نام پژوهشگر:

علی اکبر امین بیدختی

مقایسه راهبردهای یادگیری(تکرار،سازماندهی،بسط دهی،نظارت) در دانش آموزان موفق وناموفق پسر مقطع متوسطه شهرستان دامغان در سال تحصیلی 89-88
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    علی صادقی     علی اکبر امین بیدختی

چکیده این مطالعه به منظور مقایسه راهبردهای یادگیری در دانش آموزان موفق وناموفق در سال 1389 انجام گردیده است.جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دامغان می باشد،که از بین آنها به صورت تصادفی چند مرحله ای 104 دانش آموز انتخاب گردید.در این پژوهش برای بررسی عملکرد تحصیلی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری استفاده به عمل آمد،وبه جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از آزمون راهبردهای یادگیری با ضرایب پایایی (بسط دهی ،تکرار ،نظارت ،سازماندهی )استفاده گردید.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین راهبردهای یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سه رشته تحصیلی رابطه معنا دار وجود دارد(ریاضی فیزیک ،علوم انسانیp<0/001،علوم تجربیp<0/05).همچنین نتایج تحلیل تمایز نشان داد که در گروه ریاضی –فیزیک ،راهبرد بسط دهی،در گروه علوم تجربی راهبرد سازماندهی ونظارت،ودر گروه علوم انسانی راهبردهای تکرار وبسط دهی بیشترین سهم را در رابطه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان داشته اند. کلید واژه ها: راهبردهای یادگیری ، راهبرد مرور ذهنی ، راهبرد بسط دهی ، راهبرد سازماندهی ، راهبرد نظارت ، دانش آموزان موفق و نا موفق ، پیشرفت تحصیلی

نگرش راهبردی در استفاده از رویکرد شش سیگما در واحدهای صنعتی ایران(مطالعه موردی:شرکت اگزوز خراسان)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    محسن سنگونی     سید عبدالله حیدریه

چکیده: در این برهه از زمان که دنیای رقابتی نیاز به برترین ها جهت باقی ماندن در شرایط رقابتی دارد،متدولوژی شش سیگما به عنوان روشی سیستماتیک جهت بکارگیری منسجم از ابزارهای مختلف کیفی و با اهداف توام کاهش هزینه ، افزایش کیفیت، رشد سود و افزایش سهم بازار مطرح گردید.تا به امروز،چند دهه از معرفی این تکنیک در جهان می گذرد و در صنایع کشور ما که با تاخیری نسبتاً چشمگیر، آغاز به درک و پیاده سازی این ابزار نموده است؛ سبب شده تا بکارگیری رویکرد شش سیگما در سازمانها، بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاصی گریزناپذیر باشد. یکی از این ملاحظات جهت اجرای موفقیت آمیز پروژه های شش سیگما وجود همسویی بین استراتژی های سازمان با پروژه های شش سیگما می باشد.از طرفی سازمان ها در پیاده سازی تکنیک های مختلف کیفی جهت کسب مزیت رقابتی باید به داشتن تطابق و همسویی بین استراتژی های سازمان و پیاده سازی پروژه های کیفی توجه نمایند.عدم رعایت این نکته منجر به تنزل قابلیت کاربردی تکنیک های بهبود کیفیت در سازمان ها می شود.لذا هدف از انجام پایان نامه حاضر که به طور موردی در شرکت اگزوزخراسان انجام می پذیرد ایجاد نگرشی راهبردی در بکارگیری تکنیک شش سیگما در صنایع می باشد که در این راستا از مدلهای استراتژیکی نظیر ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس سوات و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی برای تعیین عوامل داخلی وخارجی موثر بر سازمان و همچنین استخراج استراتژیها و تعیین جذابیت آنها استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین وزن معیارها و از دو مرحله روش تاپسیس به منظور رتبه بندی همسویی بکارگیری تکنیک شش سیگما با استراتژی های توسعه بهره گرفته شده است که در مرحله اول استراتژیهای تمرکز بالاترین اولویت را بدست آورد.اما مطلوبتر آن بود که همسویی بکارگیری تکنیک شش سیگما با زیر مجموعه استراتژی های تمرکز نیز مشخص شود که با توجه به نتایج بدست آمده در مرحله دوم استفاده از روش تاپسیس، بکارگیری استراتژی رسوخ در بازار بعنوان مطلوبترین استراتژی که بیشترین همسویی و تناسب را در پیاده سازی و اجرای شش سیگما در شرکت اگزوزخراسان دارد پیشنهاد گردید

ارزیابی و رتبه بندی عملکرد بانکها در زمینه نظام پرداخت و تسویه الکترونیک در ایران
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده علوم انسانی 1390
    فاطمه fatemeh     محمد همتی

تحولات گسترده در عرصه بین المللی، ضرورت تجارت الکترونیک و افزایش سطح انتظارات مشتریان به حرکت ناگزیر بانکها به ارائه خدمات الکترونیک منجر شده است ؛ امروزه بانکداری الکترونیک به عنوان استراتژی اصلی بانکها مطرح می باشد از آنجا که جزء مهم و اساسی بانکداری الکترونیک، پرداخت الکترونیک است ارزیابی نظام پرداخت کشور می تواند به عنوان شاخصی در راستای اجرای این استراتژی در نظر گرفته شود.ارزیابی پرداخت الکترونیک بانکهای کشور غالباً بر مبنای یک یا چند شاخص خاص انجام می شود؛این ارزیابی ها اگرچه برخی معانی به مدیران بانک وعموم جامعه منتقل می کند، لیکن در نظر گرفتن آنها به صورت جداگانه و بی توجهی به ارتباط میان آنها باعث تصویری ناقص از موضوع خواهد شد؛ لذا در این تحقیق رتبه بندی پرداخت الکترونیک بانکهای کشور از تلفیق دو نگاه کارایی و سرآمدی (بزرگی)کلیه شاخصها مدنظر قرار گرفت. بدین منظور مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها از نوع ccr خروجی محور انتخاب و پس از تعیین بانکهای کارا و ناکارا و رتبه بندی بانکهای ناکارا براساس نمره کسب شده، ماتریس تصمیم گیری بانکهای کارا تشکیل و با استفاده از تکنیک همانندی به راه حل ایده آل (تاپسیس) رتبه بندی انجام شد. نتایج این تحقیق در مقطع زمانی آذر و دیماه 1389نشان می دهد که 10 بانک کارا و 8 بانک ناکارا است؛میانگین کارایی بانک های غیردولتی 86% و بانک های دولتی 84% می باشد.

مطالعه تأثیر کیفیت خدمات در صنعت حمل و نقل هوایی بر رضایت و وفاداری مسافران (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آتا)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
    داود فرجی غازانی     علی اکبر امین بیدختی

رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی از یک طرف، لزوم جابجایی سریع مردم و کالاها از طرف دیگر و مهمتر از همه گستره پهناور کشور عزیزمان ایران، توسعه بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. پویایی نیروهای اقتصادی و افزایش توان رقابتی رو به رشد خطوط هواپیمایی فعال در این صنعت در داخل کشور، لزوم شناسایی ابعاد کیفیت خدمات درک شد? مسافران شرکتهای هواپیمایی و بررسی رابط? بین کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مسافران به آن شرکتها را انکار ناپذیر مینماید. بدین منظور ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق، عوامل (متغیرهای) مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی شد. در مرحله بعد با همکاری استاد راهنما و خبرگان (مدیران هواپیمایی آتا و فرودگاه تبریز) پرسشنامهای با 40 شاخص طراحی و در اختیار مسافران قرار گرفت. در این پرسشنامه از 450 مسافر که از پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی آتا از مبدأ فرودگاه تبریز استفاده کرده بودند، خواسته شد تا نظر خود را در مورد موافقت یا مخالفت با هر کدام از شاخصها، روی طیف لیکرت نمایش دهند. در نهایت با استفاده از اطلاعات پرسشنامه تأثیر عوامل محسوس هواپیما و فرودگاه، کارکنان، همدلی، و تصویر ذهنی بر رضایت، خرید مجدد و تبلیغات کلامی مسافران از شرکت هواپیمایی آتا مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونهگ?ری مورد استفاده در این پژوهش نمونهگ?ری تصادفی ساده می باشد. برای آزمون فرضیههای نیز از آزمونt ، ضریب همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین عوامل محسوس هواپیما و فرودگاه، کارکنان، همدلی و تصویر ذهنی با رضایت مسافران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین رضایت بر قصد خرید مجدد و ارتباطات کلامی مسافران اثر داشته و قصد خرید مجدد می تواند منجر به افزایش ارتباطات کلامی گردد.

بررسی تآثیر بی ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری کشور پس از حادثه 11 سپتامبر 2001
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
    سید مجتبی اسماعیل شهابی     مسعود موسوی شفایی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری کشور در دوره پس از 11 سپتامبر 2001 است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی، پیمایشی- علّی به بررسی شاخص های بی ثباتی سیاسی و همبستگی این شاخص ها با شاخص های رکود صنعت گردشگری کشور پرداخته شده است. در این ارتباط شاخص های بی ثباتی سیاسی خاورمیانه در سه گروه عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و همبستگی شاخص های این عوامل با شاخص های رکود صنعت گردشگری کشور آزمون گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر است که به شیوه قضاوتی از بین 300 نفر از اعضاء انجمن علمی روابط بین الملل و انجمن علوم سیاسی انتخاب شده و حجم نمونه مورد آزمایش ما را تشکیل دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شاخص های اصلی "جنگ، تروریسم و بی ثباتی رژیم سیاسی" با شاخص های رکود "بازاریابی" دارای همبستگی در سطح معنی داری قابل قبول می باشند. در این بین از گروه شاخص های جنگ: "حملات نظامی خارجی و جنگ در کشورهای همسایه"؛ از گروه شاخص های تروریسم: "حملات تروریستی در مواقعی که قربانیان توریست هستند، بمب گذاری ها و حملات تروریستی به صنعت توریسم" و از گروه شاخص های بی ثباتی رژیم سیاسی: "تظاهرات، اعتصابات و شورش ها" با شاخص های بازاریابی از قبیل شناساندن جاذبه ها و امکانات گردشگری از طریق رسانه ها و برگزاری نمایشگاه ها و سمینارها دارای همبستگی در سطح معنی داری قابل قبول هستند. با توجه به اینکه بازاریابی و به طور ویژه تبلیغات مقاصد از جمله مهمترین عناصر گردشگری می باشد پس می توان نتیجه گرفت، بی ثباتی های سیاسی بوجود آمده پس از 11 سپتامبر 2001 و پیامد آن که بروز جنگ و تروریسم و بی ثباتی رژیم های حاکم منطقه منجر شد به دلیل مخدوش کردن چهره مسلمانان منطقه و ایجاد تصویر منفی نسبت به کشور ما باعث رکود در رشد صنعت گردشگری کشور شده است.

بررسی وضعیت دانشگاه سمنان جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
    رابعه ایری     علی اکبر امین بیدختی

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت دانشگاه سمنان جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین بود. به منظور نائل آمدن به آن 3 هدف در نظر گرفته شد و 8 مولفه استخراج شد که عبارتند از: رهبری کارآفرینانه، ساختار سازمانی کارآفرینانه، آموزش کارافرینی، فرهنگ کارآفرینانه، کارکنان خلاق و نوآور، تأمین منابع حمایتی کارآفرینانه، بازاریابی کارآفرینانه و تجاری سازی ایده نو. در این راستا، اعضأی هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه ای که وضعیت دانشگاه سمنان و دانشگاه کارآفرین را در قالب 51 گویه به صورت طیف لیکرت می سنجد انتخاب و پس از بدست آوردن روایی و پایایی آن در اختیار 136 نفر که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، در آمار توصیفی از روش-های آماری مانند فراوانی، درصد و میانگین و در آمار استنباطی از آزمون های دوجمله ای، تحلیل و اریانس فریدمن و tزوجی استفاده شده و با انجام تحلیل عاملی ویژگی های دانشگاه کارآفرین، 11 عامل مشخص گردید. نتایج حاکی از آن است که وضعیت موجود دانشگاه سمنان در مورد ویژگی های دانشگاه کارآفرین در سطح پایین تری قرار دارد. در مرحله بعد با عنایت به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته مرحله قبلی، مدلی به منظور تبدیل دانشگاه سمنان به دانشگاه کارآفرین پیشنهاد شد. با توجه به تغییرات روزافزون و شتابان در عرصه های مختلف و نیز با توجه به بحران بیکاری در کشور، دانشگاه سمنان باید در راستای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین گام بردارد. لذا برای این منظور این مدل توصیه می گردد.

رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
    معصومه رضوی     علی اکبر امین بیدختی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فرایند تسهیم دانش و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان خوابگاه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد پرداخته است. روش پژوهش توصیفی - زمینه یابی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان خوابگاه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد است که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل اند و برابر با 6196 نفر هستند. با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه برابر با 362 نفر و روش نمونه گیری به شیوه ای طبقه ای تصادفی است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه خلاقیت عابدی و پرسشنامه تسهیم دانش پژوهش نوراد صدیق (1388) استفاده شده است و پایایی هر کدام به ترتیب 83/0 و 70/0 با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و از آزمون t مستقل استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان می دهد با وجود اینکه فرایند تسهیم دانش در بین دانشجویان و در محیط خوابگاه انجام می گیرد اما رابطه ای بین این فرایند با پیشرفت تحصیلی دانشجویان هر دو خوابگاه وجود ندارد ولی بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که از بین مولفه های خلاقیت، مولفه سیالی بیشترین و مولفه بسط کمترین نقش را بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. بین تسهیم دانش و خلاقیت دانشجویان دختر و پسر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آن ها تفاوت وجود ندارد. بنابراین با توجه به این نتایج، دانشگاه ها علاوه بر فرهنگ سازی برای آشنایی دانشجویان با مفاهیم جدید مانند تسهیم دانش، نیازمند یک برنامه ریزی و آینده نگری صحیح نیز هستند تا بتوانند دانشجویانی خلاق و با انگیزه در زمینه تحصیل به جامعه تحویل دهند. واژه های کلیدی: تسهیم دانش، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی

رابطه ی هوش هیجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران دبیرستان ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
    حامد کارگر     علی اکبر امین بیدختی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران دبیرستان بوده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان های شهر یزد می باشند که در سال تحصیلی 91-90 در دبیرستانهای این شهر مشغول به خدمت بوده اند. مجموع دبیران دبیرستانها در سال 91-90 شامل 772 نفر بود. افراد نمونه مشتمل بر 260 نفر بودکه از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها و تحلیل رگرسیون برای تبیین و پیش بینی و از تحلیل واریانس یکراهه و آزمون t مستقل جهت مقایسه و بررسی تفاوت ها استفاده شده و نتایج زیر حاصل گردید: بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد و رضایت شغلی قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی را نیز دارا است. همچنین هوش هیجانی در رابطه این دو متغیر نقش معناداری دارد، یعنی دبیران با هوش هیجانی بالاتر، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بالاتری نسبت به دبیران با هوش هیجانی پایین تر داشتند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دبیران زن و دبیران مرد از لحاظ تعهد سازمانی، رضایت شغلی و هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود داشت.

مقایسه و بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و تعهدسازمانی مدیران و اعضای هیإت علمی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
    اعظم السادات حسینی     علی اکبر امین بیدختی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی مدیران و اعضای هیأت علمی است. روش تحقیق، توصیفی- زمینه یابی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و اعضای هیأت علمی پنج دانشگاه جامع شهر تهران؛ که برابر با 2959 نفر است. افراد نمونه مشتمل بر 301 نفر از جامعه آماری است که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی و پرسشنامه اخلاق حرفه ای با ضرایب پایایی برآورد شده 80/0 و 85/0 است و روایی پرسشنامه های مذکور به تأیید خبرگان و متخصصان این حوزه رسیده است. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها و از تحلیل واریانس یکراهه و چندراهه جهت مقایسه و بررسی تفاوت ها استفاده شد. نتایج حاصل از سوال اول تا چهارم نشان داد که تعهد سازمانی و اخلاق حرفه ای مدیران و اعضای هیأت علمی در پنج دانشگاه مورد نظر با یکدیگر تفاوت ندارد. همچنین بررسی رابطه بین این دو متغیر نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی مدیران و اعضای هیأت علمی رابطه وجود دارد و اخلاق حرفه ای قابلیت پیش بینی متغیر تعهد سازمانی را نیز دارا است. همچنین بین زنان و مردان تفاوتی در نمرات اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی ملاحظه نشد. بر اساس یافته های فوق ، رشد و پیشرفت اخلاق حرفه ای منابع انسانی؛ زمینه رشد سایر حوزه های رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی را فراهم آورده و تلاش در این زمینه نتایج سازنده ای برای حوزه های حرفه ای، چون آموزش عالی به بار می آورد. کلیدواژه ها: آموزش عالی، اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی و دانشگاه

سنجش ظرفیت پذیرش فیزیکی وکیفیت تجربه گردشگری (نمونه موردی مجموعه سعدآباد)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1390
    مسعود اعلم صمیمی     علی اکبر امین بیدختی

ظرفیت پذیرش به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار در کسب و کار گردشگری مطرح می باشد. مفهوم ظرفیت پذیرش در فعالیت گردشگری به معنای حداکثر تعداد گردشگرانی می باشد که در یک مکان جغرافیایی یا فیزیکی می توانند حضور داشته باشند بدون آنکه تغییر غیر قابل قبولی در فضای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمایند و بدون آنکه کاهش غیر قابل قبولی در کیفیت تجارب گردشگران رخ دهد. این مفاهیم با توجه به مکان ها و جاذبه های گردشگری مختلف قابل سنجش می باشد. مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد با داشتن گونه های گیاهی زینتی، خاص و همچنین بناهای با قدمت تاریخی و تبدیل شدن آنها به فضاهای موزه ای که جایگاه نگهداری تعداد زیادی از اشیا گرانبهای باستانی و منحصر به فرد می باشند به عنوان یکی از اصلی ترین جاذبه های تاریخی و طبیعی شهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای پتانسیل برنامه ریزی دقیق برپایه توسعه پایدار می باشد. بنابر این با استفاده از استاندارهای بین المللی و رایج برای محاسبه ظرفیت پذیرش فیزیکی و نیز شاخص های مدیریتی مورد نیاز و مدل سنجش کیفیت سروکوال پرسشنامه ای برای سنجش ظرفیت پذیرش روانی و کیفیت تجربه بازدیدکنندگان در دو محوطه تاریخی و طبیعی تهیه گردید. پژوهش حاضر در قلمرو زمانی 6 ماه صورت گرفته و تعداد 270 نفر به پرسشنامه پاسخ داده اند. بعد از تجزیه و تحلیل های صورت گرفته برد فیزیکی محوطه موزه ای و تاریخی مجموعه سعدآباد معادل 201750 نفر و ظرفیت پذیرش روانی آن 72783 نفر در ماه محاسبه گردید. برای محوطه طبیعی مجموعه سعدآباد نیز برد فیزیکی 183600 و ظرفیت روانی 65324 نفر در ماه تعیین گردید. واژگان کلیدی: توریسم پایدار، ظرفیت تحمل، مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد

رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
    فرشاد مرادی     علی اکبر امین بیدختی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان بوده است. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه سمنان به تعداد 473 نفر می باشند؛ که از این افراد طبق جدول مورگان 213 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی و نوآوری سازمانی بوده است. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، تحلیل رگرسیون برای تبیین و پیش بینی و از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t مستقل جهت مقایسه و بررسی تفاوت ها استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمده است: بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی قابلیت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارا هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که کارکنان با سطح تحصیلات بالاتر از هوش سازمانی و نوآوری بیشتری برخوردار هستند؛ بین کارکنان زن و مرد از لحاظ کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی و نوآوری سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد؛ و همچنین نتایج نشان داد که بین سن و متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که با بالا رفتن سن، میانگین هوش سازمانی، کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی کارکنان بالاتر می رود.

بررسی روابط میان هوش فرهنگی و هوش عاطفی با میزان انگیزه توفیق طلبی مدیران دانشگاه های شهرستان سمنان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
    رضا شهریاری پور     علی اکبر امین بیدختی

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با میزان انگیزه موفقیت طلبی مدیران دانشگاه های شهرستان سمنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل241 نفر از کلیه مدیران (صف و ستاد) سطوح میانی و عالی دانشگاه های(سمنان، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی) شهرستان سمنان می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _همبستگی است؛ که بدین منظور نمونه ای به حجم 145 نفر با که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. مهم ترین نتایج بدست آمده این پژوهش حاکی از ارتباط بین هوش فرهنگی و هوش عاطفی با انگیزه توفیق طلبی مدیران دانشگاه به ترتیب با ضریب همبستگی 372/0 و 384/0 می باشد که نه تنها در سطح معنی داری 05/0 بلکه در سطح معنی داری 01/0 وجود این ارتباط را تایید می نماید.

بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثربخشی مدیران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
    مهتاب قربانی     علی اکبر امین بیدختی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران مدارس راهنمایی شهر مشهد می باشد به این منظور، کلیه مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی مشهد به عنوان جامعه آماری 1388n= در نظر گرفته شد تعداد 200 نفراز طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. سرانجام برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های هوش معنوی کینگ ،پرسش نامه اخلاق حرفه ایی و اثر بخشی میان نمونه مورد نظر توزیع شد و از طریق نرم افزار lisrel & spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از طریق آزمون معادلات ساختاری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن بود که بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین یافته های حاصل از مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد نیز نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان ابعاد اخلاق حرفه ای (فعالیت گروهی، صداقت رفتاری، رفتار حرفه ای، مسئولیت حرفه ای، تعهد علمی، مسئولیت مالی) و هوش معنوی (تفکر انتقادی، تولید معنای شخصی، توسعه آگاهی و آگاهی) با اثر بخشی می باشد.

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و هویت سازمانی بر توانمندسازی سازمانی در مراکز رشددانشگاهی شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
    ندا رضایی شهمیرزادی     علی اکبر امین بیدختی

هدف این پژوهش،بررسی رابطه یادگیری سازمانی و هویت سازمانی بر توانمند سازی سازمانی در مراکز رشد دانشگاهی شهر تهران است.این پژوهش تحقیقی توصیفی-زمینه یابی از نوع همبستگی است.جامعه آماری این مطالعه که شامل مدیران و کارکنان مراکز رشد شهر تهران در پنج دانشگاه(تهران،شهید بهشتی،شریف،تربیت مدرس و علم و صنعت)می باشد،برابر با350 نفر است .حجم نمونه نیز با مراجعه به جدول مورگان برابر با 180 نفر انتخاب شد.که از این تعداد 153 نفر به پرسشنامه ها پاسخگو بوده اند.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد،یادگیری سازمانی،هویت سازمانی و توانمند سازی سازمانی استفاده شده است.و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel،انجام گرفت.نتایج این پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی و هویت سازمانی بر توانمند سازی سازمانی ارتباط معنا داری وجود دارد و این سه مولفه با یکدیگر همبستگی دارند. وبین تمامی ابعاد یادگیری سازمانی و هویت سازمانی با توانمند سازی سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شده است

بررسی تأثیر مدیریت جانشین پروری و تعهد سازمانی بر عوامل یادگیری سازمانی در دانشگاه های شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391
    فروزان کریمی     علی اکبر امین بیدختی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت جانشین پروری وتعهدسازمانی برعوامل یادگیری سازمانی مدیران و کارکنان دانشگاه های شهرتهران بررسی شده است. این پژوهش توصیفی وازنوع زمینه یابی و هبستگی است. جامعه آماری پژوهش راکلیه مدیران و کارکنان شاغل دردانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بوده وبراساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 313 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1984) و پرسشنامه برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی ویلیام جی،روزول بود. بهترین پیش بینی کننده مدیریت جانشین پروری مدیران و کارکنان شاغل در دانشگاه های دولتی شهر تهران، متغیرهای تعهدسازمانی ویادگیری سازمانی است. بهترین پیش بینی کننده مدیریت جانشین پروری مدیران و کارکنان شاغل در دانشگاه های دولتی شهر تهران، از بین مولفه های یادگیری سازمانی، متغیرهای فرهنگ سازمانی، می باشد و نیز بهترین پیش بینی کننده تعهدسازمانی مدیران و کارکنان شاغل دردانشگاه های دولتی شهر تهران، ازبین مولفه های یادگیری سازمانی ، تفکرسیستمی می باشد.

تاتیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با میانجی گری یادگیری سازمانی در دانشگاه امیر کبیر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
    سودابه محمودی     علی اکبر امین بیدختی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با میانجی گری یادگیری سازمانی میان کارکنان و مدیران دانشگاه امیر کبیر به اجرا در آمد . نمونه آماری این پژوهش 260نفر از کارکنان و مدیران امیر کبیر در شهر تهران بود. برای جمع آوری داده ها ی پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش، یادگیری سازمانی، ا ستفاده گردید و روایی و پایایی آلفای کرونباخ سرمایه فکری 0.916.تسهیم دانش 0.893 و یادگیری سازمانی 0.875 مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده سرمایه فکری، تاثیر مثبت و معنا داری بر تسهیم دانش و یادگیری سازمانی دارد.

ارزیابی کیفیت خدمات واحد تور در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مشهد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1390
    ساره بابایان     عظیم زارعی

از جمله مدلهایی که برای اندازه گیری کیفیت خدمات رواج بیشتردارد مدل servqual است که از سال 1985 که این مبحث رایج شد ، پایه گذاران آن یعنی "پاراسورامن" ، "زیتمل " و "بری" ، با انتشار تالیفات و تحقیقاتی سهم به سزایی در رشد و گسترش این مهم داشته اند. این مقیاس شامل 5 بعد اساسی ظواهروابعادفیزیکی ، قابلیت اطــمینان، پاسخگویی ،تضمین و همدلی است که میانگین این عوامل به عنوان کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است . این پژوهش به ارزیابی کیفیت خدمات واحد تور دفاتر خدمت مسافرتی شهر مشهد با بکارگیری مدل سروکوآل پرداخته است. جامعه مورد مطالعه تمامی مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی اعم از مشتریان دائمی ، خاص و موقتی می باشد . از آنجا که جامعه آماری شامل کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی می شود از لحاظ نوع نامحدود به حساب می آید در ابتدا با توجه به یک نمونه مقدماتی 25 عضوی برآورد گردید و با در نظر گرفتن حجم جامعه 4326 نفری و مقدار خطای با ضریب اطمینان 90 درصد ، حجم نمونه لازم برای انتخاب تعداد مشتریان از جامعه آماری برابر با 397 نفر ، برآورد می گردد. با توجه به ساختار جامعه و با اخذ نظر از مشاور آماری تصمیم بر آن گرفت تا از شیوه نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی بهره گیری شود.اطلاعات پس از جمع آوری پردازش شده و آنگاه توسط روش های آماری با استفاده از آخرین نسخه نرم افزارهای پیشرفته آماری statistica ve.11 و ibm spss ve.21 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون استودنت تک دامنه برای مقایسه میانگین اختلاف در دو گروه وابسته (نمونه های جفت شده که یک جفت آن نمره سطح انتظار و جفت دیگر آن نمره نحوه عملکرد از دیدگاه یک مشتری می باشد.) مورد سنجش قرار گرفت . در واقع برمبنای نتایج حاصل، با ضریب اطمینان 95% از دیدگاه مشتریان واحد تور دفاتر خدمات مسافرتی شهر مشهد می توان در پاسخ به اولین سئوال اصلی تحقیق بیان داشت؛بین سطح انتظارات مشتریان و درک آنان از نحوه عملکرد واحد توردفاتر خدمات مسافرتی شهر مشهد شکاف معنی داری وجود دارد. جای امیدواری است که با توجه به میانگین های نزدیک و مشابه بالاتر از متوسط هر یک از مولفه های پنجگانه کیفیت نحوه عملکرد واحدهای تور دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر مشــهد ، می توان ادعا کرد که این دفاتر حرکت بسوی ارائه خدمات باکیفیت را درمرکز تمرکز خود قرار داده اند ولی هنوز تفاوت های اندکی با میانگین سطح انتظارات مشتریان وجود دارد .

بررسی تاثیر سرمایه فکری و خلاقیت بر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در مراکز رشد دانشگاهی شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
    راضیه قاسمی     علی اکبر امین بیدختی

چکیده فعالیتهای مراکز رشد یکی ازجایگاه های مناسب برای ایجاداشتغال وتولید فرصت های جدیداقتصادی است.با شناخت زمینه های کارآفرینی،سرمایه فکری وخلاقیت در مراکز رشد، می توان فرصت های جدیدی را به کارآفرینان وجامعه معرفی کرد تا از آن برای پیشرفت وتوسعه اقتصادی واجتماعی جامعه بهره گیرند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری وخلاقیت بر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه درمراکز رشد دانشگاهی شهرتهران می باشد. روش تحقیق،توصیفی واز نوع همبستگی بوده وجامعه آماری این تحقیق نیز شامل 330 نفراز مدیران وکارکنان بخش ستادی وشرکتها می باشد که باتوجه به نمونه گیری صورت گرفته ، 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه فکری و خلاقیت بر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه تاثیر گذار بودند. همچنین سرمایه فکری بر خلاقیت تاثیر گذار بود. بین ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (همکاری، ریسک پذیری سازمانی، ارتباطات باز، تحمل استعدادهای خلاق) با سرمایه فکری رابطه معناداری مشاهده شده است. همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (همکاری، ارتباطات باز) با خلاقیت رابطه معناداری مشاهده شده است. این پژوهش گامی است در راستای توسعه مفهوم فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، از این رو توجه به عوامل زمینه ساز در به کارگیری سرمایه فکری و خلاقیت برای پیشرفت کارآفرینان، مراکز رشد توصیه می شود.

تحلیل استراتژیک صنعت گردشگری استان سمنان با استفاده از تکنیک swot
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1390
    منا خطیری     علی اکبر امین بیدختی

صنعت گردشگری در دنیای امروز به یکی از پرسودترین صنایع در بخش خدمات تبدیل شده است. همین امر باعث شده تا بسیاری از مدیران و برنامه ریزان محلی و ملی در اقصی نقاط دنیا برای گسترش این صنعت برنامه ریزی و تلاش نمایند. علی رغم توانمندی های ایران در زمینه گردشگری متاسفانه تا کنون نتوانسته به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد. از جمله عواملی که می تواندصنعت گردشگری کشور را توسعه وبهبود بخشدبرنامه ریزی و تدوین استراتژی های مناسب و قابل اجراست. استان سمنان یکی از استان هایی است که دارای جاذبه های گردشگری طبیعی، جغرافیایی و تاریخی فراوان است. اما آمارها نشان می دهد که از این ظرفیت ها تا کنون استفاده شایسته ای نشده واغلب این جاذبه ها برای گردشگران داخلی وخارجی ناشناخته مانده اند. درتحقیق حاضر محقق سعی داردضمن تحلیل استراتژیک فرصت ها، تهدیدات، ضعف ها وقوت های گردشگری استان سمنان با بهره گیری از تکنیک swot استراتژی های مناسبی جهت توسعه گردشگری در این استان ارائه نماید. در این راستا محقق پس از جمع آوری اطلاعات از کارشناسان، صاحب نظران، گردشگران ومطالعات کتابخانه ای، برای دستیابی به نتایج مورد نظر 8 سوال مطرح کرده است. جامعه آماری پژوهش از سه گروه کارشناسان اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی استان سمنان، اساتید رشته گردشگری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی وگردشگران استان سمنان تشکیل شده که اطلاعات از دو گروه اول به صورت سرشماری و از گروه سوم به دلیل حجم انبوه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و در نهایت حجم نمونه 983 نفر برآورد گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شد پرسشنامه اول جهت اولویت دهی به نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدیدمورد استفاده قرار گرفت وپرسشنامه دوم جهت شناسایی استراتژی های قابل انجام مبتنی بر طیف لیکرت طراحی شد. داده های گردآوری شده با تکنیک های ahp ، swot و topsis تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که در بین نقاط قوت وجود کویر، دربین نقاط ضعف ناشناخته ماندن جاذبه های گردشگری استان سمنان برای گردشگران، از بین نقاط فرصت ها نزدیک بودن به پایتخت، و در بین نقاط تهدیدکمبود اعتبار لازم وبالا بودن هزینه مرمت بناهای تاریخی فرسوده اولویت بیشتری داشته اند. در انتهامیزان اجرایی بودن استراتژی های به دست آمده بر مبنای میزان هزینه مورد نیازجهت اجرای هر استراتژی، زمان مورد نیاز، میزان موثر بودن استراتژی در جذب گردشگر، قابلیت اجرا براساس شرایط محیطی ومقبولیت عمومی استراتژی از دید ساکنان منطقه اولویت بندی شده ونتایج حاصل ارائه گردید. کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک، تکنیک swot ، ahp ، topsis ، توریسم، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید.

بررسی شاخص های تعیین کننده رضایت اسکی بازان و تمایل به بازگشت (مطالعه موردی:پیست اسکی دیزین)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1381
    مونا سادات میره ای     علی اکبر امین بیدختی

موضوع این پژوهش بررسی شاخص های تعیین کننده ی رضایت اسکی بازان و تمایل به بازگشت است و پیست اسکی دیزین به منظور انجام مطالعه ی موردی انتخاب شده است. این پژوهش به سه سوال پاسخ خواهد گفت و هدف تحقیق مشخص کردن شاخص های اصلی تعیین کننده ی رضایت گردشگرانی است که به منظور انجام ورزش اسکی سفر می کنند. روش انجام تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری اسکی بازانی هستند که در فاصله ی زمانی آذرماه سال 1390 تا اردیبهشت 1391 از پیست دیزین استفاده کرده-اند. جهت دستیابی به اهداف تحقیق و جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بین 384 نفر اعضای نمونه توزیع شده است. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss نسخه ی شانزدهم استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص رضایت از اجزا مهم-ترین پیش بین رضایت کلی است. و از بین مولفه هایی که برای این شاخص در نظر گرفته شده بود "خدمات ارائه شده در پیست" و "ارائه اطلاعات صحیح مربوط به اسکی" مهم ترین پیش بین های رضایت کلی مشتری بوده اند.به علاوه رابطه بین وضعیت اقتصادی مشتریان و رضایت کلی با تمایل به بازگشت نیز بررسی شده است. و نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار بین رضایت کلی و وضعیت اقتصادی با تمایل به بازگشت می باشد.

ارزیابی وضعیت گردشگری ورزشی در منطقه ی شمیرانات و رابطه ی آن با توسعه ی اقتصادی و فرهنگی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    مریم کرباسی کاخکی     علی اکبر امین بیدختی

امروزه یکی از انواع گردشگری که بسیار مورد علاقه و استفاده ی مردم دنیا واقع شده است، گردشگری ورزشی است. گردشگری ورزشی فعالیتی است که در آن یک گروه از مردم به مکان گروه دیگر برای گذراندن اوقات فراغت و بهبود آمادگی جسمی و کسب چهارچوب روحی و ذهنی سالم برای ایجاد روابط اجتماعی از طریق ورزش، مسافرت می کنند و حداقل 24 ساعت و حداکثر یک سال در آن مکان اقامت می کنند.لذا با توجه به توانمندی های بالقوه ی موجود در حوزه ی توریسم ورزشی در کشور برای جذب گردشگران ورزشی و توسعه ی این صنعت مهم ، نیازمند یک راهبرد واقع بینانه و کاربردی و مبتنی بر نگرش علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی لازم است تا بتوان به نحو احسنت از گردشگری ورزشی و فرصت های آن برای رشد و توسعه ی ورزش و گردشگری کشور استفاده نمود و شرایط و فضای مناسب را برای آن فراهم نمود. هدف از این تحقیق شناسایی توانمندی ها و جاذبه های گردشگری ورزشی شهرستان شمیرانات و بررسی توانمندی ها و امکانات و برنامه های گردشگری ورزشی و رابطه ی آن ها با اشتغال ، درآمد و غنی سازی اوقات فراغت است. روش این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه ی آماری گردشگران ورزشی این شهرستان بوده است. نمونه طبق فرمول، 171 نفر به دست آمده است. که از این میان 161 پرسشنامه قابل استفاده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق ، مطالعات کتابخانه ای بوده است. به دلیل نبود پرسشنامه ی استاندارد از پرسشنامه ی تحقیقی به نام شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان مازندران ؛ که محقق ساخته است، استفاده شده است. آلفای کرونباخ 0.716 محاسبه شده است. برای محاسبه ی داده ها از نرم افزار s.p.ss استفاده شده و سوال های زیر مورد آزمایش قرار گرفته اند. 1-آیا بین توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی شهرستان شمیرانات و توانمندی های این شهرستان رابطه وجود دارد؟ 2-آیا بین توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی شهرستان شمیرانات و جادبه های این شهرستان رابطه وجود دارد؟ 3-آیا بین توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی شهرستان شمیرانات و اشتغال مردم این شهرستان رابطه وجود دارد؟ 4-آیا بین توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی شهرستان شمیرانات و درآمد مردم این شهرستان رابطه وجود دارد؟ 5-آیا بین توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی شهرستان شمیرانات و غنی سازی اوقات فراغت مردم این شهرستان رابطه وجود دارد؟ این سوال ها به روش کای دو( خی دو) مورد آزمایش قرار گرفته و پذیرفته شده اند . واژگان کلیدی: ورزش – گردشگر- گردشگری ورزشی – گردشگر ورزشی – جاذبه ها – اوقات فراغت. با توجه به نتایج این تحقیق درمی یابیم که بین توانمندی ها و توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی، بین جاذبه ها و توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی، بین توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی و اشتغال ، بین توسعه صنعت گردشگری ورزشی و درآمد و بین توسعه ی صنعت گردشگری ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در شهرستان شمیرانات ، رابطه وجود دارد.

انتخاب الگوی مناسب برنامه ریزی توسعه مقاصد گردشگری(مطالعه موردی منطقه سامان،شهرستان شهرکرد)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    مصطفی مقیم     علی اکبر امین بیدختی

گردشگری به عنوان یک فعالیت جامع و کلی می تواند به وسیله برنامه ریزی مدون که به سوی اهداف اصلی و مشخص نشانه گرفته شده است، موجبات بهبود شرایط را در منطقه مقصد فراهم آورد. دست اندر کاران برنامه ریزی و توسعه گردشگری، بایستی با توجه به شرایط هر مقصد، نسبت به توسعه گونه ای از گردشگری که بیشترین تناسب را با ویژگیهای آن مقصد دارا است تلاش نمایند. منطقه سامان که در مراحل اولیه چرخه حیات مقاصد گردشگری قرار دارد به عنوان مطالعه موردی این پژوهش خواهد بود. این پژوهش در صدد انتخاب الگوی مناسب برنامه ریزی به منظور توسعه گردشگری سامان می باشد. بدین منظور و با توجه به عوامل تبیین کننده ی 3 رویکرد از رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری شامل برنامه ریزی زیست محیطی، برنامه ریزی جامعه محور و برنامه ریزی استراتژیک، پرسشنامه ای متشکل از 28 عامل بر اساس نظر استادان و ادبیات تحقیق تنظیم شده، سپس پرسشنامه مذکور در اختیار 88 نفر از صاحب نظران دو حوزه دانشگاهی و مدیریت دولتی که نسبت به منطقه مورد مطالعه شناخت داشتند قرار گرفت و از آنان خواسته شد که شدت تاثیر گذاری هر یک از این عوامل در زمینه برنامه ریزی توسعه گردشگری مقصد را با دادن عددی بین 1 تا 5 مشخص نمایند. در نهایت میانگین پاسخ های داده شده به مجموع سوالات هر رویکرد مشخص گردید و نتیجه گیری انجام شد. یافته ها نشان می دهد که در جهت توسعه گردشگری در این منطقه به ترتیب رویکردهای برنامه ریزی زیست محیطی، رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و رویکرد برنامه ریزی جامعه محور در نظر صاحبنظران و تصمیم گیران از اولویت بالاتری برخوردار هستند.

بررسی تاثیر ارزش ویژه برند هتلها بر پاسخ گردشگران (مورد مطالعه: هتلهای پارسیان، پارس و هما)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    علی کرغلیان     علی اکبر امین بیدختی

این مطالعه، تاثیر چهار بعد ارزش ویژه برند از منظر مشتری، ارائه شده توسط آکر، شامل: وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و آگاهی از برند را بر قصد مراجعه مجدد و پیشنهاد برند به دیگران، با طرح دو سوال اصلی و هشت سوال فرعی، در سه هتل زنجیره ای پارسیان، پارس و هما در ایران مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس 385 پرسشنامه تکمیل شده توسط جامعه نمونه، که در فاصله زمانی شهریور 90 تا شهریور 91 در هتلهای زنجیره ای مورد نظر اقامت داشته اند، با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون نقش مهم وفاداری به برند در تاثیر بر قصد مراجعه مجدد و پیشنهاد برند به دیگران، آشکار شد و نتایج بررسی تاثیر ابعاد دیگر نیز ذکر گردید که جایگاه بعد کیفیت نیز در تاثیر بر قصد مراجعه مجدد قابل تأمل است.

مطالعه تطبیقی گردشگری با دوچرخه در ایران و هلند(مطالعه موردی اصفهان و آمستردام)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    مهدی رحیمی پردنجانی     علی اکبر امین بیدختی

این مطالعه، به دنبال بررسی تأثیر عوامل تأثیرگذار بر روی افزایش جذابیت گردشگری در شهر اصفهان با تأکید بر استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه و یک جاذبه گردشگری با انجام یک مطالعه تطبیقی و راهبردی و زیرساختی انجام شده در کشور هلند به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه گردشگری با دوچرخه است.توجه اصلی در این اثر در کشور هلند به شهر آمستردام به دلایل تشابهات متعدد با شهر اصفهان و در نهایت ارائه راهکارهای قابل اجرای پیشنهادی است. هدف اصلی پاسخ به این سوال است که چرا با وجود آب و هوای مساعد و مناطق گردشگری تاریخی و طبیعی فراوان و پتانسیل های طبیعی و گردشگری بالای شهر اصفهان در زمینه گردشگری با دوچرخه در سطح شهر اصفهان و حومه توجه جدی به گردشگری شهری با دوچرخه به عنوان یکی از شاخه های در حال گسترش گردشگری نوین نگردیده تا از پتانسیل های موجود در این زمینه بهره برداری بهتری شود. در راستای انجام این پژوهش تعداد 617 پرسشنامه در فاصله زمانی آذر 91 تا دی ماه 91 در شهرهای اصفهان و آمستردام در میان جامعه نمونه آماری توزیع و تکمیل گردید.تعداد 384 پرسشنامه در میان شهروندان اصفهانی که از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه قابل اطمینان یا وسیله ای برای مقاصد گردشی و ورزشی استفاده می کنند و233 پرسشنامه در میان شهروندان آمستردامی به صورت ارسال ترجمه پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی و با سنجش از طریق نظرسنجی آنلاین انجام گردید. با پرسش و سنجش سوالات مشابه در سطح دو شهر، با استفاده از آزمون های آماری نقش عوامل تأثیرگذار چه در بعد فرهنگی و چه در بعد زیرساخت های مورد نیاز برای ترویج گردشگری با دوچرخه با سنجش ابعاد شش گانه مورد سنجش قرار داده شد و با آسیب شناسی موانع موجود در زمینه استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان در نهایت راهکارهای مناسبی ارائه گردید.

ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی برای توسعه ی پایدار گردشگری از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    فاطمه قربانی     محمود ضیایی

جامعه ی محلی در توسعه ی پایدار گردشگری نقش مهم و اساسی را ایفا می نماید و بعنوان بردار اصلی و هدف توسعه مطرح است. از این رو، ضرورت مشارکت جامعه ی محلی به مثابه ی یکی از ارکان توسعه پایدار در توسعه ی گردشگری احساس می شود. لازمه ی مشارکت جامعه ی محلی ایجاد بستر مناسب برای استفاده از ظرفیت های جامعه و به بیانی دیگر ظرفیت سازی است. با توجه به مطالب فوق الذکر پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی در منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد برای پاسخگویی به این سوال ها شکل گرفت: ظرفیت جامعه ی محلی بخش پاسارگاد برای توسعه ی پایدار گردشگری در چه وضعیتی است؟ و راهکارهای ظرفیت‎سازی در این بخش چیست؟ به همین منظور، با استفاده از "چارچوب ارتباطی ظرفیت جامعه و ظرفیت‎سازی شاسکین"، ابتدا ابعاد، مولفه ها و شاخص های مربوط به ظرفیت جامعه تعیین شد. سپس ابعادی چون "ویژگی های ظرفیت جامعه"، "سطوح نمایندگی جامعه"، "وظایف و اقدامات جامعه" و "تأثیرات مشروط" جهت بررسی در جوامع محلی پیرامون منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد انتخاب گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش انجام تحقیق و نحوه ی گردآوری داده‎ها در زمره ی تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. همچنین برحسب ماهیت داده ها از نوع تحقیقات ترکیبی(کمی-کیفی) می باشد.جامعه ی آماری این تحقیق کلیه کارشناسان مرتبط با حوزه ی گردشگری منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد و کلیه ی رهبران محلی بخش پاسارگاد در نیمه ی دوم سال 1391 می باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته است که پس از تأیید روایی و پایایی، با بهره گیری از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده در دی ماه 1391 به تعداد 68 عدد توزیع گردید. اگر چه یافته ها نشان داد که بطور کلی وضعیت ظرفیت جوامع محلی پیرامون منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد در حد مطلوب است اما وضعیت "ویژگی های ظرفیت جامعه" برای توسعه پایدار گردشگری در بخش پاسارگاد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کمتر از حد متوسط است و وضعیت "سطوح نمایندگی جامعه"، "اقدامات و وظایف جامعه" و "تأثیرات مشروط" به منظور توسعه پایدار گردشگری در بخش پاسارگاد در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بیشتر از حد متوسط است.لذا ظرفیت سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از ظرفیت جامعه محلی به منظور نیل به توسعه ی پایدار گردشگری در بخش پاسارگاد ضروری است. واژگان کلیدی: توسعه ی پایدار گردشگری، مشارکت جامعه محلی، ظرفیت سازی، منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد

الویت بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی جذب گردشگر در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    مرجان بذله     علی اکبر امین بیدختی

با توجه به نتایج آماری، قرن 12 میلادی عصر صنعت گردشگری و ارتقای آن میباشد که با در نظر گرفتن پتانسیلهای موجود در ایران، میتواند بعد از نفت، به عنوان صنعتی پاک مهمترین منبع درآمد ارزی ایران باشد. یکی از جنبه های وسیع گردشگری، توجه به پتانسیلهای گردشگری فرهنگی و اجتماعی است که عوامل مهمی در آن تاثیرگذار هستند. در این تحقیق ضمن مطالعه نظریات مختلف در زمینههای پتانسیلهای فرهنگی و اجتماعی گردشگری، عوامل مختلفی که در جذب گردشگر دخیل هستند بررسی میشوند . در راستای برنامهریزی بهتر برای ارتقاء این صنعت، این عوامل و پتانسیلها در قالب یک پرسشنامه مقایسات زوجی در چهار بخش پتانسیلهای فرهنگ و تمدن، آثار تاریخی و باستانی، فرهنگ اجتماعی و مذهب تنظیم و نظر کارشناسان امر در اولویتبندی آنها جمع آوری شده است. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک ahp ، بوسیله نرمافزار تحلیل آماری expert choice تجزبه و تحلیل گردیده است. مهمترین الویت در جذب گردشگر با توجه به نتایج تحقیق اعیاد ملی و پایینترین الویت رویدادهای مرتبط با اندیشمندان زبان فارسی تشخیص داده شد. در پایان با توجه به تحلیل حاصل از اولویت بندی عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی ایران در جذب گردشگر، پیشنهادات و راهکارهایی متناسب با شرایط فعلی و درجه اهمیت آنها در راستای توسعه و بهبود نقاط قوت فرهنگی و اجتماعی و نیل به سمت توسعه پایدار ایران بیان میگردد.

عوامل موثر بر قصد پذیرش رزرواسیون آنلاین( مطالعه ی موردی: مشتریان هتل های شهر اصفهان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    مجید بالایی     علی اکبر امین بیدختی

چکیده با وجود سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در زمینه ی کاربری سیستم های برخط ذخیره ی جای هتل، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران با وجود دسترسی به سیستم ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع نیاز به انجام پژوهش هایی برای شناسایی عوامل تعیین کننده ی پذیرش سیستم ها توسط کاربران را آشکار می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی پذیرش سیستم ها از سوی کاربران بر اساس نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده می باشد؛ با این وجود این مدل نمی تواند رفتار کاربران را در محیط های مجازی به درستی تبیین کند. از این رو، با استفاده از پیشینه ی تحقیق، عوامل اعتماد، ریسک ادراک شده، شهرت ادراک شده، میل به اعتماد، شخصیت نوپذیر و ترس از رایانه به این مدل افزوده شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. اعضای نمونه ی آماری، 429 نفر از مشتریان هتل های شهر اصفهان بودند. داده ها به کمک پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت، گردآوری شد. برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. مطابق نتایج به دست آمده، اعتماد، شهرت ادراک شده، میل به اعتماد، شخصیت نوپذیر، کنترل رفتاری ادراک شده و نگرش بر قصد استفاده اثر معناداری دارند. اعتماد بر نگرش تاثیر مثبت و معناداری دارد. ریسک ادراک شده بر نگرش و قصد استفاده تاثیر معناداری ندارد و همچنین هنجارهای ذهنی و ترس از رایانه بر قصد استفاده تاثیر معناداری ندارند.

مدیریت گردشگری پایدار در ذخیره گاه زیست کره توران (استان سمنان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    محسن کوشکی     سعید خداییان

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهان در حال حاضر نیازمند مدیریت یکپارچه ای می باشد تا بتواند به اهداف خود در چارچوب توسعه پایدار دست یابد. به کارگیری این شیوه از مدیریت در صنعت گردشگری و خصوصاً اکوتوریسم که با محیط های حساس و شکننده در ارتباط است، نیازمند در اختیار داشتن ابزار و روش های مناسب مدیریت پایدار است که سیستم پایش پایداری گردشگری بخش مهمی از آن به شمار می رود. از سوی دیگر، صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم در ایران به دلیل وجود پتانسیل و منابع بالقوه می تواند به عنوان یک منبع درآمد عظیم، نقشی موثر ایفا نماید و کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند. در این پژوهش، مولفه ها و شاخص های گردشگری پایدار بر اساس ادبیات گذشته و نظر کارشناسان و خبرگان برای سنجش پایداری اکوتوریسم در ذخیره گاه زیست کره توران به کار گرفته شده است. مطالعه میدانی از طریق پرسش نامه و مصاحبه در جامعه گردشگران، مردم محلی و تسهیل گران صنعت گردشگری با استفاده از نمونه گیری باطبقه بندی بر اساس هزینه ثابت انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری نظیر؛ تحلیل عاملی تأییدی، آزمون های مقایسه میانگین، آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر سه بعد گردشگری پایدار (زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی) با هم رابطه مثبت و معنادار دارند. همچنین، رضایت گردشگر و مشارکت مردمی و ایجاد آگاهی در میان 7 مولفه تشکیل دهنده این ابعاد رتبه اول و دوم را از نظر وضعیت موجود کسب نموده اند. بعد اجتماعی- فرهنگی در حال حاضر در وضعیت مناسب تری از سایر ابعاد قرار دارد و پس از آن بعد اقتصادی و در آخر بعد اکولوژیک قرار دارد. شایان توجه است که نظرات دو گروه تسهیل گران و جامعه محلی در ارتباط با ابعاد یکسان بوده و با گروه گردشگران متفاوت است. گروه تسهیل گران و جامعه محلی وضعیت نامناسب تری از منطقه را در ارتباط با سه بعد مورد بررسی گردشگری پایدار در مقایسه با گردشگران ارائه داده اند. در حال حاضر، فعالیت های متنوع گردشگری با توجه به پتانسیل بالای منطقه در آن برنامه-ریزی و اجرا نمی شود، در حالی که نتایج نشان می دهد، رضایت گردشگر به عنوان مولفه ای مهم می بایست مورد توجه قرار گیرد. در هر حال موقعیت فعلی منطقه از نظر هر سه بعد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی وضعیت ناپایداری دارد که می بایست با طرح ریزی راهبردهای مدیریت پایدار گردشگری و اجرای برنامه های عملی به سمت تبدیل آن به مقصدی مناسب در سطح ملی و منطقه ای تلاش شود.

تاثیر الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفیت با بررسی نقش متغیر میانجی سازمان یادگیرنده در دانشگاه های جامع تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1391
    اکرم طالبی     علی اکبر امین بیدختی

طی دهه های اخیر، رویکرد تضمین کیفیت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی – در مقابل رویکرد مدیریت کیفیت در سازمان های تجاری و صنعتی- به شکل قابل ملاحظه ای مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفیت با در نظر گرفتن متغیر میانجی سازمان یادگیرنده در دانشگاه های جامع تهران بوده است. در این راستا، 163 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس به عنوان نمونه آماری، با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد این حوزه، مورد مطالعه قرار گرفته اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات گردآوری شده و پاسخگویی به سوالات تحقیق و همچنین بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش که معرف شبکه معناداری از روابط میان متغیرهای مورد مطالعه بوده، از روش های تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری بهره گیری شده است. یافته های پژوهش حاکی از تعیین تأثیرهای مستقیم الگوی سایبرنتیک بر سازمان یادگیرنده به میزان 63/0، الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفت به میزان 44/0 و سازمان یادگیرنده بر تضمین کیفیت به میزان 76/0 و تأثیر غیرمستقیم الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفیت از طریق سازمان یادگیرنده به میزان 33/0 بوده است. شایان ذکر است که مجموعه راهکارهای پیشنهادی به منظور ارتقای تضمین کیفیت در دانشگاه های کشور - مبتنی بر سوال باز پرسشنامه های تحقیق- در انتهای پژوهش ارائه خواهد گردید.

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری با تاکیدبرنقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید های گردشگری شهرستان نطنز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    زهره زراس وند     علی اکبر امین بیدختی

شهرستان نطنز از شهرهای تاریخی ایران است که در استان اصفهان و در میانه راه کاشان– اصفهان و در رشته کوه های کرکس واقع شده است.این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله و دارای بافت تاریخی و فرهنگی و داری منابع طبیعی فراوان است و از پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب بیشترگردشگران برخوردار است. در این پژوهش، با در نظر گرفتن موارد فوق و درک این مطلب که شناخت پتانسیل ها و امکانات توریستی منطقه می تواند تأثیر بسزایی در توسعه گردشگری و رفع مشکلات آن داشته باشد، سعی شده ضمن پاسخگویی به این سوال که پتانسیل ها ومحدودیت های توسعه گردشگری شهرستان نطنز کدامند؟و چه راهبردهایی جهت توسعه گردشگری منطقه وجود دارد؟ به بررسی راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان نطنز با تأکید بر نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود پرداخته شود. روش تحقیق مبتنی بر بهره گیری از روش های توصیفی و تحلیلی است. در بخش نظری تحقیق بطور خاص از روش تحلیل داده های ثانویه (اسنادی) استفاده شده و در بخش عملی، روش تحقیق، مطالعه موردی بوده است که در آن علاوه بر استفاده از روش اسنادی، از روش های تحقیقی کیفی همانند مصاحبه و مشاهده فردی وپرسشنامه استفاده شده و در تحلیل داده ها از الگوی تحلیلی کیفی swot (آزمون t استیودنت: جهت تأیید نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای شناسایی شده از دید گردشگران)، در کنار تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره همچون ahp(جهت تعیین اهمیت هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) و topsis(جهت تعیین اهمیت هر یک از استراتژی ها) استفاده است. در راستای ارائه استراتژی های کلان بر اساس قاعده معمول، چنانچه میانگین امتیازات تهدیدها و ضعف هاکمتر از کل امتیازات فرصت ها و قوت ها باشد (wt<so)، استراتژی برگزیده از نوع استراتژی تهاجمی خواهد بود و اگر برعکس باشد (wt>so)، در این صورت استراتژی از نوع تدافعی خواهد بود.بر این اساس، نظر به این که کل امتیازات فرصت ها و قوت ها بر اساس تحلیل swot در این پژوهش بیشتر از میانگین کل امتیازات فرصت ها و تهدیدها می باشد، برنامه ریزی توسعه باید مبنی بر راهبردهای گروه so (استراتژی های تهاجمی) باشد، به عبارت دیگر باید از فرصت های بیرونی جهت تقویت نقاط قوت درونی شهرستان بهره گرفت.

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتلداری استان سمنان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    سپیده روحی پور     علی اکبر امین بیدختی

صنعت هتلداری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم صنعت گردشگری به شمار می رود و کیفیت خدمات همواره به عنوان یکی از مباحث مهم در رقابت پذیری بنگاه های خدماتی در صنعت هتلداری مطرح بوده است. در چنین شرایطی جلب رضایت مشتری به عنوان یک عامل حیاتی در سازمان های خدماتی از جمله هتل ها و اقامتگاه ها مطرح شده است. بنابراین سازمان های خدماتی می بایست با آگاهی از انتظارات و خواسته های مشتریان خود و همچنین ویژگی هایی که انتظارات آنها را از کیفیت خدمات تحت تأثیر قرار می دهد، کیفیت خدمات خود را ارتقاء داده و رضایت مشتریان خود را جلب کنند. تحقیق حاضر تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان درآمد و میزان تحصیلات 168 نفر از مهمانان هتل های سه ستاره به بالای استان سمنان را بر انتظارات آنها از از پنج بعدکیفیت خدمات مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه 26 سوالی شاخص لادجسرو (lodgserv)می باشد. این 26 سوال انتظارات مشتریان از پنج کیفیت خدمات را که عبارتند از عوامل محسوس، اطمینان خاطر، قابلیت اعتبار، پاسخگویی و همدلی مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار spss در دو مرحله انجام شد. ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی 26 سوال به 5 بعد کیفیت خدمات تقلیل یافته و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره (manova) فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سن تنها ویژگی جمعیت شناختی است که بر انتظارات مشتریان از پنج بعد کیفیت خدمات تأثیر می گذارد. ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت، وضعیت تأهل، میزان درآمد و میزان تحصیلات هیچ گونه تأثیری بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات نمی گذارند.

بررسی تأثیر بافت قدیم شهر سمنان در توسعه گردشگری شهری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    سعید دهقان لو     علی اکبر امین بیدختی

امروزه با توجه به اوضاع اقتصادی دنیا، صنعت گردشگری بعنوان یکی از جذاب ترین و درآمدزاترین صنایع در دنیا به حساب می آید.همچنین برنامه های مربوط به اوقات فراغت و گردشگری به عنوان پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی میشوند. برخی صاحبنظران عقیده دارند که گردشگری به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت گردشگری،تدوین راهکارهای مناسب جذب گردشگران به مناطق مورد بازید از اهمیت بالایی برخوردار است. شهر سمنان به عنوان مرکز استان سمنان، از کهن ترین شهرهای ایران ، که به لحاظ قدمت شهر و مرکز استان بودن از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است. بافت قدیم شهر سمنان که از بافتهای بسیار کهن و با ارزش سرزمین ایران است،دارای ارزشهای تاریخی ،کالبدی و فرهنگی والائی می باشد،که باتوجه به پتانسیل وظرفیت بالا در عرصه گردشگری، مورد غفلت وبی مهری واقع شده است.بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بافت قدیم شهر سمنان در توسعه گردشگری شهری می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی_پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه گردشگران بازدید کننده از شهر سمنان در فروردین 1392 و کارشناسان مربوطه شهرداری سمنان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان تشکیل داده اند. که از گروه اول 386 و از گروه دوم 76 نفر از کارشناسان مربوطه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد بازسازی،نگهداری،مراقبت،مرمت و سازگاری بافت قدیم شهر سمنان می تواند تا حدود زیادی بر جذب گردشگر تأثیر معنادار داشته باشد.

تاثیر نگرش و وابستگیهای مردم محلی بر حمایت و توسعه ی گردشگری رویدادها(مورد مطالعه: مراسم آیینی قالی شویان مشهد اردهال)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    مولود عبداللهی     علی اکبر امین بیدختی

همزمان با رشد و توسعه صنعت گردشگری، بر اهمیت رویدادهای گردشگری نیز روز به روز افزوده می گردد و مردم مشتاق تر از هر زمان دیگری حاضرند برای تماشا و حضور در این رویدادها مسافت هایی دور و دراز را بپیمایند.دانستن عوامل موثر بر نگرش ساکنین محلی و ظرفیت حمایت آنها از پایداری رویدادها در مقصد امر مهمیست که نباید در ارتباط با صنعت رویدادها نادیده انگاشته شود. این مسئله به ویژه در ارتباط با رویدادهای محلی بیشتر اهمیت می یابد چرا که نقش مردم محلی در این رویدادهای چندین برابر می شود. پژوهش حاضر به بررسی نگرش و حمایت مردم محلی از میزبانی رویدادهای گردشگری می پردازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش ساکنان مقاصد نسبت به برگزاری رخدادهای گردشگری و ظرفیت های حمایت و مشارکت آنان و عوامل تاثیر گذار بر این نگرش بر مبنای نظریه تبادلات اجتماعی است. محدوده انجام تحقیق روستاهای باریکرسف و غیاث آباد (منطقه اردهال) که در ارتباط با رویداد آیینی قالی شویان قرار دارند می باشد و جامعه آماری تحقیق را در مجموع 237 نفر از ساکنین روستایی این منطقه تشکیل می دهد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه سازمان یافته، جمع آوری گردیده اند. مدل معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای spss و lisrel، برای تحلیل داده ها، مورد استفاده قرار گرفته است. با یافتن متغیرهای تاثیر گذار، مدل فرضی متشکل از 5 ساختار پنهان- مبتنی بر 8 مسیر فرضی- طراحی شد، که در تحلیلی داده ها شش گویه در سطح معناداری کمتر از 05/0 تایید شدند. نتایج نشان می دهد،اگرچه وابستگی اجتماعی مردم محلی ساختاریست که بیشترین تاثیر را در تعیین نگرش ساکنان و حمایت از رویداد قالی شویان دارد، اما ساختارهای دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند که باید به آنها توجه شود.

تعیین عوامل موثر بر جذب گردشگران پرنده نگر با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: تالاب میانکاله)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    سمیه بهرامیان     علی اکبر امین بیدختی

همراه با رشد فزاینده ی طبیعت گردی و اکوتوریسم در جهان اشکال آن نیز از تنوع بالایی برخوردار گردیده است. در این میان پرنده نگری محبوبیت روزافزونی پیدا کرده است. این در حالی است که ظرفیت های مناسبی از آن در ایران به دلیل تنوع غنی زیستگاهی وجود دارد. هدف این تحقیق شناخت عوامل موثر بر جذب گردشگران پرنده نگر از طریق عناصر آمیخته بازاریابی است. تالاب بین المللی میانکاله با دارابودن حدود 288 پرنده ی بومی و بیش از 500 هزار پرنده ی مهاجر به عنوان یکی از بهترین زیستگاه های پرندگان ایران به حساب می آید که هرساله تعداد بسیاری از علاقمندان پرنده نگری را به سوی خود جذب می کند؛ از این رو به عنوان قلمرو مکانی این تحقیق انتخاب شده است. جامعه ی آماری مورد بررسی را گردشگران پرنده نگر تالاب میانکاله تشکیل داده اند، همچنین با تعدادی از کارشناسان و خبرگان پرنده نگری مصاحبه صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر مبنای راهبرد پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و از ابزار اندازه گیری مصاحبه و پرسشنامه برای سنجش داده ها استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار spss 16.0 و آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه (آزمون t)، تاثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی در جذب گردشگران پرنده نگر مورد سنجش قرار گرفت. در آخر نیز با استفاده از آزمون فریدمن عناصر اولویت بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که تمام عناصر آمیخته بازاریابی در جذب گردشگران پرنده نگر تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

بررسی عوامل موثر در شکل گیری انگاره مقاصد گردشگری (مورد مطالعه:شهر اصفهان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    اسما خیرالهی     علی اکبر امین بیدختی

با ظهور واژه “image” به معنای «تصور»، در سال 1912 در ادبیات انگلیسی و ورود آن به دنیای تجارت و کسب و کار و پیدایش معانی جدیدتر تحت عنوان انگاره یا تصویر ذهنی، به تدریج زمینه ورود این واژه به گردشگری شکل گرفت و تحقیقات در این زمینه آغاز گشت. محققان با تلاش در جهت ارائه تعاریفی در خصوص انگاره ذهنی، به تبیین و بررسی عوامل موثر در شکل گیری انگاره مقاصد گردشگری، در قالب مدل های گوناگون پرداختند. استابلر (1988)، گان (1972)، بال اوغلو و مک کلری (1999)، بیرلی و مارتین (2004) هر یک مدل هایی در این زمینه ارائه نمودند، اما در این میان مدل استابلر به دلیل در نظر گرفتن همزمان 3 عامل یعنی، ویژگی های گردشگر (سمت تقاضا)، بازار گردشگری و مقصد گردشگری (سمت عرضه)، از جامعیت بیشتری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در شکل گیری انگاره شهر اصفهان توسط گردشگران خارجی، با استفاده از تلفیق مدل استابلر (1988) و مدل تکامل یافته آن (مدل بیرلی و مارتین، 2004)، می باشد. پژوهش به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین گردشگران خارجی در بازه زمانی 1392-1391 انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که از نظر گردشگران خارجی شهر اصفهان در مورد عوامل سلیقه و ترجیحات، تجربیات، بازار گردشگری و کلیه عوامل سمت عرضه (یا مقصد گردشگری) در مدل بیرلی و مارتین در وضعیت مطلوب و در مورد عامل اطلاعات در وضعیت نامناسب به سر می برد.

بررسی تاثیرات گردشگری حامی فقرا(مطالعه موردی:شبکه طلایه داران جهاد)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    ندا زرندیان     علی اکبر امین بیدختی

در دهه ی1990، رویکرد نوینی تحت عنوان گردشگری حامی فقرا پا به عرصه وجود گذاشت؛ نگرشی که در آن گردشگری ابزاری برای کاهش فقر محسوب می شد. دیدگاه مذکور، توجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه به خصوص آنهایی که از جاذبه های گردشگری بهره مند بودند را به خود جلب نمود، چرا که حامی فقرا نه تنها مبانی توسعه پایدار را دردل خود داشت که به حل معضل اساسی به نام فقر نیز کمک می کرد. از سوی دیگر، با مطرح شدن برنامه "گردشگری پایدار-کاهش فقر" از جانب سازمان جهانی جهانگردی، مطالعات در زمینه حامی فقرا گسترده تر شد. اما غالب این تحقیقات بر تاثیر گردشگری بر کاهش فقر پرداخته، تاثیر آن را بر جامعه محلی بررسی نموده اند. آنچه که در این میان نادیده گرفته شده، پیامدهای این نوع سفرها بر خود گردشگران است. از اینرو تحقیق حاضر برآن است تا تاثیرات سفرهای حامی فقرا را بر گردشگران بررسی نماید. تاثیرات در سه بعد نگرش به زندگی، ادراک فقر و مهارت های فردی و اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. شبکه طلایه داران جهاد (گروهی فعال در زمینه اردوهای جهادی) به عنوان محدوده مطالعاتی در نظر گرفته شده است. پژوهش برمبنای راهبرد از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه گردآوری گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نرم افزار spss و برای مصاحبه روش تم وکدگذاری دستی به کار رفته شد. نتایج نشان می دهد، اردوهای جهادی بر هر سه بعد نگرش به زندگی، ادراک فقر و مهارت های فردی و اجتماعی، تاثیری مثبت دارد. در ادامه بر آن با تحلیل داده های مصاحبه، 16 شاخص به عنوان اثرات بر گردشگران شناسایی گردید.

غیر قابل انتقال بودن عناصر خاص زیر فرهنگی در گردشگری مجازی ( مطالعه موردی: شیراز)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    مریم بخشایی     عباس معتمدی

معرفی موضوع: گردشگری مجازی به عنوان یک نیروی محرکه قوی برای گردشگران، امکان سفر با مسافت طولانی و همچنین فرصت لذت بردن و درک صحیح را با بازدید از سایت های مذهبی، تاریخی، طبیعی و ... از طریق لینک های سایبری امکان پذیر می سازد؛ در این راستا از عبارات توصیفی یا عکس های پانورامای مجازی استفاده می گردد. هدف تحقیق: ارائه اثربخشی و کارآمدی چنین نوع گردشگری )مجازی)، درخصوص انتقال عناصر خاص زیر فرهنگی1 است. روش تحقیق: برای رسیدن به این هدف، وب سایت گردشگری مجازی مریم برای ارائه جنبه های مذکور و جاذبه های موجود در شیراز طراحی شده است. این پژوهش با بهره گیری از پیشنهادات 40 نفراز متخصصان بین المللی و ایرانی گردشگری و نیز گردشگران برجسته و نام آشنا در زمینه پویایی فرهنگی شیراز، انجام گرفته است. همچنین باید این را متذکرشد که نظرات آنان پس از گردآوری داده ها و شناسایی صحت پاسخ ها، با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس2، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش به کار گرفته شده، پرسشنامه آنلاین، بر مبنای طبقه بندی 5 قسمتی لیکرت و همچنین تا حد زیادی مبتنی بر متون دریافتی از روش مصاحبه با صاحبنظران بوده که عبارات آن به 3 دسته 5 تایی- گردشگری مجازی موجود، عناصر زیر فرهنگی و امکان چیدمان آن در محیط وب معنایی موجود و مطلوب – (آزمون / آزمون مجدد جهت سنجش اعتبار و روائی عبارات) طبقه بندی شده است. فرآیند جمع آوری داده ها بسیار طولانی تر از حد انتظار یعنی در طی شش ماه انجام گرفت. نتایج اخذ شده در تحقیق: تحت این عنوان که عناصر خاص زیر فرهنگی نمی توانند به سادگی از طریق روش های موجود سایبری و اثرات ابزاری مبتنی بروب معنایی موجود حس و لمس محیط واقعی را انتقال دهند، را به اثبات می رساند. و نیز اینکه: اول گردشگری در محیط سایبری با آنچه مخاطبان در ذهن داشتند با شرایط فعلی و نظام حاکم بر محیط وب موجود، یعنی زبان نشانه گذاری ابر متنی3 توان انتقال مطلوب عناصر زیر فرهنگی را ندارد. دوم، به لحاظ عدم تسلط کافی بر فناوری اطلاعات از سوی مخاطبان، انتقال مفاهیم فوق به سختی امکان پذیر بوده است. و سوم اینکه تحقیق حاضر نظریه افرادی چونillium ، در سال 2010 مبتنی بر ناکارآمدی روش پرسشنامه را در خصوص مفاهیم جدید از این دست را به شدت در معرض بی اعتباری قرار می دهد. از این روش قرار بوده به لحاظ سرعت عمل در جمع آوری اطلاعات استفاده شود و امکان دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی را تسهیل نماید که نه سرعت و نه اطلاعات لازم و کافی از این مسیر ارائه نمی گردد. بنابراین تحقیق حاضر هم این روش تحقیق و هم قابلیت انتقال مفاهیم خاص فرهنگی در محیط وب معنایی موجود را به شدت به چالش می کشد. واژگان کلیدی: گردشگری مجازی، عناصر خاص زیر فرهنگی، محیط سایبری، تعامل با محیط سایبری، روش پرسشنامه

برنامه ریزی توسعه گردشگری جنگل با تاکید بر بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی جنگل الیمستان، شهرستان آمل)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    سیاوش رامش     علی اکبر امین بیدختی

چکیده: هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی اهمیت شاخص‏‏های بازاریابی و تأثیر آن‏ها بر توسعه‏ی گردشگری جنگل الیمستان است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش در میان سه گروه مرجع انجام شد. ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر پرسشنامه بود که بین 140 نفر از گردشگران منطقه‏ی الیمستان، 15 نفر از مسئولان ادارات و سازمان‏های مرتبط و 5 نفر از مردم محلی روستای الیمستان توزیع شد. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو و آزمون پیرسون نشان داد که هر پنج شاخص مورد بررسی (شامل تعدیل سیاست‏گذاری‏هایکلانکشوری، توسعه‏‏یساختارهایزیربنایی، توجهبهجاذبه‏هایگردشگری، فعالیت‏هایتبلیغاتی و تنظیمراهبردهابراساستوزیعجاذبه‏ها) در توسعه‏ی گردشگری منطقه تأثیر معناداری دارند. کاربردهای عملی پژوهش: این پژوهش نقش شاخص‏های بازاریابی را در توسعه‏ی گردشگری منطقه‏ی الیمستان نشان می‏دهد. طبق نتایج این پژوهش ارگان‏ها و بخش‏های مسئول باید تلاش خود را صرف توجه به شاخص‏هایی که برای توسعه‏ی گردشگری منطقه دارای اولویت هستند نمایند. کلمات کلیدی: توسعه‏ی گردشگری، بازاریابی گردشگری، سیاست‏گذاری‏هایکلان، ساختارهایزیربنایی، جاذبه‏هایگردشگری، تبلیغات، جنگل الیمستان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کلی گردشگران در مقاصد خرید مورد مطالعه: شهر مرزی بانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    جمال مرادنژاد     محمد نجارزاده

گردشگری را می توان حوزه ای چند بعدی در نظر گرفت که به نیازهای گردشگران با علائق و انگیزه های متفاوت پاسخ می دهد. خرید از اساسی ترین نیازها و همچنین جزء فعالیت های محبوب گردشگران قلمداد می گردد. مناطق مرزی بدلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط نامساعد اقتصادی همواره برای گسترش این فعالیت، بسترهای مورد نیاز را فراهم آورده اند. از جمله شهرهای مرزی محبوب در این زمینه، شهر بانه واقع در مرزهای غربی ایران و همسایه کشور عراق است. اقتصاد این نواحی به شدت به گردشگری خرید وابسته بوده و اکثر مرزنشینان بطور مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند. می توان میان رضایت گردشگران و تداوم بهبود رفاه و وضعیت اقتصادی مردم محلی رابطه برقرار نمود. بطوریکه در صورت تحقق رضایت کامل گردشگران، توسع? آینده منطقه تامین خواهد شد. لذا پژوهش حاضر در نظر دارد، با توجه به اهمیت موضوع توسعه در این نواحی، عامل های تاثیرگذار بر رضایت کلی گردشگران خرید شهر مرزی بانه را بررسی نماید. در این تحقیق این عوامل به دو دست? عوامل مرتبط با فرآیند خرید و عوامل مرتبط با محیط گردشگری تقسیم شده و در دو بُعد رضایت از عملکرد واقعی و اهمیت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اکثر موارد انتظارات گردشگران بطور مطلوب برآورده نشده و آنها میزان اهمیت بیشتری را به عناصر مرتبط به رضایت کلی خود نسبت دادند. بعنوان یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که در مقاصد «گردشگری موضوعی» که بر پدیده ای خاص در جهت توسعه متکی اند، برای رسیدن به حداکثر رضایت باید علاوه بر عناصر مربوط به آن موضوع مشخص به میزان زیادی نیز به انتظارات و اهمیت سایر عوامل دخیل در رضایت گردشگران توجه گردد. در انتها با توجه به سایر یافته های میدانی پژوهش، پیشنهادات عملیاتی ارائه می گردد.

اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران (مورد مطالعه: شهرستان لاهیجان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    مریم بشلیده     محمد همتی

هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران شهرستان لاهیجان است. روش بکار رفته در این تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. در این پژوهش که با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی صورت گرفته است، ابتدا عوامل موثر بر جذب گردشگران با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقات پیشین شناسایی شده و سپس بر اساس نظر سنجی از کارشناسان و با استفاده از روش دلفی، شش عامل شامل جاذبه های طبیعی، جاذبه های تاریخی-فرهنگی، جاذبه های تفریحی، تصویر مقصد، عوامل اقتصادی و موقعیت جغرافیایی انتخاب گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 80 نفر از خبرگان گردشگری شهرستان لاهیجان است که بصورت قضاوتی انتخاب شدند که در مجموع تعداد 17 نفر از این اساتید بصورت تصادفی ساده انتخاب گردید. اولویت بندی گزینه ها بر اساس متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق، توسط پرسشنامه محقق ساخته مقایسه زوجی در اختیار کارشناسان گردشگری شهرستان لاهیجان قرار گرفت. در این پرسشنامه از کارشناسان خواسته شد تا نظر خود را در مورد میزان اهمیت هر کدام از متغیرها نسبت به دیگری مقایسه کنند. سپس با استفاده از مدل ahp و انجام مقایسات زوجی، تجزیه تحلیل داده های گردآوری شده انجام شد و استراتژی هایی به عنوان راهکار برای حل مشکل مطرح گردید که از میان آنها سه استراتژی گسترش امکانات رفاهی، تبلیغ مثبت تصویر شهرستان و سرمایه گذاری در تبلیغات گردشگری انتخاب شد. جهت انتخاب بهترین استراتژی، نمودار سلسله مراتبی ترسیم شد و مقایسات زوجی لازم انجام گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق، نشان داد میزان ناسازگاری در تمام موارد کم تر از 10% بوده و سازگاری پاسخ ها مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، جاذبه های طبیعی با وزن (0.294) و جاذبه های تفریحی با وزن(0.261)، اولویت اول و دوم را در جذب گردشگر به این شهرستان بدست آوردند و در پایان گسترش امکانات رفاهی با وزن (0.534) به عنوان مناسب ترین استراتژی در جهت جذب بیشتر گردشگران به شهرستان لاهیجان معرفی گردید.

تبیین رویکرد مشارکتی در برنامه ریزی گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای ابیانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    حمیدرضا پوربرات ابوزیدآبادی     لیلا وثوقی

به باور کارشناسان و دست اندرکاران امر گردشگری، توسعه گردشگری به طور عام بیش از هر چیز در گرو توسعه منابع انسانی از طریق مشارکت و اعتماد اجتماعی امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، توسعه منابع انسانی در توسعه مشارکت آحاد مردم از هر قشری، عامل کلیدی و پیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری است. هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت جامعه محلی در فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری و همچنین مقایسه تطبیقی دیدگاههای دو جامعه آماری در مورد روش، نقش و موانع (محدودیت های) مشارکت در فرایند توسعه گردشگری می باشد. مطالعه موردی، روستای ابیانه در استان اصفهان می باشد و نمونه آماری شامل دو گروه سرپرستان خانوار (100 نفر) و نخبگان (12 نفر) می باشد. در این پژوهش شاخص اقتصادی شامل شغل و میزان درآمد؛ شاخص اجتماعی شامل: بررسی میزان اعتماد اجتماعی و نهادی و در نهایت شاخص فرهنگی شامل: تحصیلات و میزان استفاده از رسانه های گروهی می باشد. نتایج تحقیق پس از بررسی اولیه وضعیت مشارکت و میزان اعتماد نهادی و اجتماعی، حاکی است که در بین شاخص های اقتصادی، فقط شغل و در بین شاخص اجتماعی، اعتماد نهادی با میزان مشارکت ارتباط دارد. همچنین در مقایسه تطبیقی دیدگاهها، شباهت های فراوانی در مورد روش، نقش و موانع مشارکت بین دو نمونه آماری یافت شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و همچنین از نظر استراتژی تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک پرسشنامه انجام شده است. در یک نتیجه گیری کلی پیشنهاد می شود که با توجه به تأثیر اعتماد نهادی با میزان مشارکت در فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی در میان مردم روستا، سرمایه گذاری بیشتری برای تقویت و گسترش روابط متقابل صورت گیرد.

تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور شهر سبزوار)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
    سید احمد محمدی حسینی     لاله جمشیدی

بسیاری از دانشمندان پیشنهاد کرده اند که هم مدیریت کیفیت فراگیر و هم یادگیری سازمانی می تواند به صورت جداگانه وبه طور موثر نوآوری را تقویت کنند. اما سوال این است که آیا ارتباطی بین مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی وجود دارد؟ این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می کند: 1) معین کردن ارتباط علّی بین مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی. 2) مشخص کردن اینکه آیا یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد و می تواند نقش میانجی بین مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی بازی کند؟روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش سه پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 253 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سبزوار توزیع شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که یادگیری سازمانی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری سازمانی را میانجی گری می کند.

تأثیر سطوح یادگیری بر سرمایه فکری با تأثیر نقش میانجی فرهنگ کارآفرینانه در مراکز رشد دانشگاهی تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
    مهدیه شیرازی     علی اکبر امین بیدختی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سطوح یادگیری بر سرمایه فکری با میانجیگری فرهنگ کارآفرینانه در مراکز رشد دانشگاهی شهر تهران است.این پژوهش تحقیقی توصیفی- زمینه یابی از نوع همبستگی است.جامعه آماری این مطالعه که شامل مدیران و کارکنان دو بخش ستادی و شرکتهای مستقر مراکز رشد دانشگاههای ( تهران، شهید بهشتی، شریف، امیرکبیر و علم وصنعت) است، برابر با 350 نفر است . حجم نمونه نیز با مراجعه به جدول مورگان برابر 183 نفر انتخاب شد. که از این تعداد 163 نفر به پرسشنامه ها پاسخگو بوده اند.دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها ازسه پرسشنامه استاندارد،یادگیری، سرمایه فکری وفرهنگ کارآفرینانه استفاده شده است و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزارهای spssو lisrelانجام گرفت.نتایج این پژوهش نشان دادکه یادگیری تأثیر مثبت ومعنا داری برسرمایه فکری و فرهنگ کارآفرینانه دارد ولی فرهنگ کارآفرینانه تأثیری برسرمایه فکری ندارد واین فرضیه که فرهنگ کارآفرینانه نقش میانجی بین سطوح یادگیری وسرمایه فکری دارد،ردمی گردد. واژه های کلیدی:یادگیری ، سرمایه فکری ، فرهنگ کارآفرینانه

بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر انگیزه شغلی معلمان با میانجی گری سلامت سازمانی در مدارس راهنمایی شهر سمنان در سال تحصیلی 91-92
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا 1392
    محمود سنجری     علی اکبر امین بیدختی

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر انگیزه شغلی دبیران با توجه به نقش میانجیگری سلامت سازمانی در سال 92 در مدارس راهنمایی شهرسمنان انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل 186 نفر از دبیران بود که از 258 دبیر شاغل در مدارس راهنمایی انتخاب شد و 35 مدیر که از بین 38 مدیر شاغل در مدارس راهنمایی این شهرستان بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه سبک رهبری ، سلامت سازمانی و انگیزه شغلی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم افزار lisrel 8.8 و spss21 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت.در بخش مدل اندازه گیری ویژگیهای فنی پرسشنامه بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری ، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از تاثیر معنا دار سبک رهبری انسانگرایی و وظیفه گرایی مدیران برانگیزه شغلی معلمان و سلامت سازمانی مدرسه از یک سو و از سوی دیگر تاثیر معنا دار متغیر میانجی سلامت سازمانی بر رابطه ی بین سبک رهبری و انگیزه است

طراحی فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه و بهبود گردشگری(مورد مطالعه: شهر کربلا)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    علی الگلگاوی     محمد همتی

گردشگری به عنوان یک فعالیت جامع و کلی می تواند به وسیله برنامه ریزی مدون که اهداف اصلی و مشخصی دارد، موجبات بهبود شرایط در منطقه مقصد را فراهم آورد. دست اندرکاران برنامه ریزی و توسعه گردشگری، بایستی با توجه به شرایط هر مقصد، نسبت به توسعه گونه ای از گردشگری که بیشترین تناسب با ویژگیهای مقصد داراست، تلاش نمایند تا شهر کربلا که در مراحل اولیه چرخه حیات مقاصد گردشگری قرار دارد به عنوان مطالعه موردی این پژوهش قرار دهند. در تحقیق حاضر سعی شد که ضمن تحلیل استراتژیک فرصت ها، تهدیدات، ضعف ها و قوت های گردشگری شهر کربلا با بهره گیری از تکنیک swot استراتژی های مناسبی جهت توسعه گردشگری در این شهر ارائه گردد. در این راستا پس از جمع آوری اطلاعات از کارشناسان، صاحبنظران، مسئولان و مطالعه کتابخانه ای، برای دستیابی به نتایج مورد نظر 3 سوال مطرح شد. جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر کارشناسان، صاحبنظران و مسئولان بود و به منظور جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پس از آن از پرسش نامه جهت اولویت دهی به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید توجه شد. در پایان نیز داده های گردآوری شده با تکنیک های ahp, swot تجزیه و تحلیل شدند.

ارائه ی الگوی برنامه ریزی استراتژیک در راستای رویارویی با چالش های توسعه گردشگری در مقاصد شهری (مورد مطالعه : شهر شیراز)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    الهه آذرم     علی اکبر امین بیدختی

هدف این تحقیق ارائه الگوی برنامه ریزی راهبردی مقاصد گردشگری شهری شهر شیراز در چارچوب رویکرد توسعه گردشگری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و تهیه چک لیست و استفاده از ابزارهای تحلیلی swot ,iea, qspm بوده است. در فرایند تحقیق ضمن بررسی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف و بررسی های میدانی، مجموعه یافته ها با استفاده از ابزار swot طبقه بندی وجمع شد. جامعه آماری (گروه دلفی) در این پژوهش به دو گروه، الف) مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و ب) صاحب نظران دانشگاهی، تقسیم شده است. جهت برآورد حجم نمونه از بین گروه گردشگران از فرمول لامسدون (2002) استفاده شد. جهت بر آورد حجم نمونه از بین جامعه میزبان فرمول کوکران استفاده شده است. سپس به منظور تعیین موقعیت استراتژیک مقصد و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین نوع راهبردهای چهارگانه در راستای اهداف, از ابزار ieاستفاده شد و در نهایت با استفاده از qspm اولویتهای راهبردی تعیین شد. نتایج نشان می دهد با توجه به موقعیت گردشگری شهر شیراز مطابق با خانه شماره پنج ماترس داخلی و خارجی استفاده از راهبرد بازنگری (wo) به عنوان اولویت اصلی و دیگر راهبردها در اولویت بعدی تعیین گردیده است. در راهبردهای تهاجمی، راهبرد so3 و so4 با امتیاز 3.01 در اولویت اول قرار گرفت.با عملیاتی شدن این راهبردهای تدوین شده شاهد تحولاتی پویا و توسعه پایدار کارکردهای گردشگری در شیراز خواهیم بود. بدین منظور با توجه به برنامه ریزی راهبردی کمی که به تفکیک برای انواع راهبردها (so, st, wo, wt) تدوین شده است، بهترین راهبردهای بازنگری در گردشگری شهر شیراز شناخته شده است. کلمات کلیدی: برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی راهبردی کمی، مقاصد گردشگری شهری، توسعه گردشگری، شیراز

طراحی فرآیند گرایش به شناسه (برند) برای هنرمندان صنایع دستی (مورد مطالعه: صنایع دستی استان زنجان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
    بهداد خوئینی     احمد روستا

در سالهای اخیر موضوعات مربوط به شناسه و شناسه سازی توجه متخصصان و دست اندرکاران حوزه مدیریت و مخصوصا" بازاریابی را به خود جلب کرده است. در این خصوص گرایش به شناسه که اهمیت شناسه را در فرآیند سازماندهی حول هویت شناسه بمنظور کسب مزایای رقابتی مطرح می نماید نقش به سزایی در کسب موفقیت در عرصه های جدید کسب و کار ایفا می نماید. مفهوم گرایش به شناسه طی دهه های اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. در این پژوهش مولفه های گرایش به شناسه هنرمندان و پیشه وران کارگاههای کوچک تولید کننده صنایع دستی شناسایی ، انتخاب و عملیاتی شده و با بررسی چگونگی ارتباط و تاثیرات آنها با یکدیگر مدلی به صورت یک فرآیند ارائه شده که در استان زنجان مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین به خصوص مدل مفهومی گرایش به شناسه در بخش btob و مدل عوامل ایجاد و توسعه شناسه بر اساس بررسی بر مبنای منابع که برای غلبه بر محدودیتهای گرایش به شناسه مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین بررسی دیدگاههای مدیران و خبرگان و پیشنهادات محقق ایجاد و ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه هنرمندان شاغل در کارگاههای فعال صنایع دستی در استان زنجان در بهار سال 1392 بودند که با انتخاب نمونه ای تصادفی، 197 هنرمند و پیشه ور از 400 کارگاه صنایع دستی انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات ثانویه جمع آوری گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی و بکارگیری نرم افزارهای spss 13 و lesrel 8/5، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت پس از تحلیل عاملی صورت گرفته ، کلیه سازه های پیشنهادی تحقیق مورد تائید قرار گرفت. بر مبنای تحلیل مسیر انجام شده در فرآیند ، تنها سه فرضیه فرعی مورد تائید قرار نگرفت و براساس یافته های پژوهش، مدل پیشنهادی محقق تائید شد و پیشنهادهایی کاربردی پژوهشی برای مدیران و محققان ارائه گردید.

طراحی مدل راهبردی تجارت کالایی ایران بر پایه ی تئوری جاذبه ی (gm) در کشورهای (d-8)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
    غلامعباس علی پوریان     غلامحسین خورشیدی

جهانی شدن فرایندی محتومی است با دو رویکرد جهانی شدن اقتصاد و گسترش تجارت آزاد جهانی با دو پی آمد متناقض ایجاد تجارت( رفاه اجتماعی ) و انحراف تجارت ( کاهش رفاه اجتماعی ) که واکنش کشور ها را برمی انگیزد. این حرکت دیالکتیکی کشور ها در اهمیت رویکرد به بلوک ها، تشکلها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشورها نمود یافته است . هدف تحقیق طراحی الگوی راهبردی تجارت کالایی ایران با کشورهایd-8 با شناخت متغیر های موثر (رویکرد اقتصادی و رویکرد انسانی) و تاثیر این همگرایی بر توانباره تجاری ایران با این کشورها (دوره زمانی 2000-2010) بر پایه نظریه جاذبه بود..برای این منظور الگوی جاذبه توسعه یافته با وارد کردن عوامل توسعه انسانی طراخی گردید. نتایج بیانگر افزایش توانباره تجارت کالایی ایران بر اساس افزایش در متغیر های با رویکرد اقتصادی: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد، تولید سرانه وکاهش در آن بر اساس افزایش جمعیت و فاصله می باشد. همچنین متغیرهای با گرایش انسانی نشان می دهد که با افزایش این متغیرها توانباره تجارت کالایی ایران افزایش می یابد که بیانگر نوآوری این تحقیق می باشد. تحقیق بیانگر عدم تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر لیندر در مبادلات تجاری کشورهای d-8 می باشد.. در پایان نمودار واقعی الکوی تجارت کالایی ایران ترسیم و سپس الگوی تجویزی برای تجارت کالایی ایران بر اساس الگوی جاذبه توسعه یافته ارایه شده است.

تأثئر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهر بابل با میانجیگری خودکارآمدی شغلی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
    رضا براری     لاله جمشیدی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی با میانجیگری خودکارآمدی معلمان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه ای به حجم 225 آزمودنی، از بین معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی91-1392 با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون(1996)، پرسشنامه خودکارآمدی معلم اسچانن- موران و وولفولک (2001) و پرسشنامه هوش هیجانی شوت (1998) به روش انفرادی توسط آزمودنی ها تکمیل و اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مولفه های هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و خودکارآمدی دو به دو با هم همبستگی دارند (p<0/01). با اجرای الگوی معادلات ساختار ی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (pls-sem) برای آزمون رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و فرسودگی شغلی از طریق هوش هیجانی و خودکارآمدی تبیین شده است. همچنین تمامی ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنادار بوده است (p<0/01) .

بررسی رابطه ی سبک رهبری و فرهنگ سازمانی (نمونه موردی: هتلهای چهار و پنج ستاره مازندران)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    مهدی علیزاده     علی اکبر امین بیدختی

امروزه به دلیل رقابت شدید توجه به نیروی انسانی برای افزایش کارایی ضروری است. موفق و موثر بودن یک مدیر نیز در گرو مورد قبول واقع شدن برای کارکنان است و اینکه کارکنان او را به عنوان یک رهبر برجسته بپذیرند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی سبک رهبری و فرهنگ سازمانی درهتل های 4 و 5 ستاره ی استان مازندران می باشد و تمرکز کار برروی رهبری و فرهنگ و اینکه کدام یک از سبک ها و روش های مدیریتی تأثیر بیشتر و موثرتری (با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی) در موفقیت هتل های ایرانی دارد. در این پژوهش برای شناسایی فرهنگ ایرانی از این ابعاد که شامل: 1- عملکرد گرایی 2- قاطعیت 3- آینده نگری 4- نوع دوستی 5- اجتناب از عدم اطمینان 6- فاصله قدرت 7- برابری جنسی 8- جمع گرایی بین گروهی 9- جمع گرایی درون گروهی و همچنین برای شناسایی رهبری برجسته از شش بعد عمومی رهبری که عبارتند از: رهبری کاریزما، رهبری تیمی، رهبری مشارکتی، رهبری نوع دوستی، رهبری خودمختار و رهبری خودمحافظتی استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش کارکنان هتل های 4 و 5 ستاره ی استان مازندران می باشد که در مجموع 909 نفر است که از این تعداد 270 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. پرسشنامه پژوهش با استفاده از پرسشنامه گلوب چه در بخش شناسایی فرهنگ و چه در تعیین رهبری برجسته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری کاریزما دارای بالاترین کارآمدی و اثرگذاری با توجه به فرهنگ کارکنان که بعد از آن رهبری تیمی قرار گرفت و کمترین اثرگذاری مربوط به رهبری خود مختاری می باشد. کلیه اعداد و بار عاملی های مدل اندازه گیری هر دو متغیر قابل قبول و مطلوب به دست آمد و با توجه به شاخص های مناسب برازش مدل همبستگی های مشاهده شده در مدل پژوهش پذیرفته شده است.

بررسی رابطه بین توانمندسازی با فرسودگی شغلی کارکنان در شرکت گاز استان سمنان
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
    صدیقه طاهری     علی اکبر امین بیدختی

فرسودگی شغلی موضوعی است که نه تنها با بهداشت روانی کارکنان بلکه با میزان بهره وری آنان نیز رابطه دارد؛ بنابراین، به همین سبب آشنا شدن با روش های مقابله موثر با فشارهای روانی، شناخت، پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی، ضمن ارتقای بهداشت روانی در بهبود نقش بسزایی دارد. اثربخشی و توانمندی نیروی انسانی و ارتقای سطح کیفیت خدمات می تواند به عنوان عامل موثری در کاهش فرسودگی شغلی به حساب آید. هدف از این پژوهش سنجش رابطه فرسودگی شغلی و توانمدی کارکنان در شرکت گاز استان سمنان است . روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به شیو هی توصیفی- پیمایشی انجام شده است. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و نمونه گیری از جامعه ی آماری به روشی ترکیبی طبقه ای متناسب و تصادفی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ابعاد توانمندی از جمله شایستگی،اعتماد،موثر بودن و معناداری بر روی فرسودگی شغلی تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین ضریب 0.94- مابین توانمندی و فرسودگی شغلی محاسبه شد.

بررسی تآثیر تسهیم دانش بر مدیریت استعداد کارشناسان دانشگاه های شهر نیشابور در سال 91 با اثر میانجی سرمایه فکری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1391
    مهسا زرگرانی     علی اکبر امین بیدختی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تسهیم دانش بر مدیریت استعداد کارشناسان دانشگاه های نیشابور در سال 1391 با اثر میانجی سرمایه فکری است . این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات در آن شیوه ی کتابخانه ای و میدانی بود . بدین منظور از جامعه 169 نفری کارشناسان دانشگاه ها در سال 1391 با توجه به جدول کرجسی و مرگان ، نمونه ای به حجم 117 نفر آزمودنی با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسنامه های استاندارد " تسهیم دانش ندا علیزاده ، غلامرضا پزشکی راد و حسن صدیقی " ، پرسش نامه " سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها احمدی ، سرلک ، دارائی ، مهدوی و وحیدی " و پرسش نامه " سنجش سرمایه فکری سازمان ها بونتیس " توسط آزمودنی ها تکمیل شد . اعتبار پرسشنامه های مذکور با روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و به ترتیب برای مدیریت استعداد 97/0 ، تسهیم دانش 90/0 و سرمایه فکری 94/0 محاسبه شد. روایی پرسش نامه ها توسط اساتید متخصص و کارشناسان خبره مدیریت احراز گردید . داده های جمع آوری شده با نرم افزارهای lisrel و spss تحلیل و فرضیه های پژوهش آزمون شد . نتایج تحقیق نشان داد که تسهیم دانش و سرمایه فکری هر یک به طور جداگانه دارای تأثیر مستقیم بر مدیریت استعداد در دانشگاه های نیشابور هستند . لیکن تسهیم دانش بر سرمایه فکری تأثیرگذار ندارد لذا تسهیم دانش اثر غیر مسقیم و از طریق سرمایه فکری بر مدیریت استعداد ندارد . می توان نتیجه گرفت که سرمایه فکری اثر میانجی گرانه مثبتی بر تأثیرگذاری تسهیم دانش بر روی مدیریت استعداد ایفا نکرده است

تأثیر خودرهبری بر توانمندسازی شناختی معلمان دوره ابتدایی شهر سمنان در سال تحصیلی 91-92 با میانجیگری تاثیرخودکنترلی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1391
    سنا دورقی     علی اکبر امین بیدختی

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر خود رهبری بر توانمند سازی شناختی معلمان دوره ابتدایی شهر سمنان در سال تحصیلی 91- 92 با میانجیگری خود کنترلی بوده است.در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. جامعه آماری 550 نفر از معلمان ابتدایی می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 230 نفر از آن ها انتخاب شدند. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و در نهایت مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه استاندارد خود رهبری دکتر سید محمد مقیمی، پرسش نامه توانمند سازی شناختی ای.وتن و کیم اس .کمرون و پرسش نامه خود کنترلی پروفسور تانجنی و همکاران می باشد. برای سنجش اعتبار محتوای پرسش نامه ها از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد و پایایی شان به ترتیب خود رهبری93/0 و توانمند سازی شناختی 87/0 و خود کنترلی 84/0 است.داده های تحقیق با نرم افزارهای lisrel & spss تحلیل و فرضیه های تحقیق نیز آزمون شد .نتایج کلی به دست آمده به منظور کاربرد در آموزش و پرورش نشان داد که خود رهبری تأثیر مستقیم بر توانمند سازی شناختی دارد، همچنین خود رهبری تأثیر مستقیم بر خود کنترلی دارد و در ادامه نتایج حاکی از عدم تأثیرمعنادار خود کنترلی بر توانمند سازی شناختی و عدم تأثیر غیرمستقیم معنادار خودرهبری بر توانمندسازی شناختی از طریق خودکنترلی که به عنوان میانجی در نظر گرفته شده بود می باشد.

اولویت بندی انواع روش های بازاریابی براساس شاخصه های جذب مشتری در شرکت های هواپیمایی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    ویدا متاله     محمد همتی

بازاریابی و انتخاب روش بازاریابی صحیح با شناخت از مشتری و شاخصه¬های جذب آن یکی از مهمترین روش¬های باقیماندن در رقابت شرکت¬های هواپیمایی می¬باشد. از این¬رو پژوهش حاضر سعی کرده¬است با استناد به تئوری¬های نوین بازاریابی واستفاده ازروش پیمایشی و میدانی یک رهیافت کمی را برای ارزیابی عوامل موثر برجذب مشتری و اولویت¬بندی انواع روش¬های بازاریابی با توجه به شاخصه¬های جذب مشتری ارایه نماید. پرسشنامه مورد استفاده در انتخاب شاخصه¬های اصلی جذب مشتری بر اساس مدل کانو و اولویت¬بندی شاخصه¬های جذب مشتری و روش¬های بازاریابی براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی داده¬ها تبیین گردیده است. پرسشنامه مدل کانو توسط 30 نفر از دست اندرکاران و کارشناسان و مسافران کثیر¬السفر باشگاه مسافران شرکت¬های هواپیمایی تکمیل گردید و طبق آن شاخصه¬ها بر اساس مدل کانو دسته¬بندی شد و درخت سلسله مراتبی تهیه گردید. پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی برای تعداد10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان جهانگردی و مدیران ارشد و مدیران بازاریابی شرکت¬های هواپیمایی که اطلاع کافی از علم بازاریابی و وضعیت شرکت¬های هواپیمایی داشته¬اند، فرستاده¬شد. از این تعداد 8 پرسشنامه برگشت داده¬شد که1پرسشنامه معیوب تشخیص داده¬شد و7 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. لازم به ذکر است که پرسشنامه به دو بخش بررسی شاخصه¬های جذب مشتری و بررسی انواع روش¬های بازاریابی بر اساس شاخصه¬های جذب مشتری تقسیم شده¬است که با بررسی اطلاعات بدست آمده مشخص گردیدکه چهار شاخصه اصلی جذب مشتری شامل 1- ایمنی بیشتر و حوادث کمتر 2- قیمت و سیستم¬های فروش 3 – شاخص عامل اعتماد و اطمینان 4- عوامل محسوس می¬باشد و از نظر روش¬های بازاریابی، در میان چهار روش بازاریابی، پارتیزانی، دهان به دهان، الکترونیکی و رابطه¬مند، بازاریابی رابطه¬مند به عنوان الویت اول روش¬های بازاریابی بر اساس شاخصه¬های جذب مشتری انتخاب گردید. کلید واژگان: الویت¬بندی / روش¬های بازاریابی / مشتری/ شرکت¬های هواپیمایی

نقش رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان شرکت مخابرات استان سمنان پس از خصوصی سازی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
    احمد صرفی     علی اکبر امین بیدختی

تئوری رهبری معنوی یک مدل برای تحول سازمانی می باشد که برای ایجاد انگیزش درونی و یادگیری سازمانی طراحی شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری معنوی و ابعاد آن (چشم انداز، امید و ایمان، نوع دوستی، معناداری، عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) در توانمندسازی کارکنان شرکت مخابرات استان سمنان پس از خصوصی سازی است. در این پژوهش رهبری معنوی بر اساس مدل الگوی رهبری معنوی فرای که شامل هفت بعد چشم انداز، عشق به نوع دوستی، امید/ایمان، معناداری، عضویت، تعهدسازمانی و بازخورد عملکرد می باشد و توانمندی کارکنان با استفاده از مدل توانمندی اسپریتزر که شامل چهار بعد شایستگی، خود مختاری، تاثیرگذاری و معنی داری می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان سمنان تشکیل داده اند. تعداد افراد نمونه آماری 30 نفر از مدیران و90 نفر ازکارکنان شرکت مخابرات استان سمنان می باشد،که با استفاده از روش طبقه بندی شده برگزیده و بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکارانش (2005) و پرسشنامه توانمندی اسپریتزر می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی، استنباطی صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشانگر رابطه معنی دار و مثبت میان رهبری معنوی و توانمندسازی بوده و همچنین نتایج آزمون فرضیات بیان می کند که بین ابعاد رهبری معنوی شامل (چشم انداز، ایمان و امید، عشق به نوع دوستی، معنا داری، عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) و توانمندسازی کارکنان شرکت مخابرات استان سمنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بررسی عوامل موثر در گرایش مشتریان در خرید از فروشگاه های الکترونیکی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
    سمیه بینشیان     حبیب الله دانایی

پایان نامه حاضر کوششی است در جهت شناخت عوامل موثر در گرایش مصرف کنندگان به خرید از فروشگاه های الکترونیکی با استفاده از مدل های ارائه شده در این زمینه. در راستای نیل به این هدف با استفاده از ادبیات نوین تجارت الکترونیک و مدل های معرفی شده در زمینه رفتار مصرف کننده اینترنتی، فرضیه های تحقیق تدوین گردید. این عوامل شامل آگاهی از وجود فروشگاه های الکترونیکی، آشنایی با خرید اینترنتی، سهولت دسترسی و استفاده از وب سایت، ارزش ادراکی محصول، تجربه خرید، کیفیت خدمات، خطر پذیری مشتریان و اعتماد به فروشگاه الکترونیکی می باشند، که محقق سعی دارد رابطه این عوامل را با گرایش مشتریان فروشگاه های زنجیره ایرفاه تهران به خرید از فروشگاه های الکترونیکی مورد سنجش قرار دهد. بدین منظور پرسشنامه ای توسط محقق ساخته شده و در بین 345 نفر از مشتریان چهار فروشگاه (فروشگاه معلم، فروشگاه دردشت، فروشگاه کیوان و فروشگاه سعادت آباد) از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهرانکه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند، توزیع گردید. با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مدل مولفه اصلی، فرضیه ها بررسی شد. در پایان تمامی فرضیات مورد قبول واقع گردید. نتایج حاصل از تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: آگاهی مصرف کنندگان از وجود فروشگاه های الکترونیکی، آشنایی آنها با خرید اینترنتی، سهولت دسترسی و استفاده از وب سایت فروشگاه، اعتماد مصرف کنندگان به فروشگاه، خطر پذیریمصرف کنندگان، تجربه خرید مصرف کنندگان، ارزش ادراکی محصولات ارائه شده در فروشگاه و کیفیت خدمات ارائه شده با گرایش مصرف کنندگان به خرید از فروشگاه های الکترونیکی رابطه معنادار دارد.

بررسی ظرفیت های توسعه توریسم کوهستان در ایران با استفاده از مدل topsis (مطالعه موردی کوه دماوند
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی آبا - دانشکده علوم انسانی 1392
    سیف اله محمدنژاد     علی اکبر امین بیدختی

ایران کشوری کوهستانی که 51 درصد از مساحت کشور در مناطق کوهستانی واقع شده است و و سفر به مناطق کوهستانی در توریسم جهانی سهم 20 درصدی را دارا هست و نواحی کوهستانی مراکز بی‎نظیر تنوع فرهنگی و ذخایر حیاتی تنوع زیستی و همچنین سرچشمه رودخانه های بزرگ جهان و تأمین کننده آب شیرین هستند، که یک چهارم سطح زمین را پوشش داده است و قله دماوند به عنوان یکی از جاذبه های کم نظیر در زمینه توریسم کوهستان می باشد که می تواند در زمینه های گردشگری ورزشی(کوهنوردی)،گردشگری تفریحی ، گردشکری تاریخی ، گردشگری درمانی ،ژئوتوریسم و.. برای ایران و مردم محلی منافع زیادی را به همراه داشته باشد.ودر این پژوهش با استفاده از مدل تاپسیس و روش آنتروپی شانون با تهیه و جمع آوری پرسشنامه از فعالان و کارشناسان صنعت گردشگری جاذبه های قله دماوند را که می توان با سرمایه گذاری در آن در جهت توسعه و حفاظت منطقه کمک کرد اولویت بندی نموده ایم و یافته های تحقیق در مدل تاپسیس نشان داد که در این بین استفاده تفریحی از طبیعت بکر منطقه رتبه اول و استفاده از آبهای گرم معدنی منطقه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

تاثیر فرهنگ یادگیری بر اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت با میانجی گری تسهیم دانش در مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
    مهدی ابراهیمی ورکیانی     علی اکبر امین بیدختی

در شرایط کنونی تنها مزیت پایدار رقابتی، یادگیری است. بنابراین سازمان هایی موفق ترند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری و آموخته ها را در فرآیندهای کاری خود نشان دهند . آموزش، کاراترین ابزار و قوی ترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و آماده تقویت نمودن آنان برای انجام وظایف است. ایجاد فرهنگ تسهیم دانش در سازمان، نیازمند آموزش مدیران و کارکنان و فرایند مدیریت تغییر است. رهبران دارای نقش کلیدی در تغییر نگرش های کارکنان و ایجاد موفقیت آمیز فرهنگ تسهیم دانش و نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری بر اثربخشی دروه های آموزش ضمن خدمت با میانجی گری تسهیم دانش در بین کارکنان مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان به اجرا درآمده است. نمونه آماری این پژوهش 108 نفر از کارکنان و مدیران این مجتمع بودند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه فرهنگ یادگیری، اثربخشی دروه های آموزشی ضمن خدمت و تسهیم دانش استفاده شده است. از آنجایی که هدف پژوهش روابط علّی میان متغیرهای فرهنگ یادگیری، تسهیم دانش و اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که متغیرهای فرهنگ یادگیری، تسهیم دانش و اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان از وضعیت مناسبی برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده بین اکثر مؤلفه های فرهنگ یادگیری، تسهیم دانش و اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت رابطه معناداری وجود دارد.

تبیین مبانی پذیرش تجارت الکترونیک درشرکتهای کوچک گردشگری: مورد مطالعه دفاتر خدمات مسافرتی شهر اصفهان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    فتانه جوهری هونجانی     علی اکبر امین بیدختی

کسب و کارهای کوچک و متوسط اغلب به عنوان پذیرندگان کند تکنولوژی توصیف می شوند. لذا، اتخاذ و بکارگیری تجارت الکترونیک توسط آژانس های مسافرتی، یکی از استراتژی ها برای بقا در برابر تهدیدات بازارهای جهانی می باشد. مطالعات نشان داده است که آژانس های مسافرتی شهر اصفهان به دلیل عدم بکارگیری این فناوری، از دور رقابت عقب مانده اند. به دلیل اینکه در حدود 70 درصد دفاتر مسافرتی شهر اصفهان فاقد وب سایت می باشند، لذا این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در این دفاتر می پردازد. ابزار گرداوری این مطالعه، پرسشنامه بوده و جامعه ی آماری این پژوهش را 92 نفر از مدیران دفاتر خدمات مسافرتی شهر اصفهان تشکیل می دهد و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. هر دو یافته های کمی و کیفی نشان می دهد که منافع درک شده، فشارهای محیطی و موانع درک شده، همه و همه توسط مدیران قبل از تصمیم گیری در مورد اتخاذ تجارت الکترونیکی در نظر گرفته می شود.

رابطه انگیزه پیشرفت یادگیری بر تسهیم دانش با نقش میانجی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    زینب لک زائی     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر تأثیر انگیزه پیشرفت یادگیری بر تسهیم دانش با میانجی گری سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی93-92 است. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات در آن به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی است.بدین منظور از جامعه 1248 نفری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان با توجه به جدول مورگان کرجسی، نمونه ای به حجم 292 نفر انتخاب شد که تعداد 271 نفر در اجرای آن شرکت کردند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد" انگیزه پیشرفت هرمنس، 1970" و "تسهیم دانش از نوراد صدیق، 1388" و "سواد اطلاعاتی از سیامک و داورپناه، 1389" ، توسط آزمودنی ها تکمیل شد.اعتبار پرسشنامه های مذکور با روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و به ترتیب برای انگیزه پیشرفت یادگیری 677/0، تسهیم دانش 755/0و سواد اطلاعاتی868/0 محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص و کارشناسان خبره مدیریت احراز گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزارهای lisrel و spss تحلیل و فرضیه های پژوهش آزمون شد.نتایج مدل های معادلات ساختاری نشان می دهند انگیزه پیشرفت یادگیری دارای اثر مثبت، مستقیم برابر با(11/0) و معناداری آن برابر با (08/2) برروی تسهیم دانش می باشد.لذا فرضیه اول پژوهشی تأیید می گردد و نتیجه می گیریم با افزایش انگیزه پیشرفت یادگیری در دانشگاه سمنان تسهیم دانش آزمودنی ها افزایش می یابد.اما انگیزه پیشرفت یادگیری بر سواد اطلاعاتی در حالت استاندارد برابر با(10/0)و در حالت معنادار برابر با (79/1) به دست آمده که از مقدار مجاز کمتر و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر این که انگیزه پیشرفت یادگیری تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر سواد اطلاعاتی دارد رد می گردد.سواد اطلاعاتی بر روی تسهیم دانش دارای اثر منفی، مستقیم(11/0-) و معناداری برابر با (01/2) است.(فرضیه سوم). میانجی بودن سواد اطلاعاتی در رابطه بین انگیزه پیشرفت یادگیری و تسهیم دانش با ضریب استاندارد(10%-) و حالت معناداری(82/0) رد می شود.(فرضیه چهارم).

تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی معلمان با میانجی گری مدیریت دانش
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    فرامرز خفاجه     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش در بین معلمان شهرستان خواف در سال تحصیلی93-92 می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش استفاده شده که این پرسشنامه ها بین جامعه آماری مورد مطالعه که شامل کلیه معلمان سه مقطع شهرستان خواف می باشد، توزیع شد و تعداد 252 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش نقش واسطه ای موثری را در تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی معلمان ایفا می کند. بین فرهنگ حاکم بر سازمان و مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی نقش اساسی در اجرای فرآیند مدیریت دانش در سازمان دارد و هر اندازه فرهنگ سازمانی قوی باشد اجرای فرآیند مدیریت دانش نیز با موفقیت انجام خواهد شد. همچنین بین تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با یادگیری سازمانی رابطه معناداری مشاهده شده است.

تاثیر خودپنداره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی گری خلاقیت دانش آموزان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران در منطقه 7 سال تحصیلی92-91
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
    مصطفی غریب     علی اکبر امین بیدختی

انگیزش از جمله سازه های مهمی است که در تمامی عرصه های زندگی بالخصوص فضای آموزشی و محیط تربیتی مهم و اثر گذار است و تا اندازه زیادی ریشه در شخصیت انسان داشته و متاثر از محیط می باشد. در راستای فعالیتهای آموزشی، علایق وانگیزه ها، مبحث بسیار مهمی در فرایند یادهی –یادگیری است، چرا که کوشش استادان ودانشجویان بدون ایجاد انگیزه برای رسیدن به یادگیری بی ثمر خواهد بود(مهدوی، تیموری،1390). از طرفی پایین بودن انگیزه پیشرفت در دانش آموزان باعث شده است که این امر به یکی از نگرانی های معلمان ، مسئولان آموزش و والدین تبدیل شود .زیرا چنانچه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح پایینی باشد علاوه بر اینکه میل به ادامه تحصیلات عالیه نخواهند داشت ، دیگر نه فعالیت هایشان را بدرستی انجام خواهند داد و نه پشتکار و آینده نگری خواهند داشت . همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه بوده اند تا از این طریق بتوانند انگیزه پیشرفت را در محیط های آموزشی به حداکثر رسانده و با برقراری ارتباط بین متغیرهای اثرگذار با این سازه هدایت برنامه تحصیلی را هموار کرده و موفقیت تحصیلی را سبب شوند. سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت در مدرسه مربوط است اطلاق می شود. این سازه برای اولین بار توسط (هنری مورای ) در سال 1938 مورد توجه قرار گرفت و در سال های بعد مک کللند و همکارانش این انگیزه را به تفصیل مورد مطالعه قرار دادند (مک کللند ، اتکینسون ، کلارک ، لاول 1953). کورمن (1977، ترجمه شکرکن ، 1370) انگیزه پیشرفت را آرزوی فرد در پیشی گرفتن در یک امر ویژه می داند که آن رفتار ویژه به صورت ملاک یا معیار درآمده باشد . هم چنین ، گیج و برلاینر (1992، ترجمه خویی نژاد و همکاران،1374) انگیزه پیشرفت را شوق و علاقه به موفقیت در کلیه زمینه ها یا در فعالیتی خاص و برتری جستن در کارها می دانند. افرادی که نیاز به پیشرفت در آنها نیرومند است ، می خواهند کامل شوند و عملکرد خود را بهبود بخشند . آنها وظیفه شناسند و ترجیح می دهند که کارهایی را انجام بدهند که چالش برانگیز باشد و به کاری دست بزنند که ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی ، خواه با مقایسه آن با پیشرفت سایر مردم یا بر حسب ملاک های دیگر امکان پذیر باشد . به بیان رسمی تر ، پیشرفت رفتاری مبتنی بر وظیفه است که اجازه می دهد عملکرد فرد طبق ملاک های وضع شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد که در برگیرنده فرد در مقایسه با دیگران است یا به نحو دیگری در برگیرنده نوعی ملاک های عالی است (اسمیت ، 1969، اسپنس و هلم رایش ، 1983). در خصوص اهمیت انگیزه پیشرفت، همین بس که بشر بدون چنین انگیزه ای قادر نبوده از حد زندگی اولیه اش در آغاز پیدایش گامی فراتر نهاده وبه چنین تحولاتی شگرف نایل شود و با وجود افرادپیشرفت گرا است که هر روز اندیشه ای نو و وسیله تازه خلق می شود وبه حیات انسان سامان می بخشد. (شکرکن1373به نقل ازبرخوری، رفاهی، 1388) مک کللند براین باور است که جوامعی که افراد آن دارای انگیزه نباشند، حتی با وجود امکانات عالی وشرایط مساعد طبیعی، کمتر شانس توسعه وترقی خواهند داشت (برخوری، رفاهی 1388 ). این نیاز یکی از عمده ترین ابزاری است که انگیزش را از برون به درون انسان می کشاند و کنترل را به خود فرد منتقل می کند و به عنوان یکی از جلوه های نیاز با خودیابی شناخته شده است (اورعی یزدانی ، 1372). هرمنس بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهش های مربوط به آن ، ده ویژگی بارز افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا را در مقایسه با افراد انگیزه پیشرفت پایین ، تعیین نمود، این ده ویژگی به شرح زیر است : 1- سطح آرزوی بالا 2- انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا 3- داشتن پشتکار یا مقاومت طولانی در روبرو شدن با تکالیف سطح دشواری متوسط 4- میل به انجام کار متوقف شده 5- داشتن ادراک پویا از زمان و احساس اینکه این امور به سرعت روی می دهد 6- آینده نگری 7- کار را به خوبی انجام دادن 8- توجه به ملاک شایستگی در انتخاب درست ، همکار و الگو 9- باز شناسی از طریق عملکرد خوب در کار 10- رفتار ریسک کردن (بخشی ، 1378) . یکی از حوزه های فعالیت که انگیزه پیشرفت را می توان در آن مشاهده کرد ، مدرسه و محیط آموزشی می باشد . باتل (1964و1965) معتقد است که انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها ، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است . دانش آموزان از سطوح متفاوتی از انگیزه پیشرفت تحصیلی برخوردارند ، به همین علت ، در زندگی خود به شیوه های کاملا متفاوتی رفتار می کنند . به عنوان نمونه اشخاصی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح بالایی قرار دارند ، نسبت به افرادی که نیاز به پیشرفت ضعیف تری دارند ، بیشتر متمایل به تحصیلات دانشگاهی ، کسب نمره ای بالاتر و فعالیت های فوق برنامه هستند (اتکینسون، 1980). انگیزش پیشرفت تحصیلی با عوامل بسیاری در ارتباط است . یکی از بهترین پژوهش های مروری که انگیزش را به محیط تربیتی ارتباط داده است ، توسط پینتریچ و دوگوروت (1990) انجام شده است . آنها نتیجه گرفتند که این ارتباط از سه طریق میسر است : 1- دلایل اهدافی که دانش آموز برای انجام تکلیف دارد؛ 2- باور فرد در مورد توانایی های خودش برای انجام تکالیف که به انتظار از فرد مربوط می شود ؛ 3- واکنش های عاطفی دانش آموزان نسبت به تکلیف مثل اضطراب ، خشم ، غرور، شرم و احساس گناه (به نقل از شاهسونی ، 1379). نتایج تحقیقات نشان داده اند عوامل شخصیتی گوناگونی از جمله خود – اثربخشی ، یادگیری خود- تنظیمی و نظام ارزشی فرد با انگیزه پیشرفت تحصیلی وی ارتباط دارند (رفیعان،1379). با توجه به اینکه یکی از مسایل مهم در نظام های آموزشی افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان است و باور های فرد درباره توانایی های خودش و خودپنداره آنها در این راستا نقشی اساسی دارد لذا هرچقدر خودپنداره دانش آموز و ادراک از شخصیت خود(توانایی های ذهنی ، مهارت های اجتماعی ، جذابیت فیزیکی ، مسایل اخلاقی و کفایت کاری )در درجه بالایی باشد مسیر را برای افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی در آنها هموار می کند. آنهایی که خودپنداره مثبتی را رشد داده اند درباره خود وتوانایی هایشان احساس بهتری دارند ؛ در نتیجه در تکالیف آموزشگاهی بهتر عمل می کنند.تعدادی از مطالعات بین خودپنداره و موفقیت تحصیلی رابطه همبستگی 4/0 تا 6/0 را نشان داد ه اند(ردلی و همکاران، 2005). تحقیقات نشان می دهد که فراگیرانی که احساس خوب و مثبتی نسبت به خود و توانایی هایشان دارند به احتمال قوی موفق می شوند و بالعکس آنهایی که به طور منفی می نگرند ، معمولا از دستیابی به نتیجه خوب عاجزند(پرکی و ویلیام واتسن ، 1378). بر اساس روانشناسی انسان گرایی خود هسته مرکزی شخصیت است و در سلامت جسمانی ، روانی ، موفقیت شغلی و هویتی نقش مهمی بر عهده دارد و به طور کلی می توان گفت که بر اساس دیدگاه این روانشناسان تمام رفتارهای انسان تحت تاثیر و نفوذ خود است (جلالی و نظری ، 1388). از نگاه این روانشناسان ویژگی های شخصیتی ، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری که از خود در ذهن دارد یعنی خودپنداره وی بستگی دارد .(گرینبرگ ، میشل ، 1983، به نقل از احمدی ، گروسی فرشی ، و شیخ علیزاده 1385). خود پنداره به معنای نگرش ، ادراک و برداشتی است که فرد از خود دارد (بیابانگرد، 1374). خودپنداره مفهومی روانشناختی است که احساس ها ، ارزیابی ها ، نگرش ها و نیز مقوله های توصیفی را از خودمان در بر می گیرد . مقوله خویشتن پنداری به عنوان یکی از معروفترین موضوعات در ادبیات روانشناسی بشمار می آید. در بسیاری از مقالات اصطلاحات خویشتن پنداری، عزت نفس و پذیرش خویش اغلب به جای یکدیگر بکار گرفته می شوند و این امر از وجود دیدگاه مختلف افراد جامعه نسبت به روانشناختی خودشان برمی خیزند. احتمالاً مهمترین تعریف خویشتن پنداری به ارزیابی فرد از خود مربوط می باشد که در اصطلاح روانشناختی از آن به عنوان خویشتن پنداری عمومی یاد می شود. این تعریف از دیدگاه مشاوران علم روانشناسی دارای مفهوم باثباتی است(استرین،. (1993امروزه آیتمهای موجود در معیار عزت نفس روزنبرگ(1965) در تحقیقات گوناگون مفاهیم عمومی خویشتن پنداری را دربر می گیرد و از آن استفاده می شود. خودپندارهاز نظر راجرز و کلی نقش مهمی در یکپارچه ساختن عملکرد انسان دارد . کمبز معتقد است که حفظ و نگهداشت خود درک شده ، انگیزه تمام رفتارهاست ( خرم رودی ، 1380). به طور کلی می توان گفت خودپنداره "مجموعه کلی باورهای فرد در مورد اسنادهای شخصی وی راجع به خویش است (برم و کازین ، 1990). از میان پدیده ها و موضوعات مختلفی که بر رفتار و زندگی انسان تاثیر عمیقی دارد ، نگرش و طرز تلقی او نسبت به خودش می باشد . همانطور که ما نسبت به پدیده ها و انسان های دیگر برداشت ها و طرز تلقی هایی داریم و بر اثر تجربیات گذشته آنها را به گونه ای دیگر در مقایسه با سایر انسانها درک می کنیم ، از خودمان نیز برداشتهایی داریم . این برداشتها ممکن است مثبت ، منفی، غلط و یا درست باشد . گاهی اوقات بعضی افراد دارای توانایی خاصی هستند که به علت شکست ها و عدم موفقیت های تصادفی در گذشته ، خود را ناتوان می یابند . عده ای نیز توانایی خود را پایین تر و یا فراتر از آنچه هست می پندارند . در هر صورت و یا به هر شکل این پنداشت و یا ادراک از خود، تاثیر زیادی بر موفقیت ها و شکست های بعدی افراد در زندگی آنها دارد ( پرکی به نقل از محسنی ، 1388). بسیاری از صاحب نظران معتقدند که خودپنداره آموختنی است و این موضوع برای فرد و برای کسانی که مسئول پرورش او در دوران زندگی می باشند حائز اهمیت فراوانی است (بیابانگرد، 1374). بنابراین با تغییر خودپنداره می توان کل زندگی فرد را تغییر داد و با متحول شدن تک تک افراد می توان به یک جامعه ایده آل دست یافت. در پژوهش های مختلفی که پیرامون خودپنداره انجام گرفته است ، این مفهوم را با اصطلاحات متفاوتی تعریف کرده اند و برخی نیز آن را مترادف با عزت نفس و خود تنظیمی دانسته اند ( احمد و برواینسما ، 2006). خودپنداره تحصیلی نیز فرایند شکل گیری ارزشیابی از خودپنداره متاثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی می باشد (جی و همکاران ، 2010) و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف خودمان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردی درباره توانایی هایمان در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در سطوح طراحی شده است و یکی از بهترین پیش بینی کننده ها و میانجی ها برای متغیرهای انگیزشی اثربخش و غیر اثربخش و از جمله عوامل بسیار مهم و اثرگذار در فرآیند یادگیری می باشد (اکرم رانا و ضفر اقبال ، 2005) . بسیاری از موفقیتها و شکستهایی که مردم تجربه می کنند، به صورت تنگاتنگ به چگونگی دیدگاه آنها نسبت به خود و ارتباطشان با دیگران مربوط می شود. برای متخصصان علوم مشاوره، پدیده خویشتن پنداری از سه بعد مورد توجه است. یکی اینکه خویشتن پنداری امری قابل یادگیری است. دیگر اینکه امری سازمان یافته و پویا می باشد. هیچ فردی با خویشتن پنداری به دنیا نمی آید بلکه خویشتن پنداری به تدریج در اولین ماههای زندگی فرد بنیان گرفته و از طریق تجارب مکرر شکل می گیرد و به عنوان یک محصول اجتماعی از طریق تجربه بنیان می گیرد.خویشتن پنداری به مفهوم برداشتی است که فرد نسبت به ماهیت فیزیکی و روانشناختی و ساختارهای اجتماعی خویش از قبیل نگرشها، اعتقادات و ایده های خویش دارد. خویشتن پنداری به معنای درک افراد نسبت به خود در بعد زمان است. خویشتن پنداری به صورت مداوم در تعامل با دیگر افراد تعدیل یافته وتحت تأثیر عوامل دیگر از قبیل درون گرایی و برون گرای و عزت نفس قرار می گیرد. گودمن (1990)بر این باور است که انسانها می توانند زندگی خودشان را به وسیله تصویرهای ذهنی شان تغییر دهند . در آن صورت می توانند شخصیت خود را دگرگون سازند. هم چنین اسمیت (1967)، اظهار می دارد ما توانایی های هوشی خود را دست کم می گیریم . نظام آموزشی رسمی مانند یک فعالیت پیچیده خودآگاه و خشک جلوه کرده است به گونه ای که این باور برای بیشتر ما مطرح می شود که برخی موضوع ها یادگیری شان آنقدر دشوار است که مغز ما نمی تواند آنرا به سادگی بفهمد(رمضانی ، 1379). در این دوران فراصنعتی خلاقیت نه تنها یک ضرورت بلکه شرط بقاست و به رغم ماهیت مهم و فراگیر آن روانشناسان و محققان تعلیم تربیت به ندرت آنرا مورد توجه قرار داده اند(استرنبرگ ،1995).به نظر می رسد بین ویژگی های افراد موفق و کسانی که از خلاقیت و هوش هیجانی بالایی برخوردارند ، همپوشانی وجود دارد چنانکه پاره ای از صفات افراد خلاق اینگونه گزارش شده است؛ انگیزه پیشرفت بالا ، کنجکاوی فراوان ، علاقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها ، پشتکار ، طرز تفکر انتقادی ، انگیزه زیاد و دانش وسیع(سیف ، 1383) . ((خلاقیت)) یا ((آفرینشگری)) برگردانی از واژه «creativity » و به معنای «خلق کردن» است. از دیدگاه روان شناختی، «خلاقیت» به معنای پدید آوردن چیزی از چیز دیگر به گونه ای منحصر به فرد است. به عبارت دیگر، خلاقیت به معنی کم یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر شکل دادن و یا ترکیب کردن آن با سایر پدیده ها، اشیا یا چیزها است (پیر خایفی، 1370). بـرخی از نظریه پـردازان، همچون گیلفورد، معتقدند که خلاقیت را باید نوعی از تفکر به شمار آورد، زیرا ایده خلاق خود نوعی فکر وتصور است (فلدمن، 1990). گیلفورد در ابداعی دیگر می گوید: خلاقیت نوعی تازه از تفکر است که فارغ از قالب و روش از پیش تعیین شده است و بنابراین حالتی واگرا دارد. با وجود این، تعریف خلاقیت فراتر از این بحث می باشد. در برخی دیگر از تعاریف، خلاقیت معادل با حل مسأیل مسأله گشائی تلقی شده که در اشکال مختلف هنری، علمی و اجتماعی ظاهر می شود (آقایی فیشانی، 1377؛ ریکاردز، 1990). خلاقیت، بنیانی انگیزشی دارد و به همین دلیل، حفظ خلاقیت در گرو حفظ انگیزه افراد است. فرد خلاق در انجام یک وظیفه، زمانی مبادرت به خلق افکار ابتکاری خواهد کرد که برای این کار محرک کافی داشته باشد. این محرک، چیزی جز تحریک درونی فرد نیست؛ یعنی جوششی از سر میل، شوق و رغبت است. این نکته ای است که در بحث خلاقیت و مدیریت باید مورد توجه قرار گیرد. به سخن دیگر، آدمی تا زمانی که احساس موثر و مفید بودن ننماید، رغبتی به انجـام کار نخواهد داشت (پیر خایفی، 1991). خلاقیت مبتنی بر اراده آدمی است. در حقیقت، خلاقیت حق انتخاب و قدرت تصمیم گیری برای انتخاب است. به اعتقاد صاحب نظران، آدمی این حق را دارد که در زندگی به انتخاب دست بزند و الگوی انتخاب خود را تعیین کند. آدمی این توان را دارد که رفتارهایی فارغ از تکرار انجام دهد و خود را از قید الگوهای تحمیلی از ناحیه طبیعت و محیط اجتماعی، آزاد نماید (پیر خایفی، 1999). خلاقیت، برنامه پذیر است. مطالعات متعدد نشان می دهد که افراد خلاق در کار بر روی یک اندیشه یا اثر، نظم و تعهد (کار متمرکز و هدف دار) را دنبال می کنند. افراد خلاق به واسطه ذهن ترکیبی خود، عناصر مفقود و بی ارتباط را به هم پیوند می زنند. چنین عملی مستلزم یک برنامه و طراحی ذهنی است. به عبارت دیگر، تفکر خلاق از لحظه شکل گیری تا به ثمر رسیدن، برنامه و نقشه ای خاص را دنبال می کند (پیر خایفی، 1991).خلاقیت وابسته به محیط اجتماعی است و بدون اغراق، در بستر های مناسب اجتماعی پدید می آید. خانواده، مدرسه، سازمان ها و آداب و فرهنگ هر جامعه، بسترهای اجتماعی خلاقیت را تشکیل می دهند. این بسترها می توانند تأثیر مثبت و منفی بر خلاقیت اعمال کنند. در بستر منفی اجتماعی، خلاقیت در یک محدودیت مخرب قرار می گیرد. در این موقعیت، خلاقیت همواره با یک مقاومت در پذیرش مواجه است. در بستر مثبت اجتماعی، یک نوع آزادی و استقلال برای دست یابی به پاسخ های صحیح وجود دارد. افراد در این محیط، احساسی از مفید و موثر بودن به دست می آورند. (پیر خایفی، 1377) خلاقیت دارای الگوی توزیع طبیعی است. امروزه صاحب نظران معتقدند که خلاقیت مهارتی عام است و در بین تمام افراد وجود دارد. این که گاهی این ویژگی در برخی افراد مشاهده نمی شود دلیل بر عدم وجود آن نیست؛ بلکه بدان علت است که خلاقیت آنان فرصت مناسب برای بروز پیدا نکرده و بنابراین به سکون گراییده است (پیر خایفی، 1379) مطالعه «ریچارد وکینی» نشان داده که اگرچه بروز خلاقیت، تابع تفاوت های فردی انسان هاست، حتی در افراد عادی نیز میزان قابل توجهی از خلاقیت (در سطح متوسط) وجود دارد (فلدمن، 1990). خلاقیت، خود پدیده ای منحصر به فرد است؛ اما منحصر به افراد خاصی نیست. بنابراین، صحیح تر است که بگوییم این توانایی و مهارت در همه وجود دارد.شواهد دلالت دارند که هم وراثت و هم محیط، در بالندگی و رشد خلاقیت موثر است . تورنس(1965) معتقد است تفکر خلاق عبارت است از فرآیند حس کردن مشکلات و مسائل ، اختلاف نظر درباره اطلاعات ، خطا کردن در عناصر و عوامل اشیاء و....حدس زدن و تشکیل فرضیه ها درباره این عبورها ، ارزیابی و آزمایش این حدس ها و فرضیه ها ، احتمالا اصلاح و آزمایش مجدد آنها و نهایتا مرتبط ساختن نتایج . ((مورگان)) (1953) ضمن منتشر کردن 25 تعریف از خلاقیت بیان کرد که اجماع این تعریف ها نشانگر این واقعیت است که خلاقیت مستلزم پدید آوردن چیزی یگانه است . ((بارون)) (1969) ضمن تاکید بر عنصر تازگی می گوید ، از آنجا که انسانها قادر نیستند چیزی را از هیچ بسازند لاجرم آفرینشگری در آدمی همیشه مستلزم تغییر دادن شکلی از مواد معین (خواه مواد فیزیکی و خواه ذهنی ) بوده است . ((تورنس)) ( 1961) ضمن تاکید بر عنصر تازگی یک اصل دیگر را به این مجموعه اضافه کرده است . به اعتقاد او خلاقیت ضمن بهره مندی از عنصر تازگی و بدیع بودن دارای تناسب(مفید بودن) هم می باشد. ترزا آمابیل صاحب نظر خلاقیت و استاد دانشگاه هاروارد در تحقیق خود در سال 1976 خلاقیت را دارای سه مولفه می داند ؛ مهارت شناختی(تخصص)، ویژگی های شخصیتی (تفکرخلاق) و انگیزش که می تواند درنی و بیرونی باشد. در مجموع باید گفت انگیزش پیشرفت تحصیلی از جمله عوامل مهم و تعیین کننده موفقیت در نظام آموزشی است و بدون داشتن انگیزه پیشرفت نه توسعه وترقی ای رخ خواهد داد ، نه اندیشه ای نو خلق خواهد شد و رفتارها به یادگیری و پیشرفت منجر نخواهد شد و کوشش معلمان بدون ایجاد انگیزه به پیشرفت تحصیلی بی ثمر خواهد بود . از طرفی در پژوهش های متعدد رابطه بین خودپنداره با انگیزه پیشرفت و رابطه بین خلاقیت و انگیزه پیشرفت مثبت نشان داده شده است . چرا که شناخت فرد از خود و توانایی های خودش موجب تداوم انگیزه برای یادگیری شده و افراد را برای عملکرد خودتنظیم در یادگیری و کنترل هرچه بیشتر آماده می کند (محمودی ،1377) هم چنانکه گوانزالز (1993) ارتباط خودپنداره را در انگیزش تحصیلی مورد پژوهش قرار داد. هم چنین با پرورش خلاقیت در دانش آموزان می توان دید آنان را نسبت به محیط اطراف گسترش داد و انگیزه پیشرفت را در آنان بالا برد و نگاه آنان را به محیط پیرامون همراه با تفکر منطقی رشد داد .چون که خلاقیت بالا ، انگیزه پیشرفت بالایی را سبب خواهد شد و افراد با خلاقیت بالا عمکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت و در پذیرفتن مسئولیت تصمیم ها و توانایی در انجام دادن طرح های پژوهشی و چیرگی و پشتکار در علم توانا خواند شد . علاوه بر آن هرچقدر خودپنداره دانش آموزان از خود در سطح بالایی باشد و ادراک بالایی از شخصیت و ویژگی های خود داشته باشند به معنای این است که توانایی های ذهنی (معلومات ، هوش و حافظه ) ، وضع ظاهری و آراستگی ، مسایل اخلاقی و مهربانی و توانایی برقرار کردن روابط اجتماعی مناسب و موفقیت آنها در سطح بالایی خواهد بود و در نتیجه تمایل زیادی خواهند داشت که عملکرد آنها مطابق با عالی ترین معیارها مورد سنجش قرار بگیرد و انگیزه آنها برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و پیشرفت تحصیلی در سطح بالایی قرار بگیرد. با توجه به اهمیت عوامل فوق (خودپنداره و خلاقیت) در افزایش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی ، این پژوهش درصدد است که بفهمد آیا رابطه ای بین خودپنداره ، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد ؟ آیا خودپنداره مستقیم و غیر مستقیم (با میانجی گری خلاقیت ) بر انگیزه یشرفت تحصیلی تاثیر دارد ؟.

تدوین راهبردهای موثر تبلیغات مقاصد گردشگری در بازارهای هدف داخلی و تأثیر آن بر تعداد گردشگران (مطالعه موردی شهر شیراز)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    پروین علیزاده     فرامرز نیک سرشت

در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده¬ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه مقصدهای گردشگری در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده¬اند. در این میان تبلیغات یکی از مهم¬ترین عناصر موفقیت هر مقصد در عرصه این رقابت می باشد و این موضوع ایجاب می ¬کند که مقاصد گردشگری از تاثیر آن غافل نشوند و برای رونق و توسعه و جذب بیشتر گردشگران به گونه¬ای حرفه¬ای از ابزار تبلیغاتی استفاده نمایند. پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای موثر تبلیغات مقاصد گردشگری در بازارهای هدف داخلی و تأثیر آن بر تعداد گردشگران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ابزارهای موثر تبلیغات برای مقاصد گردشگری و بررسی تاثیر آن¬ها بر جذب گردشگران داخلی است. محدوده انجام تحقیق شهر شیراز، که یکی از مقاصد گردشگری به شمار می رود، می باشد و حجم نمونه 384 نفر از گردشگران داخلی که به این شهر سفر کرده اند، در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جمع¬آوری شده است. جهت بررسی روایی و پایایی پرسش¬نامه از نرم افزارspss و از روش تحلیل عاملی تأییدی، آزمون تی استیودنت تک نمونه ای، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، برای مقایسه عوامل در گروه های جمعیت شناختی مختلف و آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص ها و ابعاد، جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری در این پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اینترنت، تلویزیون و مجلات تخصصی نسبت به سایر ابزارهای تبلیغاتی بررسی شده در این تحقیق، بیشترین تاثیر را بر جذب گردشگر به شهر شیراز داشته اند.

ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری. (مطالعه موردی:جیرفت)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    اسلام علیدادی سلیمانی     علی اکبر امین بیدختی

هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت تاریخی و فرهنگی و به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و باغات پرثمر، به هند ایران لقب گرفته است. و از پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب گردشگران برخوردار است. در این پژوهش با در نظر گرفتن موارد فوق و درک این مطلب که برنامه ریزی برای توسعه جهانگردی به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر نوع دیگر توسعه، برای آنکه موفق باشد و مشکلاتی را بوجود نیاورد، واجب است. سعی شده است ضمن پاسخگویی به این سوالها که سوات(swot) شهرستان جیرفت کدامند؟ و چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک و همچنین مهمترین دلائل برای برنامه ریزی استراتژیک این شهرستان چیست؟ کمکی هر چند اندک به توسعه گردشگری شهرستان جیرفت شود.این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان و صاحبنظران گردشگری مطلع از جیرفت و جامعه ی محلی می باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که پرسشنامه شماره (1) بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری و پرسشنامه شماره(2) پس از تأیید روایی و پایایی، با توجه به حجم جامعه (بیش از هزار نفر) با بهره گیر از فرمول کوکران، تعداد 384 عدد در شهریور 1393 توزیع گردید. مجموعه یافته ها با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ابزار (swot) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و استراتژی های چهارگانه مشخص، در نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی کمی ( qspm) اولویت های راهبردی تعیین شد. نتایج نشان داد با توجه به پتانسیل گردشگری شهرستان جیرفت استراتژی تهاجمی در حال حاضر ، استراتژی مناسبی می باشد و بر اساس تکنیک (qspm) اولین اولویت استراتژیک توسعه گردشگری در جیرفت "برنامه ریزی توسعه مقصد به عنوان قطب گردشگری مسئولانه یا اکوتوریسم" و پس از آن " توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی و طبیعی در منطقه به عنوان عاملی جهت ایجاد امنیت پایدار" می باشند.

تبیین عوامل موثر در میزان رضایتمندی گردشگران خارجی و اثرات آن در تکرار سفر به ایران؛ (مطالعه موردی: تخت جمشید)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    محبوبه صالحی     علی اکبر امین بیدختی

هدف از این تحقیق، تبیین عوامل موثر در میزان رضایتمندی گردشگران خارجی و اثرات آن در تکرار سفر به ایران (مورد مطالعه: تخت جمشید)است. این تحقیق به شیوه ی پیمایشی انجام شده و داده ها به وسیله ی پرسشنامه انگلیسی از نمومه 368 نفری از گردشگران خارجی تخت جمشید جمع آوری شدهاست. در این تحقیق، از نظریات مختلفی در زمینه های بازاریابی و مدیریتی، جامعه شناسی، و روانشناسی استفاده شده است؛ اما نظریه های اصلی به کار برده شده در این تحقیق، شامل نظریه احساسیشناختی، نظریه ی عدم تایید توقعات، و نظریه ی انصاف بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کهبین متغیرهای سن، وضعیت غذا، عوامل محیطی ، برخوردهای اجتماعیو رضایتمندی گردشگران از سفر، رابطه ی معنا دار ومثبتی وجود دارد.اما بین متغیرهای زیر ساخت و دسترسی ،تفریح و سرگرمی توریست و رضایتمندی گردشگران از سفر، رابطه ی معنا دار ومثبتی وجود ندارد. همچنین مشخص شد که رابطه ی بین رضایت مندی با تکرار سفر و توصیه به دیگران یک رابطه همسو و مثبت است.

بررسی مشارکت والدین در امور مدارس مقطع ابتدایی شهر سمنان و ارائه راهکارهایی برای مشارکت نوآورانه والدین
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    زهره گوهری     لاله جمشیدی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع وشیوه های اثربخش ونوآورانه مشارکت والدین درامور مدارس شهر سمنان انجام شده است.این پژوهش با توجه به هدف کاربردی است وبا روش ترکیبی کمی-کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر سمنان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند (قضاوتی) 30 نفر مدیر، معلم و والدین به عنوان نمونه بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی 20 نفر مدیر، 150نفر معلم و200نفر والدین به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها شامل تحلیل محتوای پژوهش¬های داخل و خارج کشور، انجام مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش وضعیت موجود و مطلوب بود. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه های اساتید وپژوهش های انجام شده استفاده شد.پایایی این ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضریب پایایی سؤالات مربوط به موانع مشارکت 962/. ،ضریب پایایی سؤالات مربوط به شیوه¬های مشارکت والدین در شرایط موجود 962/. و ضریب پایایی سؤالات مربوط به شیوه¬های مشارکت والدین در شرایط مطلوب 975/0 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و نرم افزار spss تحلیل شد. در پی نتایج این پژوهش دربخش کیفی 45 شیوه مشارکت والدین و72 مانع مشارکت والدین در امور مدارس شناسایی شد ویافته های پژوهش در بخش کمی نشان داد که که در حال حاضر، در مدارس ابتدایی شهر سمنان روش¬هایی چون " فراهم آوردن محیط مناسب برای مطالعه و استراحت دانش آموزان در منزل" و " ایجاد فضای عاطفی مناسب در خانه و بهره¬گیری از شیوه صحیح تربیتی جهت مشارکت والدین بیشتر از سایر روش¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرند و از نظر مدیران، معلمان و والدین دانش¬آموزان ابتدایی شهر سمنان، شیوه¬هایی چون "ایجاد فضای عاطفی مناسب در خانه و بهره¬گیری از شیوه صحیح تربیتی" و "تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس فرزندان"می¬توانند موثرترین شیوه¬های مشارکت باشند. همچنین براساس یافته های بخش کمی پژوهش و با توجه به ارزیابی نظرات مدیران،معلمان ووالدین دانش آموزان درمدارس سمنان، موانعی همچون "عدم شناخت اولیاء از اهداف و کارکردهای مدرسه" و"تغییرات سریع برنامه¬های درسی و آموزشی و عدم شناخت والدین و ناتوانی آنها در تطبیق با برنامه¬ها" از مهمترین موانع مشارکت والدین شناسایی شدند.

بررسی عوامل مؤثر در انتخاب بیمارستان های مشهد به عنوان مقصدهای گردشگری پزشکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    نرگس اکرمی صومعه بزرگ     علی اکبر امین بیدختی

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب بیمارستان¬های مشهد به عنوان مقصد گردشگری پزشکی می¬باشد. که جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه بیماران خارجی سه بیمارستان بنت الهدی، رضوی و امام رضای شهر مشهد در خردادماه 1393می باشند که مجموع بیماران این بیمارستان¬ها شامل 120 نفر می¬باشند. نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان 92 نفر تعیین شد. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شده روایی پرسشنامه توسط صاحب¬ نظران مدیریت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 825/0تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در بین مولفه های مورد مطالعه، خدمات پزشکی ارائه شده و هزینه (قیمت ) خدمات پزشکی و ترویج و تبلیغات در بیمارستان های مشهد با انتخاب آن ها به عنوان مقصد گردشگری پزشکی ارتباط معنادار دارد. و مکان بیمارستان های مشهد با انتخاب آن ها به عنوان مقصد گردشگری پزشکی ارتباط معنادار ندارد. هزینه خدمات پزشکی، کیفیت خدمات پزشکی و ترویج و تبلیغات از مهمترین عوامل انتخاب بیمارستان های مشهد می باشد و موجب توسعه گردشگری پزشکی در بیمارستان های مشهد می شود.

بررسی تاثیر گردشگری بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی استان لرستان با تاکید بر صنایع دستی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    مهتاب اکبری ورمزیار     محمد همتی

هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر گردشگری بر اشتغال زنان در مناطق شهری و روستایی استان لرستان با تاکید بر صنایع دستی است پژوهش از حیث هدف کاربردی و از دید روش،توصیفی پیمایشی می باشد.این پژوهش با ابزار پرسشنامه در بین زنان شاغل در تعاونی های صنایع دستی استان لرستان در سال 1393 انجام شده است.روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده و حجم نمونه 170 نفر است.برای آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار آماری spss.16 و آزمون های آماری ناپارامتریک استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان دادند که حضور گردشگران و حمایت دولت از تولیدات صنایع دستی باعث افزایش میزان تولیدات صنایع دستی از سوی زنان و همچنین افرایش انگیزه آنها برای تولید بیشتر میشود.

بررسی عوامل موثر بررضایت و بازگشت مجددگردشگران ورزشی در مسابقات کورس سوارکاری ترکمن صحرا (مطالعه موردی مجموعه کورس سوارکاری گنبد کاووس)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    عبدالاحد نیرومند توماج     علی اکبر امین بیدختی

هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایت وبازگشت مجدد گردشگران ورزشی که از مسابقات کورس های سوارکاری منطقه ترکمن صحرا دیدن کردند می باشد . در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی –همبستگی به بررسی تاثیر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی بر رضایت گردشگران ورزشی پرداخته شده است که در این ارتباط شاخص کیفیت خدمات ورزشی در سه گروه اصلی کیفیت دسترسی ،کیفیت مجموعه ورزشی و کیفیت مسابقه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر تاثیر رضایت ،این تحقیق نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی را نیز برروی بازگشت مجدد گردشگران ورزشی مورد بررسی قرارمی دهد.384 پاسخ دهنده جهت پیمایش مورد استفاده قرار گرفتند وبه منظور تحلیل مدل مفهومی ،تحلیل رگرسیون خطی چند گانه به کار رفت.نتایج حاکی از این بود که کیفیت خدمات گردشگری بر رضایت تاثیر دارد و همچنین رضایت نیز بر بازگشت مجدد گردشگران ورزشی تاثیر دارد.

بررسی تاثیر تعاملات فرهنگی گردشگران در مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: استان سمنان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    منیره عدالت فر     محمد نجارزاده

صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین صنایع جهان تبدیل شده و به طور فزاینده ای در حال گسترش می باشد. در این میان آگاهی از ابعاد مختلف آن برای فعالان این صنعت و مسئولین و برنامه ریزان بسیار حائز اهمیت می باشد. تحقیقات مختلف نشان داده است که تا قبل از دهه 1990 توجه به گردشگری صرفا بدلیل بعد اقتصادی آن بوده است که بعد از بیان توسعه پایدار گردشگری، توجه به ابعاد دیگر آن نظیر ابعاد اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی اهمیت ویژه ای یافت و توجه صرف اقتصادی به گردشگری مورد انتقاد اکثر مجامع قرار گرفت. به این دلیل تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تعاملات فرهنگی گردشگران در مقاصد گردشگری پرداخته و تاثیراتی که دو گروه گردشگران و جامعه میزبان برهم می گذارند را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش به صورت پیمایشی بوده و با استفاده از دو پرسشنامه مجزا نظرات دو گروه 400 نفره از گردشگران و جامعه میزبان در استان سمنان جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار تحلیلی (تحلیل عاملی اکتشافی) آزمون کولموگراف اسمیرنوف، آزمون t یکدامنه، آزمون t دودامنه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رفتار جامعه محلی بر گردشگران در وضعیت مطلوب و رفتار گردشگران بر جامعه محلی در وضعیت نسبتا نامطلوبی قرار دارد.

نگرش دانشجویان دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه های منتخب ایران نسبت به شغل آینده خود در صنعت جهانگردی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1391
    مجید یاوری     علی اکبر امین بیدختی

این پژوهش واقعیت های موجود در زمینه جنبه های مختلف اشتغال در صنعت جهانگردی و نگرش، برداشت و تصویر ذهنی دانشجویان مدیریت جهانگردی دوره کارشناسی دانشگاه های منتخب ایران نسبت به شغل آینده خود در صنعت جهانگردی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در این تحقیق با مرور مطالعات پیشین 2 سئوال اصلی و 8 سئوال فرعی ارائه گردید.بر اساس 263 پرسشنامه تکمیل شده توسط جامعه نمونه، که شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1391 دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه های سمنان، علامه طباطبایی تهران،پیام نور مهریز یزد،پیام نور تفت و پیام نورخمینی شهر اصفهان بودند با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و تحلیل رگرسیون مشخص شد که نگرش دانشجویان مدیریت جهانگردی دوره کارشناسی دانشگاه های منتخب ایران نسبت به شغل آینده خود در صنعت جهانگردی منفی است. همچنین با بررسی رابطه عوامل موثر در انتخاب شغل در صنعت گردشگری با تعهد به صنعت گردشگری و هتل داری آشکار گردید بین عوامل موقعیت اجتماعی و پرداخت و مزایا ومتغیر وابسته تعهد به صنعت گردشگری و هتل داری رابطه معنی داری وجود ندارد.با این وجود در مجموع بین متغیر وابسته تعهد به صنعت گردشگری و هتل داری با ماهیت شغل، شرایط فیزیکی شغل، فرصت های ارتقای شغل، ویژگی های همکاران و مدیران رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد بدین معنا که با افرایش آنها، تعهد نیز افزایش یافته و با کاهش آنها تعهد نیز کاهش می یابد. همچنین عامل سازگاری شغل و فرد با تعهد به صنعت رابطه معنی دار معکوس و منفی نشان داده است بدین معنا که با افزایش یکی دیگری کاهش می یابد و برعکس.

تأثیر هوش هیجانی بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه مازندران با میانجی گری سلامت روانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    عارف مهری     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرهوش هیجانی بر خلاقیت با میانجی گری سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران شهر بابلسر در سال تحصیلی93-92 می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد خلاقیت عابدی (1372)، هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1989) و سلامت روانی گلدبرگ (1979) استفاده شده که این پرسشنامه ها بین جامعه آماری مورد مطالعه که شامل کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران شهر بابلسر می باشد، توزیع شد و تعداد 320 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه اصلی پژوهش مبتنی بر تأثیر هوش هیجانی بر روی خلاقیت با میانجی گری سلامت روانی بین دانشجویان رد می گردد و معنادار نیست. فرضیه دوم تحقیق نیز که بر معناداری تأثیر سلامت روانی بر خلاقیت اشاره دارد، رد می گردد و معنادار نیست. یافته ها نشان دادند که بین هوش هیجانی و خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد و همچنین فرضیه دیگر تحقیق که بر تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی را اندازه گیری می کند،تأیید شده و معنا دار است.

ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک به منظور توسعه گردشگری شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1392
    وحیده زلفی زمهریر     محمد همتی

شهر تهران به عنوان یکی از مهمترین مناطق مستعد گردشگری در ایـران ، بـه دلیـل برخورداری از ویژگی های منحصـر بـه فـرد تـاریخی ، فرهنگــی ، مــذهبی و طبیعــی از توانمنـدی هـای با?یی برای جذب گردشگران برخوردار اسـت امـا این ظرفیت ها به نحو مطلوب و شایسته مورد بهره برداری قرار نگرفته است و این در حالی است که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، گردشگری را بعنوان یک رکن مهم و اساسی توسعه ی پایدار معرفی می نمایند. از این رو ، هدف اصلی پژوهش حاضر این است که از طریق بررسی توانمندی های گردشگری شهر تهران مدل برنامه ریزی راهبردی مناسب توسعه ی این امر مهم را یافته و ارائه نماید. بر این اساس ابتدا فهرستی از نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید شناسایی شد و پرسشنامه اول تحقیق تهیه و در اختیار 30 نفر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران قرار داده شد. پس از آن با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی مهمترین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید شناسایی گردید. سپس ماتریس های ife و efe تشکیل و نمره نهایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید تعیین شد و بدین ترتیب ماتریس swot شکل گرفت و جایگاه وضعیت گردشگری تهران در آن مشخص گردید؛ در نهایت با استفاده از نتایج پرسشنامه سوم و بهره گیری از ماتریس qspm استراتژی های به دست آمده اولویت بندی شدند. نتایج حاصله نشان دهنده آن است که راهبردهای تنوع (st) در اولویت اول راهبردهای قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری شهر تهران قرار دارند. در واقع راهبرد st4 با امتیاز 6،560 نشان دهنده بهترین راهبرد در توسعه گردشگری شهر تهران تلقی می شود. برای دستیابی به این مهم، اجرای برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی مستمر در سطح کشور و منطقه در اولویت است.

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی بامیانجیگری خلاقیت معلمان در آموزش وپرورش منطقه تبادکان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    علی غلامی     علی اکبر امین بیدختی

. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه خلاقیت عابدی، تعهد سازمانی می یر و آلن، سلامت سازمانی هوی و تارتر بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از روش های آمار استنباطی شامل آزمون کالموگراف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد1) کیفیت تعهد سازمانی و خلاقیت درحد متوسط بود 2) هیچ رابطه معنادری بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با خلاقیت وجود نداشت بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان رابطه معنادار نشان داده شد. 3) سلامت سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری بر تعهد سازمانی معلمان بود 4) سلامت سازمانی بر خلاقیت اثر مثبت، مستقیم و معناداری نشان نداد 5) خلاقیت اثر مثبت، مستقیم و معناداری بر تعهد سازمانی معلمان نداشت و 6) خلاقیت نمی تواند نقش میانجی بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان ایفا کند.

امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
    سمانه باقرپناهی     لاله جمشیدی

پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه قم انجام شده است. بر این اساس 3 هدف فرعی؛ تعیین الزامات و عوامل تسهیل کننده، تعیین موانع، تعیین برنامه های آموزشی، حرفه ای، سازمانی و فردی بالندگی هیأت علمی مورد توجه قرار گرفت که بر مبنای آن، 3سوال تحقیق نیز طراحی شد. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیأت علمی، مدیران و معاونین دانشگاه قم به تعداد 288 نفر بود که 165 نفر از این تعداد به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش وضعیت موجود و مطلوب بود. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه های اساتید و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پایایی این ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که عامل الزامات استقرار مرکز بالندگی برابر با 958/0، عامل موانع استقرار مرکز بالندگی 913/0، عامل برنامه بالندگی سازمانی 962/0، عامل برنامه بالندگی آموزشی 888/0، عامل برنامه بالندگی حرفه ای 856/0، عامل برنامه بالندگی فردی 880/0بدست آمده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد که 16 مولفه مورد بررسی الزامات و عوامل تسهیل کننده در این امکان سنجی در دانشگاه قم از شرایط مناسبی برخوردار نمی باشد. به نظر اعضای هیأت علمی از میان 13 مانع مطروحه، عدم تأمین منابع مالی، فقدان انگیزه و عدم توجه به اولویت های اعضای هیأت علمی بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج حاصله نشان داد که وضعیت موجود برنامه های بالندگی دانشگاه قم در هر چهار بعد سازمانی، آموزشی، حرفه ای و فردی در 41 مولفه مورد بررسی مطلوب نیست و یک مولفه از برنامه های بالندگی آموزشی (ارزشیابی منظم و سیستماتیک کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان) در وضعیت مطلوب قرار دارد.

تاثیر مهارت های مدیریت زمان بر کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشگاه قم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
    زهره سلیمانی     لاله جمشیدی

چکیده امروزه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سه وظیفه اساسی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را بر عهده دارند. با توجه به نقش مهم مراکز آموزشی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد این نهادها، به عنوان یکی از مولفه های مهم برای ادامه حیات سازمان ها ضرورتی انکار ناپذیر دارد و از هدررفت سرمایه های مادی و بخصوص ارزشمندترین سرمایه یعنی سرمایه انسانی که یکی از مهمترین مزیت های رقابتی سازمان ها در دنیای کنونی محسوب می شود جلوگیری می کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر مهارت های مدیریت زمان بر کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی دانشگاه قم انجام شده است که روش تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه قم در سال تحصیلی 1392- 1391 است که شامل 239 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه و از طریق جدول مورگان تعداد 137 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت تدریس و مدیریت زمان می باشد که در اختیار نمونه آماری قرار گرفته است. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی ابعاد مختلف پرسشنامه کیفیت تدریس(برنامه ریزی و آمادگی با 0.79، مدیریت کلاس با 0.796، فرایند تدریس با 0.857، ارزشیابی با 0.802، مسئولیت های حرفه ای با 0.878 و مشارکت حرفه ای با 0.809 ) و همچنین پرسشنامه مدیریت زمان (نظم دهی و عمل به موقع با 0.786، رعایت تعادل و توازن با 0.723، توجه بر ساعت و زمان با 0.723، کنترل و نظارت با 0.707، ساماندهی با 0.575 ) محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است که نشان دهنده اثر مستقیم و مثبت مهارت های مدیریت زمان بر کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی و همچنین نشان دهنده اثر مثبت مهارت های مدیریت زمان در زیر مولفه نظم دهی و عمل به موقع بر کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی می باشد.

تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
    زکیه السادات میرکاظمی     لاله جمشیدی

اوایل قرن بیستم را می توان دوران توسعه ی سریع نظام های مختلف ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی دانست. از این دوران است که دغدغه ی حفظ، بهبود، ارتقاء و تضمین کیفیت به طور نسبی در هر کشوری مطرح شده و به دنبال آن ساختارها و واحدهای مدیریتی جدیدی در سطوح موسسه ای، ملی، منطقه ای و بین المللی جهت تحقق این امر ایجاد شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم، بوده است. برای دست یافتن به این منظور، تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر هر یک از گویه های تضمین کیفیت بررسی شد. این پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم در سال تحصیلی 92-1391بوده که تعداد آن ها 239 نفر است، که تعداد 137 نفر از اعضای هیأت علمی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای - تصادفی و از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و آن ها به دو پرسشنامه ی استاندارد مربوط به تضمین کیفیت و شایستگی های کانونی مدیریت پاسخ دادند. روش انجام پژوهش، به صورت توصیفی – پیمایشی است که در آن به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، پرداخته شد. این پژوهش از دو مرحله ی اسنادی و میدانی تشکیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و همچنین بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش که معرف شبکه ی معناداری از روابط میان متغیرهای مورد مطالعه بوده، از روش های تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری بهره گیری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم تأثیر مثبت و معناداری دارد.

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان سمنان)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
    عباس غیاث الدین     علی اکبر امین بیدختی

تحقیق حاضر جهت ارزیابی توانمند سازی کارکنان اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان سمنان انجام شده است. تحقیق به دید هدف از نوع کاربردی و از دید جمع آوری داده های تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به تعداد 125 نفر و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده و جدول مورگان تعداد 97 نفر انتخاب و پرسشنامه های تحقیق بین آنها توزیع شد. جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان مقیمی و رمضان(1392) بهره برداری شده است. برای تایید روایی پرسشنامه تحقیق از تحلیل محتوا استفاده که به تایید استاد راهنما و مشاور رسید و برای تایید پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب میانگین 0.82 نشان از تایید پایایی پرسشنامه تحقیق دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین توانمند سازی کارکنان با مهارت، نگرش و شخصیت کارکنان اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان سمنان ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین بین توانمند سازی کارکنان با ارتقاء سطح شغلی و خلاقیت کارکنان همبستگی معنی داری مشاهده می شود.

بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (crm) در زمان بازگشت مشتری به مبدا در صنعت هتل‏داری مورد مطالعه هتلهای 4و5 ستاره شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    زینب مویدی     علی اکبر امین بیدختی

این پژوهش سعی دارد با به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری، از طریق بررسی اثر بخشی آن، به ارزیابی رضایت مشتریان و بازگشت مجدد آنان به هتل های 4 و 5 ستاره تهران بپردازد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه میهمانانی هستند که حداقل برای دومین بار یا بیشتر، در یکی از در هتل‏های 5 ستاره آزادی، هتل 5 ستاره استقلال و هتل 4 ستاره اوین در شهر تهران اقامت داشته اند. . نتایج حاصل از تحلیل داده‏ها نشان داد که در هر سه جنبه مورد بررسی، رضایت مشتریان در سطح مطلوبی قرار ندارد. همچنین نتایج تحلیلهای انجام شده نشان داد که سه عامل ارائه خدمات مناسب، مشتری مداری و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان هتل‏های 4 و 5 ستاره اوین، آزادی و استقلال تأثیرگذار می‏باشند

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع انسانی در صنعت گردشگری (مطالعه موردی: دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان آمل)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    مریم فخرایی     محمد همتی

هدف از این پژوهش، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان آمل بود. نوع تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها تحقیقی توصیفی _ پیمایشی است، در این پژوهش بهره وری منابع انسانی تابعی از عوامل فردی، شغلی، سازمانی و محیطی در نظر گرفته شد.در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری انجام گرفت و پیشنهاداتی ارائه گردید. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل فردی با وزن (0.4358) دارای بالاترین الویت و عوامل محیطی با وزن (0.0678) دارای پایین ترین الویت هستند.

ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت اقامتگاه های سبز از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی:اکوکمپ متین آباد)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    نرگس شمسی ماربینی     لیلا وثوقی

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت اقامتگاه های سبز از دیدگاه گردشگران بود. اکوکمپ متین آباد بعنوان نوعی اقامتگاه سبز و در عین حال بعنوان اولین اکوکمپ کویری در ایران مورد توجه طیف وسیعی از بوم گردان و دوستداران محیط زیست قرار گرفته است. از این رو اکوکمپ مزبور به عنوان قلمرو مکانی تحقیق حاضر در نظر گرفته شد. از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای سنجش داده ها استفاده شد و با استفاده از نرم افزار spss 16. 0و آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه (آزمون t)، عوامل موثر بر موفقیت اقامتگاه های سبز مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از آزمون فریدمن عناصر اولویت بندی گردید. نتایج نشان داد که استفاده از منابع تجدید شدنی، کاهش تولید زباله، ارائه محصولات سبز، حفظ تنوع زیست بومی، میزان آگاهی و شناخت گردشگران از نوع خدمات خاص ارائه شده و فعالیت های دوستدار محیط زیست و رضایت گردشگران از این خدمات و فعالیت های ارائه شده در اقامتگاه های سبز و همچنین تبلیغات شرکت های طبیعت گردی تأثیر مثبتی بر موفقیت یک اقامتگاه سبز دارد.

تأثیر هوش معنوی بر خودکارآمدی معلمان ابتدایی رباط کریم با میانجیگیری سلامت روانی.
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    فاطمه محمدزاده     لاله جمشیدی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی با خودکارآمدی معلمان ابتدایی شهرستان رباط کریم است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است..برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاد شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که هیچ رابطه معناداری بین هوش معنوی و سلامت روانی وجود ندارد و همچنین بین سلامت روانی و خودکارآمدی رابطه معناداری مشاهده نشد. اما به طوری که یافته ها نشان داد، رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان ابتدایی شهر رباط کریم(r=./364, p<./.1) معنادار است که نشان دهنده این است که با افزایش هوش معنوی معلمان، خودکارآمدی آنها افزایش می یابد.

تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سمنان با میانجیگری انگیزش شغلی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
    مرضیه قمری حسن ابادی     علی اکبر امین بیدختی

هدف کلی پژوهش بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سمنان با میانجیگری انگیزش شغلی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه سمنان و روش نمونه گیری به صورت در دسترس بوده است. ابزار گرد آوری اطلاعات،پرسشنامه بود. نتایج یافته ها نشان داد که: انگیزش شغلی کارکنان کم تر از حد متوسط بوده است.بدین معنا که وضعیت انگیزش شغلی کارکنان نامناسب ارزیابی شده است اما دو متغیر مدیریت کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ای در دانشگاه سمنان از وضعیت مناسبی برخوردار است، بین کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ای ، انگیزش شغلی با اخلاق حرفه ای و بین انگیزش شغلی با کیفیت زندگی کاری رابطه ی معنی دار وجود دارد، کیفیت زندگی کاری دارای اثر مثبت و معنادار بر روی انگیزش شغلی می باشد ، کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق حرفه ای نمی باشد، انگیزش شغلی بر روی اخلاق حرفه ای دارای اثر مثبت و معناداری است و با تأیید نقش میانجی انگیزش شغلی ، کیفیت زندگی کاری دارای اثر غیر مستقم و معناداری بر روی اخلاق حرفه ای می باشد.

بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری در سازمان بر روی توانمند سازی کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی انتقال دانش ضمنی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    خدیجه عبدالهی     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری در سازمان و توانمند سازی کارکنان با درنظر گرفتن متغیر میانجی انتقال دانش ضمنی، در بین کارکنان دانشگاه سمنان می باشد.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ، توانمند سازی کارکنان و انتقال دانش ضمنی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان دانشگاه سمنان تشکیل می داد. در مجموع 220 پرسشنامه جمع آوری گردید.تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزارspss و lisrel انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد ، با افزایش فرهنگ یادگیری در سازمان در دانشگاه سمنان انتقال دانش ضمنی بین کارمندان افزایش می یابد. اما اینکه فرهنگ یادگیری در سازمان تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر توانمندسازی دارد رد می گردد و انتقال دانش ضمنی بر روی توانمندسازی دارای اثر مثبت می باشد و میانجی بودن انتقال دانش ضمنی در رابطه بین فرهنگ یادگیری در سازمان و توانمندسازی کارکنان نیز تأئید می شود. با تأیید نقش میانجی انتقال دانش ضمنی، فرهنگ یادگیری در سازمان دارای اثر غیر مستقم، مثبت و معناداری برابر با 64/0 بر روی توانمندسازی کارکنان می باشد و نتیجه می گیریم هرچند فرهنگ یادگیری در سازمان به طور مستقیم بر توانمندسازی کارکنان تأثیر گذار نیست اما به طور غیر مستقیم با میانجی گری انتقال دانش ضمنی بر توانمندسازی کارکنان تأثیر می گذارد. واژگان کلیدی: فرهنگ یادگیری سازمانی ، توانمند سازی کارکنان ، انتقال دانش ضمنی ، مدیریت دانش، تسهیم دانش

تأثیر فرهنگ یادگیری بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی بابل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    آتنا هدایتی ولوکلا     لاله جمشیدی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابط? بین فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه ای به حجم 189 آزمودنی، از بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر بابل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنام? نوآوری سازمانی چوپانی و دیگران(1391)، پرسشنام? فرهنگ یادگیری مارسیک و واتکینز(2003) و پرسشنام? مدیریت دانش نوناکو، به روش انفرادی توسط آزمودنی ها تکمیل و اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای فرهنگ یادگیری، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دو به دو با هم همبستگی دارند(p<0/01). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابط? فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و نوآوری سازمانی به خوبی از طریق فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش پیش بینی و تبیین شده است(gfi=0/88 و rsmea=0/85). تمام ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنادار بود p<0/01)). واژگان کلیدی: نوآوری سازمانی، فرهنگ یادگیری، مدیریت دانش

تأثیر عزت نفس بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم با میانجیگری خلاقیت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    سمانه بسطامی     علی اکبر امین بیدختی

در سال های اخیر آموزش و پرورش سعی کرده با ایجاد تغییراتی مانند: ارزیابی کیفی دانش آموزان به جای کمّی ، تغییر در پایه های تحصیلی ، توجه بیشتر به آموزش پیش دبستانی و ... باعث افزایش کیفیت آموزشی شود و از افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری کند ، اما با این حال توفیق زیادی کسب نکرده است. بر طبق یافته های روانشناسی، عزت نفس می تواند بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد، و همینطور عزت نفس با خلاقیت در ارتباط است در نتیجه خلاقیت می تواند باعث افزایش پیشرفت تحصیلی شود. در این پژوهش سعی می شود تأثیر عزت نفس بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم را با میانجیگری خلاقیت بررسی کرد.

بررسی رابطه ی بین جهانی شدن و مقاصد فرهنگی گردشگری در روستای اورامان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1393
    امید حکیمی     محمد نجارزاده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین جهانی شدن و مقاصد فرهنگی گردشگری در روستای اورامان در سال 1393 با روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. برای این منظور، 340 نفر از ساکنین منطقه اورامان با روش نمونه گیری در دسترس یا اقتضایی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها نیز از دو پرسشنامه محقق ساخته، مولفه های جهانی شدن (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) و مقاصد فرهنگی گردشگری اورامان استفاده گردید. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی-همبستگی اجرا و برای بررسی نقش متغیرهای پیش بین از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مولفه های جهانی شدن به طور مثبت می توانند قادر به پیش بینی مقاصد فرهنگی گردشگری اورامان باشند. به طورکلی یافته ها نشان داد که مولفه های جهانی شدن حدود 37 درصد از تغییرات مقاصد فرهنگی گردشگری اورامان را می توانند تبیین کنند.

شناسایی و اولویت بندی روش های بهبود فرآیند یاددهی - یادگیریمدارس هوشمند در استان سمنان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1394
    علی اکبر دولتی     لاله جمشیدی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی روش های بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند در استان سمنان انجام گردید. روش انجام این پژوهش از نوع روش های تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، با 6 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند مصاحبه عمیق و با 24 نفر از معلمان که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه هدایت شده انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامه-ای محقق ساخته در دو بخش وضعیت مطلوب و وضعیت موجود تنظیم گردید. روایی محتوایی طبق نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ در بخش وضعیت مطلوب 88/0 و در بخش وضعیت موجود 96/0 بررسی و مناسب گزارش شدند. در بخش کمی، پرسشنامه پژوهش توسط 310نفر از معلمان و مدیران که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند تکمیل شد.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی با عملکرد وظیفه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1394
    lمعصومه یحیی     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی با عملکرد وظیفه ای است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های دامغان وآزاد اسلامی واحد دامغان است که شامل 304 نفر می باشد . نمونه بر اساس جدول مورگان 169 نفر تعیین شده است .نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی ،هوش فرهنگی وعملکرد وظیفه ای دو به دو باهم همبستگی دارند (p<0/01). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه فرهنگ سازمانی و هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای،مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است وعملکردوظیفه ای به خوبی از طریق فرهنگ سازمانی وهوش فرهنگی پیش بینی وتبیین شده است

دیدگاه معلّمان شهرستان محلات در خصوص اثربخشی بکارگیری فناوری های آموزشی بر بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری و کیفیت تدریس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1394
    آزاده محمدی     لاله جمشیدی

این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه معلمان شهرستان محلات در خصوص اثربخشی بکارگیری فناوری های آموزشی بر بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری و کیفیت تدریس انجام شده است. روش پژوهش، کمی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج نشان داده است که از دیدگاه معلمان، کاربرد فناوری های آموزشی بر بهبود فرایند یاددهی – یادگیری و کیفیت تدریس اثربخش است و کاربرد آن در کلاس درس منجر به ایجاد انگیزه در معلمان و فراگیران، بهینه سازی و سرعت بخشی فرایند یاددهی - یادگیری، ارتباط بهینه، ارزشیابی بهتر در فرایند یاددهی- یادگیری ، روابط بین فردی، ارزشیابی تدریس ، طرح درس و اجرای تدریس می شود.

نقش میانجیگر فرهنگ یادگیری در مدرسه در رابطه ی بین هوش هیجانی و اثربخشی معلمان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1394
    علی یزدانی     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگر فرهنگ یادگیری در مدرسه در رابطه ی بین هوش هیجانی و اثربخشی معلمان می باشد. روش پژوهش توصیف همبستگی بوده و از نوع کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مرتبط با موضوع استفاده شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه بین این متغیرها را تأیید کرد.

رابطه تعهدسازمانی و رضایت شغلی معلمان با رفتارشهروندی سازمانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
    مهدی زنگنه قاسم آبادی     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و رضایت شغلی با رفتارشهروندی سازمانی در بین معلمان شهرستان خواف در سال تحصیلی94-93 بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی، رضایت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی استفاده شده که این پرسشنامه ها بین نمونه مورد مطالعه که شامل کلیه معلمان سه مقطع شهرستان خواف می باشد، توزیع شد و تعداد283پرسشنامه پخش شد که243 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel ازروش های آماری نظیر همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده گردید

نقش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1394
    مرضیه کخا     علی اکبر امین بیدختی

نقش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چکیده پیشرفت تحصیلی یکی از اهداف مهم آموزش یا شاید مهمترین هدف آموزشی است. در این راستا شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی، ضرورت بسیاری دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در شهر گرمسار بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 330 نفر انتخاب و به پرسشنامه های انگیزه پیشرفت هرمنس و خودکارآمدی جینک و مورگان، پاسخ دادند. داده های دریافتی توسط آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و نمودارها و آمار استنباطی شامل: همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار آماری20 spss مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و مثبت دارد به عبارتی (01/0 > p و 32/0 =r) است . و همچنین مولفه های خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارند و قادرند که پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند به عبارتی استعداد (01/0 > p و 23/0 =r) و بافت (01/0 > p و 15/0 =r) است. همچنین شناسایی پیشرفت تحصیلی و عامل های تاثیرگذار بر آن امری بسیار مهم است. باتوجه به نتایج این پژوهش انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی از عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی هستند که این امر باید مورد توجه کارشناسان و معلم ها قرار بگیرد. کلیدواژه ها: پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی

بررسی رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده و پیشرفت تحصیلی با میانجیگری انگیزه پیشرفت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1394
    فاطمه هاشمی نژاد     لاله جمشیدی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان با میانجیگری انگیزه پیشرفت بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. بدین منظور نمونه ای به حجم 336 آزمودنی، ازبین دانش آموزان مدارس دولتی متوسطه شهرستان دامغان در سال تحصیلی94- 1393با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی مولفه های پایگاه اقتصادی- اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت با هم همبستگی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد، که پایگاه اقتصادی- اجتماعی رابطه مثبت و مستقیم با پیشرفت تحصیلی دارد. همچنین میانجی بودن انگیزه پیشرفت در رابطه ی بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز تأیید می شود.

بررسی تاثیر استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دخترانه و پسرانه شهر نیشابور با میانجی گری سلامت روانی در آن ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393
    راضیه عطار     علی اکبر امین بیدختی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری با میانجی گری سلامت روانی در معلمان ابتدایی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه ای به حجم 257 نفر، از بین معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهر نیشابور در سال تحصیلی 92-1393 با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه استرس شغلی اسیپو، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ به روش انفرادی توسط شرکت کنندگان تکمیل و اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. نتایج پژوهش همه فرضیات را تأیید کرد: تأثیر مستقیم، منفی و معنادار استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری معلمان، تأثیر مستقیم و منفی و معنادار استرس شغلی بر سلامت روانی معلمان، تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار سلامت روانی بر کیفیت زندگی کاری معلمان. همچنین بررسی مدل معادلات ساختاری نشان داد، که سلامت روانی تأثیر استرس شغلی را بر کیفیت زندگی کاری معلمان میانجی گری می کند.

بررسی تاثیر هوش فرهنگی برروند مدیریت تفاوت های فرهنگی (مطالعه موردی: مدیران و راهنمایان تور آژانس های مسافرتی مناطق 1، 2 و 3 تهران)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده گردشگری 1394
    المیرا بخشی     محمد نجارزاده

ین پژوهش، به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر روند مدیریت تفاوت های فرهنگی در میان آژانس های مسافرتی، به عنوان یکی از کسب و کارهای گردشگری، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و راهنمایان تور آژانس های مسافرتی مناطق1،2،3 و برخی آژانس های برتر شهر تهران می باشد.

تیپ شناسی مارکهای تجاری شرکتهای فعال در بازار صوتی و تصویری کرج
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1386
    رضا شکرزاده خامنه     داود فیض

چکیده ندارد.