ژورنال های منتخب مدیریت

آینده پژوهی مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اسلام و مدیریت
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درجه: غیر مصوب
اقتصاد و مدیریت شهری
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اندیشه مدیریت راهبردی
دانشگاه امام صادق (ع) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
بهبود مدیریت
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
دانشگاه علم و صنعت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن درجه: علمی-پژوهشی
توسعه کارآفرینی
دانشگاه تهران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
حسابداری مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دانش پیشگیری و مدیریت بحران
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها(علمی- پژوهشی)
انجمن مدیریت آموزشی ایران درجه: غیر مصوب
راهبرد مدیریت مالی
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
رسالت مدیریت دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات درجه: علمی-پژوهشی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم مدیریت ایران
انجمن علوم مدیریت ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم و فنون مدیریت اطلاعات
دانشگاه قم درجه: غیر مصوب
فرآیند مدیریت و توسعه
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت
دانشگاه خوارزمی درجه: غیر مصوب
فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
فصلنامه علمی تخصصی مدیریت و مهندسی ساخت
دکتر روح اله طاهرخانی درجه: غیر مصوب
فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی
دانشگاه خاتم درجه: غیر مصوب
فصلنامه مهندسی مدیریت نوین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم درجه: غیر مصوب
فصلنامه پژوهش های مالی
دانشکده علوم اقتصادی درجه: غیر مصوب
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
دانشگاه علوم پزشکی یزد درجه: غیر مصوب
مجله مدیریت بهداشت و درمان
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: غیر مصوب
مدیریت آب و آبیاری
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت اراضی
موسسه تحقیقات خاک و آب درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت ارتقای سلامت
انجمن علمی پرستاری ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مدیریت استاندارد و کیفیت
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات درجه: غیر مصوب
مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت بحران
دانشگاه صنعتی مالک اشتر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت برآموزش سازمان ها
انجمن مدیریت آموزشی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت برند
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت بهداشت و درمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران درجه: علمی-پژوهشی
مدیریت بیابان
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت توسعه فناوری
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت توسعه و تحول
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین درجه: علمی-پژوهشی
مدیریت تولید و عملیات
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت خاک و تولید پایدار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت دارایی و تأمین مالی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت دانش اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درجه: غیر مصوب
مدیریت در دانشگاه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت دولتی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت سازمان های دولتی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت سرمایه اجتماعی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت فرهنگ سازمانی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات درجه: علمی-پژوهشی
مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت مخاطرات محیطی
انجمن مخاطره شناسی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت مدرسه
دانشگاه کردستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
موسسه مطالعات بین المللی انرژی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت منابع انسانی در ورزش
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت نظامی
دانشگاه افسری امام علی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت نوآوری
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت و توسعه ورزش
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درجه: علمی-پژوهشی
مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت پرستاری
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
مدیریت کسب و کار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: علمی-پژوهشی
مطالعات رفتار سازمانی
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مطالعات مدیریت بهبود و تحول
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات مدیریت شهری
- درجه: غیر مصوب
مطالعات مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات مدیریت ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات مدیریت گردشگری
دانشگاه علامه طباطبائی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی صنایع و مدیریت
دانشگاه صنعتی شریف درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی و مدیریت آبخیز
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی و مدیریت انرژی
دانشگاه کاشان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه مهندسی فرایندها
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درجه: غیر مصوب
نوآوری های مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن درجه: غیر مصوب
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه علامه طباطبایی درجه: غیر مصوب
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
جهاد دانشگاهی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های مدیریت در ایران
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های مدیریت راهبردی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های مدیریت عمومی
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های مدیریت منابع انسانی
دانشگاه جامع امام حسین درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
دانشگاه مازندران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
دانشگاه کردستان درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
دانشگاه مازندران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشهای بیمه ای
دانشگاه علامه طباطبایی درجه: غیر مصوب
کاوش های مدیریت بازرگانی
دانشگاه یزد درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم