ژورنال های منتخب حقوق

تحقیقات حقوقی آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: علمی-پژوهشی
جستارهای فقه و حقوق خصوصی
دانشگاه عدالت درجه: غیر مصوب
حقوق اداری
مرکز آموزش مدیریت دولتی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حقوق اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حقوق تطبیقی
دانشگاه مفید درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
حقوق محیط زیست
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
حقوق پزشکی
انجمن علمی حقوق پزشکی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
حقوقی دادگستری
قوه قضائیه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش حقوق عمومی
پژوهشکده شورای نگهبان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش حقوق مدنی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش و پژوهش حقوقی
دانشگاه شهید چمران درجه: غیر مصوب
دیدگاه های حقوق قضایی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه رأی
پژوهشگاه قوه قضائیه درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی تخصصی قضاوت
مدیریت آموزش دادگستری تهران درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فقه و حقوق خانواده
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بناب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب درجه: غیر مصوب
مبانی فقهی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
ریاست جمهوری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
مجله مطالعات حقوق تطبیقی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات حقوق انرژی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات حقوق خصوصی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات حقوق عمومی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات حقوقی
دانشگاه شیراز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه سمنان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نقد رای
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درجه: غیر مصوب
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دانشگاه قم درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش حقوق خصوصی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش حقوق عمومی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش حقوق کیفری
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های حقوقی
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های حقوق تطبیقی
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های حقوق کیفری
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه حقوق اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه حقوق تطبیقی
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت
دانشگاه عدالت درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه حقوق کیفری
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت
دانشگاه عدالت درجه: غیر مصوب