ژورنال های منتخب الهیات و علوم اسلامی

آفاق الحضاره الاسلامیه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دانشگاه ایلام درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
آموزه های نهج البلاغه
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
اسلام و مدیریت
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درجه: غیر مصوب
اقتصاد اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد و بانکداری اسلامی
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
الهیات تطبیقی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
الهیات هنر- (متوقف)
مدرسه اسلامی هنر درجه: علمی-پژوهشی
الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
سازمان بسیج اساتید درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اندیشه سیاسی در اسلام
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی درجه: غیر مصوب
اندیشه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبایی درجه: غیر مصوب
تاریخ اسلام و ایران
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ ایران اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر درجه: علمی-پژوهشی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ و تمدن اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات مالی اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تربیت اسلامی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تفسیر اهل بیت علیهم السلام
پژوهشگاه قرآن و حدیث درجه: غیر مصوب
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
دانشگاه شاهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جستارهای فقه و حقوق خصوصی
دانشگاه عدالت درجه: غیر مصوب
حدیث پژوهی
دانشگاه کاشان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حقوق اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دو فصلنامه ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
رهیافت انقلاب اسلامی
خصوصی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی ارزش های اسلامی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
روش شناسی مطالعات دینی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ پژوهشکدۀ قرآن و عترت درجه: علمی-پژوهشی
صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
طب سنتی اسلام و ایران
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم حدیث
دانشکده علوم حدیث درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم قرآنی و تفسیر معارج
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج درجه: غیر مصوب
فرهنگ در دانشگاه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصل نامه مطالعات فرهنگ ایثار
بنیاد شهید درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی پژوهشی حوزه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی)
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی) درجه: غیر مصوب
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
فصلنامه قرآن و علوم بشری
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
فصلنامه مطالعات رسانه و امت
دانشگاه مذاهب اسلامی درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
فقه مقارن
دانشگاه مذاهب اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فقه و اجتهاد- (متوقف)
مرکز فقهی ائمه اطهار درجه: غیر مصوب
فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فقه و حقوق خانواده
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بناب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب درجه: غیر مصوب
فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
قرآن در آئینه پژوهش
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان درجه: غیر مصوب
لسان صدق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: غیر مصوب
مبانی فقهی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
پژوهشکده امام خمینی (ره) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مدیریت دانش اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درجه: غیر مصوب
مدیریت در دانشگاه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اسلام و روانشناسی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درجه: غیر مصوب
مطالعات اسلامی در حوزه سلامت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درجه: غیر مصوب
مطالعات اقتصاد اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات انقلاب اسلامی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات بیداری اسلامی
سازمان بسیج اساتید درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی
دانشگاه مذاهب اسلامی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات سیاسی جهان اسلام
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه سمنان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات فقهی و فلسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم درجه: علمی-پژوهشی
مطالعات فهم حدیث
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات قرآنی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)
دانشکده الهیات و معارف اسلامی درجه: غیر مصوب
میقات حج
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت درجه: غیر مصوب
نشریه اندیشنامه ولایت
دانشکده شهید محلاتی درجه: غیر مصوب
نشریه فیروزه اسلام(پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی)
دانشگاه هنراسلامی تبریز درجه: غیر مصوب
نگارینه (هنر اسلامی)
دانشگاه بیرجند درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
هنرهای سنتی اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات درجه: غیر مصوب
هنرهای صناعی اسلامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز درجه: غیر مصوب
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دانشگاه قم درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ادبی - قرآنی
دانشگاه اراک درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های تاریخی اسلام و ایران
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی
دانشگاه شهید باهنر کرمان درجه: غیر مصوب
پژوهش های زبانشناختی قرآن
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های سیاست اسلامی
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های سیاسی جهان اسلام
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های فقهی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های قرآن و حدیث
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های مالیه اسلامی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
پژوهش های معماری اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ اسلام
انجمن ایرانی تاریخ اسلام درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه ثقلین
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه حقوق اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه حکمت اهل بیت
دانشگاه اصفهان درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه روان شناسی اسلامی
پژوهشگاه قرآن و حدیث درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت
دانشگاه عدالت درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه قرآن و حدیث
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
دانشگاه ادیان و مذاهب درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه معارف حسینی
پژوهشگاه امام حسین درجه: علمی-پژوهشی
پژوهشنامه معارف قرآنی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
کلام اهل بیت
پژوهشگاه قرآن و حدیث درجه: غیر مصوب