ژورنال های منتخب جغرافیا

آمایش جغرافیایی فضا
دانشگاه گلستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
سازمان جغرافیایی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اندیشه جغرافیا
دانشگاه زنجان درجه: علمی-ترویجی
برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات جغرافیایی
خصوصی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
توسعه پایدار محیط جغرافیایی
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی درجه: غیر مصوب
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیا و برنامه ریزی
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیا و توسعه
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیا و مطالعات محیطی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد درجه: علمی-پژوهشی
جغرافیا و پایداری محیط
دانشگاه رازی کرمانشاه درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جغرافیایی سرزمین
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه جغـرافیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: علمی-پژوهشی
فضای جغرافیایی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله کاربردسنجش از دور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان درجه: غیر مصوب
مطالعات جغرافیای مناطق خشک
دانشگاه حکیم سبزواری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های جغرافیای طبیعی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمیu200fشود)
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
کاوشنامه جغرافیایی مناطق بیابانی
دانشگاه یزد درجه: غیر مصوب