ژورنال های منتخب اقتصاد

اقتصاد اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد انرژی ایران
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد تطبیقی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد شهری
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان درجه: غیر مصوب
اقتصاد فضا و توسعه روستایی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد مالی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه علامه طباطبایی درجه: غیر مصوب
اقتصاد مقداری
دانشگاه شهید چمران اهواز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد و بانکداری اسلامی
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد و مدیریت شهری
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اقتصاد کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات درجه: علمی-پژوهشی
اقتصاد کشاورزی
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات اقتصادی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جستارهای اقتصادی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر درجه: علمی-پژوهشی
سیاست های مالی و اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست گذاری اقتصادی
دانشگاه یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی
دانشگاه الزهرا(س) درجه: غیر مصوب
فصلنامه اقتصاد و مالیات (تخصصی)
مرکز آموزش علمی کاربردی مالیاتی ارومیه درجه: غیر مصوب
فصلنامه بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت
دانشگاه خوارزمی درجه: غیر مصوب
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی
معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی درجه: غیر مصوب
مجله توسعه و سرمایه
دانشگاه شهید باهنر کرمان درجه: غیر مصوب
مدل سازی اقتصاد سنجی
دانشگاه سمنان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدلسازی اقتصادی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اقتصاد اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اقتصاد انرژی
موسسه مطالعات بین المللی انرژی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
دانشگاه رازی کرمانشاه درجه: غیر مصوب
مطالعات و سیاست های اقتصادی
دانشگاه مفید درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه
موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی درجه: غیر مصوب
نظریه های کاربردی اقتصاد
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های اقتصاد روستا
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج درجه: علمی-پژوهشی
پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
پژوهش های اقتصادی ایران
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب درجه: علمی-پژوهشی
پژوهشنامه اقتصاد کلان
دانشگاه مازندران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه اقتصادی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم