ژورنال های منتخب روانشناسی

اصول بهداشت روانی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
دستاوردهای روانشناختی
دانشگاه شهید چمران اهواز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دستاوردهای روانشناسی بالینی
دانشگاه شهید چمران درجه: غیر مصوب
روان سنجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن درجه: علمی-پژوهشی
روانشناسی ارزش های اسلامی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
روانشناسی افراد استثنایی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی بالینی
دانشگاه سمنان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی بالینی و شخصیت
دانشگاه شاهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
دانشگاه ملایر درجه: غیر مصوب
روانشناسی تحولی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی خانواده
انجمن علمی روانشناسی خانواده درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی سلامت
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی شناختی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی مدرسه
دانشگاه محقق اردبیلی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی معاصر
انحمن روانشناسی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانشناسی پیری
دانشگاه رازی کرمانشاه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
روش ها و مدل های روان شناختی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
رویش روانشناسی
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
سلامت روان شناختی
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
عصب روانشناسی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فرهنگ مشاوره و روان درمانی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه تحقیقات روانشناختی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه روانشناسی تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه سلامت روانی کودک
عباسعلی حسین خانزاده درجه: غیر مصوب
فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
دانشگاه خلیج فارس درجه: غیر مصوب
فصلنامه مشاوره و رواندرمانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر درجه: غیر مصوب
فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان شناسی تربیتی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده
مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده درجه: غیر مصوب
مجله روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی درجه: غیر مصوب
مشاوره و روان درمانی خانواده
دانشگاه کردستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مشاوره کاربردی
دانشگاه شهید چمران اهواز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اسلام و روانشناسی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درجه: غیر مصوب
مطالعات روان شناختی
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات روانشناختی صنعتی و سازمانی
دانشگاه شهید چمران درجه: غیر مصوب
مطالعات روانشناسی بالینی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات روانشناسی تربیتی
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات روانشناسی ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه روان پرستاری
انجمن علمی پرستاری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
پژوهش در سلامت روانشناختی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های مشاوره
انجمن مشاوره ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های نوین روانشناختی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های کاربردی روانشناختی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه روان شناسی اسلامی
پژوهشگاه قرآن و حدیث درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه روانشناسی عدالت
دانشگاه عدالت درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه روانشناسی مثبت
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم