات مهم موجود در علوم انسانی خودی به زبان های زنده جهان در نشر و توسعه علوم انسانی در عرصه بین المللی گام برداشت، لذا ضرورت دارد برنامه درسی این رشته از هر لحاظ بررسی شود تا با مطالعه این برنامه و انطباق هر چه بیشتر آن با نیازهای بازار کار توانمندسازی دانش آموختگان این رشته و بهبود وضعیت جذب آنان در بازار کار را حفظ نمود.این پژوهش جزو تحقیق های کاربردی و یک تحقیق کیفی است که بر حسب نحوه گردآوری داده ها از آن به عنوان یک تحقیق توصیفی نام برده که به صورت پیمایشی و با روش مقطعی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و روایی ان از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ و برابر 86% محاسبه گردیده است.جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه است: دانشجویان:انتخاب نمونه اول از این جامعه به صورت کنترل شده بود یعنی با توجه به عنوان تحقیق می بایست دانشجویان ترم اخر انتخاب شده و مورد پرسش واقع شوند.مدرسین و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علامه طباطبایی، پیام نور و آزاد اسلامی و کارشناسان(مترجمین) شاغل به حرفه تخصصی در دارالترجمه ها. در این پژوهش از پارامترهای امار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف از معیار و از پارامترهای آمار استنباطی از آزمون تی استیودنت، تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبی شفه و توکی در تجزیه و تحلیل آماری سوالات پرسشنامه و در نهایت پاسخ دهی به سوالات تحقیق استفاده شده است.نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که براساس اصول ومعیارهای پیشنهادی در برنامه ریزی درسی و با توجه به اظهار نظرهای دانشجویان و کارشناسان برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه ها در هر یک از ابعاد پنج گانه اهداف، محتوا، روش، امکانات و تجهیزات و ارزشیابی و نیز روزآمد بودن، کارایی لازم را ندارد و البته خلاف این نظر در نظرهای اعضای هیئت علمی به دست آمد که ایشان معتقد بودند برنامه درسی این رشته در ابعاد فوق الذکرف کاملأ کارایی دارد فقط در مولفه روزآمد بودن هر سه گروه نمونه یعنی دانشجویان مدرسین و مترجمین با یکدیگر هم عقیده بوده و اذعان داشته اند که برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی روزآمد نمی باشد.در پایان با توجه به ادبیات بررسی شده( شامل کتب، مقالات، پایان نامه های تحصیلی ف منابع اینترنتی و ...) و اظهارنظرهای کارشناسانه مدرسین مربوطه و تجربیات شخصی محقق به عنوان دانشجوی این رشته در دوره کارشناسی پیشنهاداتی( راهبردهای کاربردی) برای بهبود وضعیت موجود و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

نقش مذهب در استقرار خلافت عباسیان (99-200 ه.ق)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    خدا مراد صفری     سیاوش یاری

در ابتدای قرن دوم هجری،محمدبن علی بن عبدالله بن عباس به سازماندهی و پی ریزی نهضتی اقدام کرد وی داعیان خود را به خراسان فرستاد.محیطی که دور از دمشق مرکز قدرت خلفای اموی بود و دارای زمینه گسترده ای نسبت به طرفداری ازآل محمد(ص)اینان که بعدها به دعاه عباسی معروف شدند،ابتدا از مفاسد و ستمهای امویان و رفتار ناشایست آنان بویژه نسبت به فرزندان پیامبر و بی حرمتی به خانه کعبه و مدینه شهر رسول الله و قتل و کشتار فرزندان پیامبر درکربلا و زید و یحیی سخن گفته و مردم را مخفیانه و دور از چشم مأموران و حکام اموی در خراسان و کوفه به قیام دعوت می کردند.شیوه دعوت عباسیان بر این اساس بود که نقاطی را انتخاب کنند که در آنجا زمینه نارضایتی از بنی امیه موجود باشد تاکار دعوت به راحتی پیش رود.و این نقاط به طور خاص کوفه و خراسان بودند و رهبری نهضت را آشکارا مشخص نکردند تا بتوانند از نیروی تمامی ناراضیان از حکومت،استفاده کنند و به همین دلیل شعار«الرضا من آل محمد»را انتخاب کرده بودند. سوالاتی در این زمینه مطرح،که فقط به ذکر آنها اکتفا می کنیم:در سوال اول که مربوط به رفتار حکومت امویان بود،آنها با تغییرساختار سیاسی و انتقال از نظام شورایی به نظام پادشاهی موروثی در دوشاخه سفیانی و مروانی... استقرار دولت عباسی را موجب شدند.سوال دوم نقش مذهب را در تشکیل حکومت بنی عباس بررسی می کند.سوال سوم،شامل جریانات فکری و تحولات اجتماعی درعصر امویان می باشد.سوال چهارم،تأثیر و نقش علویان،بنی هاشم و در نهایت شیعیان خالص و مقید به خاندان نبوت و اهل بیت را شامل می شود.سوال پنجم که نقش ایرانیان را در ایجاد حکومت مزبور مورد مطالعه قرار می دهد. و در نهایت سوال ششم،که فعالیتهای مختلف علمی،مذهبی و اسلامی را شامل می شود. عالم اسلام شاهد شکوفایی و رشد چشمگیری درعلوم اسلامی و تأسیس مدارس و کتابخانه های مختلف و مهمتر از همه نهضت ترجمه گردید