ژورنال های منتخب علوم اجتماعی

انتظام اجتماعی
دانشگاه علوم انتظامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
بررسی مسایل اجتماعی ایران
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات تاریخ اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
توسعه اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی آموزش و پرورش
انجمن جامعه شناسی ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی تاریخی
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
دانشگاه شاهد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
دانشگاه مازندران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی هنر و ادبیات
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی کاربردی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه و محیط زیست
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
جامعه پژوهی فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جمعیت
سازمان ثبت احوال کشور درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
رفاه اجتماعی
دانشگاه علوم بهزیستی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ریاضی و جامعه
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
زن و جامعه
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
شناخت اجتماعی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فرهنگ خراسان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی درجه: غیر مصوب
فصل نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر درجه: غیر مصوب
فصلنامه ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران درجه: غیر مصوب
فصلنامه رفاه اجتماعی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر- ریاست جمهوری درجه: غیر مصوب
فصلنامه علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی
دانشگاه هرمزگان درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
مجله آموزش و سلامت جامعه
دانشگاه علوم پزشکی همدان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله سلامت جامعه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله سلامت و جامعه
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درجه: غیر مصوب
مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان
دانشگاه آزاد اسلامی بابل درجه: غیر مصوب
مددکاری اجتماعی
حسین حاج بابایی درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مدیریت سرمایه اجتماعی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مردم و فرهنگ
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درجه: غیر مصوب
مسائل اجتماعی ایران
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات اجتماعی ایران
انجمن جامعه شناسی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات ایلات و عشایر
- درجه: غیر مصوب
مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی
موسسه آموزش عالی سبز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات توسعه اجتماعی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات جامعه شناختی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات جامعه شناختی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: علمی-پژوهشی
مطالعات جامعه شناختی شهری
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات جنسیت و خانواده
مرکز تحقیقات زن و خانواده درجه: علمی-پژوهشی
مطالعات راهبردی زنان
شورای فرهنگی اجتماعی زنان درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات زن و خانواده
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نامه انجمن جمعیت شناسی
انجمن جمعیت شناسی ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن درجه: علمی-پژوهشی
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم